Україна підписала угоду асоціації з ЄС: що далі

1 липня 2014, 07:00

Крістіна Зеленюк , Ірина Ковальчук , Вікторія Розендаал , Артур Гор

Тепер Україну чекає мінімум 10 років реформ у всіх сферах

_-1_169

Реклама

Українаготуєнаціональнийпланреалізації Угодипро асоціацію,яка була підписана27 червня.Про це заявивглаванашого МЗСПавлоКлімкін.Такийпланготували всікраїни, які підписалиУгодиз ЄС.Документскладатиметьсяз перелікувимог,які повиннівиконатиУкраїната ЄСзаперехідний періодреалізації Угоди,тобто -за 10-15років.Створятьі новийспеціальнийдержорган- йогопрацівникистежитимутьзаходом виконаннянацплану.Поки владапрацюютьнадствореннямдокумента,"Сегодня"з'ясувала,що і колиУкраїнабудевиконувати.Виявилося,найбільше часуу нас підена викоріненняхабарництва тамодернізацію виробництва.

РЕФОРМИ.ОфіційноУгодапочне діятипісля ратифікаціїнашоїРадою іпарламентами28-микраїн-членів ЄС.Процес цей,за данимиМЗС,можерозтягнутися іна2-3 роки.Але,за словамиПавлаКлімкіна,глави всіхкраїн-членіві урядів ЄСнасаміті вБрюсселіобіцялиПетруПорошенкоз ратифікацієюне затягувати.

Паралельно мибудемовпроваджуватиреформи,список якихміститься ів політичній частиніУгоди,якупрем'єрАрсенійЯценюкпідписав 27березня, ів економічній,підписаноїднямиПорошенко.Повний перелікцихреформпрописанийу Порядку денномуасоціації,і більшістьїхдублюютьсязвимогамиМВФ.

Українавжевзялася завиконання вимогЄС:так,реформуенергетичного секторумимайже закінчили,піднявши тарифиЖКГдлянаселення.Тепер справаза малим- протягом двохроків провестиреструктуризаціюборгів"Нафтогазу",зробивши йогобездефіцитним(прогнознийдефіцитна 2014-й -80 млрдгрн -Авт.).Те жстосується іПенсійногофонду(йогопрогнознийдефіцитна 2014-й -18,1 млрдгрн -Авт.) – Цеодинз пунктівпенсійноїреформи,якої вимагаєвід нас іМВФ,ієврочиновники.

ЗАКОНИ. ДоосеніУкраїнаповиннарозробити і прийнятиновий Виборчийкодекс іпоправкидо Конституції.Аосьнайбільш тривалимиза часомяквУкраїні,такі в ЄС,вважаютьсудову реформу тавикоріненнякорупції.Так,в програміКабмінуз імплементаціїУгодийдетьсялише про створенняНацслужбипоборотьбіз корупцією.

"Починатипотрібно зборотьбиз корупцієюв правоохороннихорганах.Судовареформа проводитьсяз кінця90-х.Питання в тому,що потрібнозробити,щоб перемогтикорпоративнукруговупоруку.Але відповідінаце питанняу влади немає",- сказавнамполітолог ВолодимирФесенко.

За його словами,зараз не можутьвиконати навітьприйнятийпарумісяців томузаконпро люстраціюсуддів:він суперечитьєвропейській практиці(у ЄСсуддівзвільняєспеціальна комісія,якана50% складається зсуддів;внашому законодавствінемає нормипро суддівськіквітах),і будь-якийзвільненийсуддя можезвернутисядо ЄСПЛі вигратисправу."Томупотрібен новийзаконімеханізмлюстрації",- вважаєФесенко.

ВІЗИ. Щеодин пунктдоговору -можливе скасуваннявіз.ДляцьогоУкраїнінеобхіднонарештіпочати видаватибіометричніпаспорти.

"Вжевнайближчі дні,тижні, місяціцейпроцес набудеширокиймасштаб.Нашорієнтирна скасування віз-початок наступного року(такітерміниназвав іпосолЄСвУкраїніЯнТомбінський- Авт.)",- сказавКлімкін.По останньомуз постановою Кабміну,випускпершогобіометричногопаспортазапланований на січень2015-го.

ТОРГІВЛЯ. Найважливіші пунктиекономічної частиниУгоди з ЄС,безсумніву, стосуютьсявзаємної торгівлі.Почнетьсяїхімплементація1 листопада,арозтягнутьсявони,на думку експертів,мінімумна 10-15років.До 1 листопадапрацює такзванаодностороннязонавільної торгівлі: кількамісяців томуЄСобнуливмита на більшістьнаших товарів.Тепер чергаза нами:на протязі10-15 роківми такожповинні будемообнулити митана деякігрупи товарів.

"Після 1листопада потрібногармонізувати українськезаконодавство відповідноз європейським.ДляцьогоРаді потрібноприйняти близько350проектів",- сказавглаваІнститутуекономісследованійІгорБураковський.Дляцього ЄСвиділивУкраїніпакетмакрофінансової допомогиу розмірі майже11 млрдєвро.На думкуєвропейців,якщоУкраїнауспішноадаптуєсвоє законодавстводо норм ЄС,нашаекономікавідразу почнерозвиватися, ірічне зростанняВВПможе скласти6-12%.Але це можливо тількивтому випадку,якщо українськіпідприємствамодернізуютьсядоєвропейськихстандартів."Допоможуть уцьому інвестиціїідержпрограминаосновікредитів,якіУкраїнанадасть ЄС",- йдетьсяу висновкахЄврокомісіїз імплементаціїУгоди.За найбільшважливих секторівнашої економіки- металургії,машинобудування,сільгоспвиробництво-обнулінняімпортних митвирішили відкластина5,7 і навіть10років -доки українськіпідприємства непочнуть працюватиза європейськими стандартами."Наповне обнуленнямитнапоставкилегковихавто вУкраїніпіде від10 до15років.Засільгосппродукції: з 1 листопадаУкраїнаобнулитьмитана 52,6% товарів,у той час якЄС – на82,2% експортуукраїнської продукції.Природно,квотизалишаться(нанаші овочі,фрукти,свинину- Авт.).АлеУкраїнапродає вЄС17,8% своїхтоварів відзагального обсягу експортуза квотами,а ЄС -тільки4%", -йдеться у висновкахЄК. "Угодапідніметиску Путіна"Щодляросіянинасмерть,то дляєвропейця-заділ насвітле майбутнє,адлятурка-європерспектива.Приблизнотакможна оцінитипрогнози,якімалюютьниніУкраїніврізних країнах світуу зв'язкуз підписанням договорупро асоціацію та вільнуторгівлю з ЄС."Сьогодні" проаналізувала,що про наснаписалисвітові ЗМІпісля підписанняСА.

РОСІЯ."Підписаннятакогородусерйозногодокумента -це,звісно, сувереннеправокожної держави.Але наслідкипідписанняУкраїноюіМолдавією,безумовно,будутьсерйозними.І уУкраїни,іу Молдови єУгоди про зонувільної торгівлівСНД,алетреба невідбуватися загальнимисловами, апорахувати,у що цебудевиливатися,з тим,щоб надалі уникнутинепорозуміньі підозр.Нагадаємо,що,заявившипро вихід зСНД,Грузіязалишиласяучасникомдуже багатьохугод,які для неїбули вигідні",-таку оцінкудавзаступник міністразакордонних справРосії ГригорійКарасін
.
Газета "Ведомости"конкретизувалайогонатяк:після підписання угодита прийняттяМосквоюзаходівпозахистукордону(введеннямитних зборів)Київ можевтратитидо $40 млрдтількизанайближчий рік."Українане зможепродаватисвоюпродукцію на російськийринокнатихже умовах,що й раніше,оскільки кожназонавільної торгівлімає свої вимогиіприписи,і в силу цьогоРосіїдоведеться переглянутиті умови,наякихторгує знамиУкраїна",- пишевидання.

Длягазети "Коммерсант"аналітичну статтюпро євроінтеграціюУкраїни,Грузіїі Молдовиробивколишнійкерівник московськогобюроРосійської службиБі-Бі-СіКостянтинфонЕггерт,а тому вінбільшебачить у цьомуперспектив,ніжутопії."Створення зонивільної торгівліз ЄС напершихпорахпогановідіб'єтьсянапромисловості,особливоукраїнської.Так,буде потрібноломкабагатьохсуспільних та економічнихстереотипів,так само як ісправжня боротьбаз корупцією.Але – іце головне -вперше забезмалогочверть століття післякраху СРСРу країнпострадянськогопросторуз'явиласяперспектива.ЄС,незважаючинабюрократію,геїв іполітичнунерішучість,приваблює нашихсусідівекономічним розвитком,стійкимиінститутамиі яснимиправилами гри.ІРосіяне зможезапропонувати восяжнійперспективініякоїпорівнянноїз ЄСза привабливістюальтернативи.Європейськийсоюзприйшов унашгеополітичнийквартал,щоб залишитися.І зцим нічого не поробиш".

ЗАХІД. "ПідписанняУгодипро асоціаціюУкраїнита ЄС- великаневдачадляПутіна,- написалавамериканській газетіThe New York TimesаналітикАмандаПол.-У всій цій історіїПутінпрогравпо-крупному.Вінзі шкіригеть ліз,щоб створити вУкраїнівнутрішні проблеми,але лишештовхнув їїв обіймиЗаходу -найтісніші,ніж будь-коли.Путінувсевийшлобоком.Церізкийконтрастз прохолоднимставленням,якезустрілизусилляПутінастворитиконкуруючийекономічнийблок -Євразійськийсоюз".

Інша американськагазета,Los Angeles Times,впевнена,що нікудипартнерствоКиєва з Москвоюне дінеться:"УгодаУкраїниз ЄСмало щозмінить -хібащо підніметиску Путіна.РівнянняКиєвана західнийальянс28країн невизволитьУкраїнузекономічної розрухивнайближчі десятиліття,а глибокепереплетенняукраїнської промисловостіз російськимВПКгарантує,що вони впродовждовгих роківзалишатьсяодин для одногопартнерами.Алекатастрофи не буде.Росіянікуди незникне,аУкраїнане станеНімеччиноюнідо завтрашнього дня,ні через20років.В осяжномумайбутньому вонизбережутьсвійвзаємозв'язок.Це двінерозлучніекономіки".

БританськаFinancial Timesзакликає Євросоюззвалити на себеукраїнськуношу:"Відкрившипередцими країнамисвій ринок іусунувшиторговельні бар'єри,ЄС немає правакинутиїх напризволяще.Вінзобов'язанийсприяти їхекономічному зростанню і розвиткубізнесу вцих країнах.Привірномузастосуваннієвропейського законодавствацікраїни зможутьперемогти корупцію,домогтисяверховенстваправаі в підсумкузалучититакнеобхідні їмзахідніінвестиції".

СХІД.У Туреччині,якав 1963році підписалаугоду про асоціацію зпопередникомЄвросоюзу -Європейськимекономічним співтовариством,навіть десьіз заздрістюдивлятьсяна подіювБрюсселі."ЄС пропонуєУкраїнінайглибшуформуінтеграції,якутільки можезапропонуватисоюз -крім повногочленства.АлеТуреччині добревідомо:покиви не єповноправнимчленомЄСі не маєтеправа голосувсистемі прийняття рішень,розвиватитаке партнерствовкрай складно,- пишегазетаSabah.-Асудячи з того,що інфраструктурата законодавствоУкраїнине підготовленідляїїадаптаціїдо спільного ринку,ЄСбуде змушенийпереглядати своюполітику розширення.Але важливо,що сьогоднівсе більш виразновидно,що в наступаючомуабовозвращающемсябіполярномусвітімежі визначатимутьсяне військовоюсилою,аекономікою.29 червняпрезидентУкраїниПорошенко непростозробивкрок,важливийдлямайбутнього своєї країни,алеі забезпечиввиникнення новогопідходудо політикирозширення Союзу.Найбільше впливці подіїсправлять наТуреччину.Ймовірно,вонобудепозитивним.Уявитиситуацію,при якійУкраїна-вЄС,аТуреччина- ні,будескладно".

В тренді
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причинуУкраїнськийшлях до Європи

РекламаЄвропейський шляхУкраїнирозпочавсявлітку 1994 рокупіслятого,як Євросоюзпідписавз нашою країною"Угодапро партнерство та співробітництво".Основними положеннямидокументасталипитання економічнихреформ, вдосконаленнядержавного управління,екологічні проблеми,атакож дотриманняправлюдини в країні.

У 2007 роціЄврокомісіярозпочала переговориз українським керівництвомпро нову угоду,"Про асоціаціюУкраїниз ЄС".Підписанняданогодокументане передбачалочленствонашої країнивЄС,але й незаперечувалотакої можливості.

З 2009 рокуУкраїнапочинаєновийформатвідносин з ЄСврамкахініціативи "Східнепартнерство"і продовжуєвестипереговорипро підписанняасоційованогочленства.За чотири рокиміжУкраїноюта Єврокомісієювідбулося понад20раундів переговоріві, нарешті,влистопаді 2011 рокутекстУгодибув повністюузгоджений.Підписатийогопланувалосявгруднітогож рокунасамітіУкраїна-ЄС,однак у зв'язкуз арештомЮліїТимошенкоєврочиновникивідклалицю подію.

Терміни підписанняУгоди буливідсунутідо листопада2013 року іприуроченідо саміту"Східногопартнерства"у Вільнюсі.Але в жовтніцього ж рокуКабмін призупинивпідготовку до підписаннячерез нібитозанадто великіризикидляукраїнської економіки.У листопадіекс-президентУкраїниВікторЯнуковичтакивирушив на самітдо Вільнюса,але так іне поставивсвій підпис піддокументом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти