Зорян Шкіряк: Реформу МВС хотілося б завершити до 17-го року

6 жовтня 2014, 07:30

Віра Холмогорова

Інтерв'ю з радником міністра внутрішніх справ України

Доляреформаторау своїй Вітчизніпорівнянна, мабуть, з долеюпророкаі настільки жнезавидна-дійснодовіренідо кінця івтіленівжиття проектикардинальнихзмін можнаперерахувати попальцях однієїруки.Авже якщо мовайдепро силові структури..."Сегодня" поговорилазрадникомглавиМВСАрсенаАваковаЗоряномШкіряком, як і кимготувалисяміліцейськареформа, чому її дійсно потрібнопровестиі якимибудутьнові українськістражі правопорядку. Атакож про те, чому поліціякращеміліції, навітьякщо процежартуютьвІнтернеті, і чому"даішник" насправді далеконе завжди -персонажз анекдотів.

Реклама


-Зоряне Несторовичу, набрифінгувКабінетіміністрів уп'ятницювисказали, щопроектреформивжезнаходитьсявуряді.Що самепредставленоКабміну?

-Все,те, що буломіністромвнутрішніхсправАрсеномАваковимне такдавноозвученоіпрезентованов якостіроликата інших матеріалів,з якиммогливІнтернетіознайомитися іпредставникиЗМІ,ігромадяниУкраїни,- власне,це іпредставлено.Інша справа,щов трохибільш розширеномуваріанті,з деталізацієюпевнихпроцесів,більшдетальноїтрактуваннямз тих чи іншихпередбачуванимструктурнимзмінам.

- Яка подальшадоля цьогодокумента?

-ВінбудерозглянутийКабміном,і далібудеприйматисярішення про підтримкуабоне підтримку.Природно,це небуде питанняодногодняабо навітьодного тижня,тому щопроектреформи маєпройтипевнуекспертизувКабінетіміністрів,і за результатамиекспертизиіобговореньбудуть зробленівисновки.Післячогомивжепочуємопро його подальшу долю.

- Якізапланованітерміни?Хоча б, коли передбачаєтьсяпочатихочабнайпершізміниврамкахреформи?

-Найбільш невдячне,чесновамскажу,цезагадуватипро терміни.Зараз дужескладнощось прогнозувати.Алеякщореформазнайде реальніобриси,то,сподіваюся,щочерезпівроку-рікми першіпобачимореальнірезультати.

У проекті,природно,прописаніпевнітерміни: цього рокупередбаченіфункціональні таорганізаційнізмінивапаратіМВС,ліквідаціядублюючихпідрозділів таоб'єднанняпідрозділівзісхожими функціями,ірозробката прийняття ЗаконуУкраїнипро загальну структуруі чисельність Міністерствавнутрішніхсправ.

- Законвжевякомусь виглядііснує?

-Вінготується.Єпроект,але, зрозуміло,все залежатимевід рішеньКабміну.

І другачастина реформи- цевже2015-2016року,колизаплановано прийняттяновоїзаконодавчоїбази з урахуваннямстандартівЄС,іреалізаціяінституційних тафункціональнихперетвореньз урахуванням заходів,спрямованихнапостійне,ефективне ічітке функціонуванняновоїмоделіМВС.

- Тобтовиходить, щоза планами"новаміліція" у нас будедо 2016-гороку?

-Яб сказав,що швидшедо 2017-го.

-Чи є розуміння, що Кабмінвашуреформувпідсумкупідтримає? І яке відношеннядо неїу президентаПетраПорошенка?

-У КабінетіміністрівАрсеніяЯценюка,явпевнений,мизнайдемопідтримку.Принаймні,мибачимокрокиназустрічі зацікавленістьпрем'єра, його розуміння,щоце дуже важливийелементвреорганізаціїукраїнськогосуспільствавцілому.Кажуцебезперебільшення.Ми весь часговоримопро глобальніреформахвдержаві,алепосутієдину реальнуреформупідготувалоі подалолише Міністерствовнутрішніхсправ.Цефакт,і з цимніхтоне сперечатиметься.Цещераздемонструєнаше бажанняі повнувідкритість.

Щостосуєтьсяпрезидента,тоясподіваюся,щотамнампідутьназустріч.Ні длякого несекрет,що сьогодніпрезиденті йогокомандатакож підтримуютьреформуванняУкраїниз урахуваннямвсіх стандартівЄС,досвідуСполученихШтатів та іншихцивілізованихкраїн.Інашареформавідповідаєвсім цимвимогам.Інше питання,щоможнареформумоделювати.Адженіякареформане можебутиідеальною.Але те,що її необхіднопроводити,розуміють усі,і томумисподіваємосянапідтримкупрезидента.

Хочу,правда,додати щеоднуріч:нашареформабудеефективнопрацюватитількитоді,коли змінибудутькомплекснимиіторкнутьсяісудовоїсистеми,іГенеральноїпрокуратури,і Міноборони.

-Хто іякрозроблявреформу? Звучало прізвищевідомогоправозахисника, керівникаХарківськоїправозахисноїгрупи ЄвгенаЗахарова, виговорили, щоактивнозалучали ііноземців...

-Головнаі особливароль,безумовно,належитьмініструвнутрішніхсправАрсенуАвакову.Вінбувгенераторомінатхненникомцього процесу.Також потрібновідзначитинайактивнішуучастьврозробціреформизамміністраз питаньєвроінтеграціїТигранаАвакяната інших керівниківміністерства.Яісамбрав безпосереднюучастьвроботі групиз підготовкиреформи,іявдячнийЄвгенуЗахарову,як одномуз її керівників.Всіхекспертівнавіть неперерахуєш- занадтобагато часу займе!

У роботі нашоїгрупибралиучастьпредставникиміжнародної спільноти.Дужеактивнопрацювали знамигрузини,дужеактивнопрацювалиполяки,латиші,литовці,німці,французи,американці.Тобто, насправді,мивдоситьстислітерміни (ареформапочалаготуватисяміністромзсамогомоменту свого призначення)мизумілипідготуватиповноціннийдокумент.

-Ви згадалигрузин. Про грузинськіреформи, післявідомоїкниги, прийнято говорити, щоу нихосьвийшло.Українськареформасхожа, на те, щовтіливу життяСаакашвілі?

-Українськареформане буде схожаніначиюіншу.Не потрібно, насправді,брати настовідсотковочужий проект,роблячи з ньогоякусьідилію.

Колимиспілкувалисязгрузинами,товонинамдетальнорозповідали,яквсеце було.Повірте,буловсе нетакпросто.Вони дужеризикували.Тамбули зовсімбожевільнідні,коли нашіколеги незнали,чим це всезавтразакінчиться.І те,щоу нихвийшло,- це,безумовно,результатнормальногокомплексногопідходу,алеіне безфортуни!Були ситуації,коливсемоглоскластисяінакше.

Колими готувалипроектреформи,ми,безумовно,дивилисянадосвід провіднихсвітових країн.Але не потрібноорієнтуватисянаякусь конкретнукраїну,кожнакраїна унікальна,втому числі,Україна.І,реформуючиМВС,потрібновраховувати,безумовно,чужий досвід,алемодельповиннабутисвоя.Не можнапростовзяти ізробити,яквАмериці чияк у Грузії,Литві.Ментальністьгромадянрізна,і томупотрібнознаходитимаксимальноприйнятнийдлявсіх,підкреслюю,варіант,який, з одногобоку,задовольнитьзапити суспільства,з іншого,- забезпечитьмаксимальноефективнуроботу підрозділівМВС.

-Зовсімкоротко:щоцяреформазмінитьдлязвичайногоукраїнця? У багатьохаджеє такийзакоренілийстереотип: міліція, мовляв, незнародом, "даішники" - суцільнохабарникизбайок іанекдотів...

-Відволікусяненадовго,хочупростосказатипаруслівпро ДАІ.

Те,щовсім'ї, як кажуть,не безвиродка,- всімдавнозрозуміло.ВсистеміМВС,на жаль,досихпірпродовжуютьпрацювати інегідники- теж.На жаль,не можназакороткийтермінвичиститиівилизатите, щонасаджувалосяроками.Алеми з цимборемося,яскраве свідченнятому -кількість звільненихз органіввнутрішніхсправ,втому числі,і за підсумкамиподійнасходіУкраїни.Цекрасномовносвідчитьпро те, якау наспозиціяповідношеннюдо зрадників.

Відносно співробітниківДАІрокамискладавсяпевнийобраз,персонаж.Алеяхочусказатипро те,щотамсьогодніпрацюють ісправжнігерої!БезпідрозділівДАІефективне проведенняАТОбулоб неможливо.Туроль,яку сьогодніАнатолійСіренко,ОлександрЄршов,ВалерійКамишановта інші керівникицього підрозділу,граютьвзоніконфлікту,висобі навіть неуявляєте.Цілюдиособисто бралибезпосередню участь убойовихдіях.Іпровелитамне одинмісяць разомзі своїмипідлеглими.

Як можназасуджуватилюдину, у якоїпростреленамашина,втому числі іспайперськимикулями,алевонапродовжуєвиконуватибойовізавдання ігероїчнозахищатиБатьківщину -і він "даішник"!У зоніконфліктувдеякихвипадкахДАІсьогоднікрутішебудь-якогоспецназу,яговорюпро це з усієювідповідальністю,оскількияживий свідокїх роботи.І томумірятивсіхпооднійгребінцінеправильно.Тамє патріотиі їх,думаю,більшість,люди,відданіслужіннюсвоїй справіі державі.

Так,дрібнікорупціонериіхабарники,безумовно,тежзалишаються,алевсучасномуінформаційномусуспільствівсетаємнедужешвидкостаєявним,з'являєтьсявідео.ІМВС,насампередДАІ,відразуреагує.

ЩостосуєтьсяреформиДАІ,тоявідповімкоротко:покиобговорюється декількаваріантівможливоїреструктуризації тареорганізаціїпідрозділу,алеговоритипро якуськонкретику покипередчасно.

-Але цеж і небуде спробаповторитисумний досвідреформиВіктораЮщенка, що ліквідувавДАІ?

- Ні,звичайно жні!

-Ащо буде звидачеюправ? Якярозумію, реформоюпропонуєтьсязабрати цюфункцію іДАІ тавіддати місцевиморганамвлади?Алечи не ускладнитьцепроцедуру?

-Це питаннядійснопокиє спірним ізнаходитьсявстадіїпереробки.Йдедискусія,і саме томумиі вирішилиоприлюднитипроектреформи,щобсаме суспільствовисловилосвою думку.Ценівякому разіне тареформа,кодумиприйшли ісказали:"Аботак,абоніяк".Ні,ми жвдемократичній країніживемо.

ІреформаАвакова-ультрадемократичнаіультрасучасна.Насправді,ябільшескажу:реформаАвакова- класна(сміється).І найголовніше,щовнійзакладено,це нетількидемократизація,але,перш за все,деполітизаціявідомства.

-Якярозумію, це перш за всезакладеновподіліпосад -будеміністр ібудешефполіції? Чим відрізнятиметьсяїхфункціонал?

-Міністрбудецивільнимпредставником іприцьомуполітичною фігурою,оскількивінпризначаєтьсяКабміномза погодженням збільшістювпарламенті.Іншими словами,він- представникполітичнихсил.

Ібудешефполіції,професіонал,який керуватимевженачальникамиструктурнихпідрозділівНаціональноїкримінальної поліції.Крімтого,окремимиорганамивструктуріМВСбудутьНацгвардія,Державнаміграційнаслужба, ДСНСіДержприкордонслужба.Тутпринципроботичіткий- високийпрофесіоналізмі ніякої політики.

Реформа,нагадаю,передбачаєсерйозне скорочення,атакожповнупереатестаціювсіх співробітниківврамкахприйнятогоЗаконупро люстрацію.Якщо непомиляюся,у наспланується скороченняз375 до310 тисячвідповідно до кількостіпрацівниківміністерствастосовно населення.Тобто,скороченобуде15-20% співробітників.

- Зарахуноккерівнихкадрівабо, навпаки, рядовогоскладу?

-Знову ж таки,цете питання, якеще належитьдеталізувати.Якщореформапочнепрацювати,томова може пітипро реорганізаціюцілихпідрозділів,що означатимезменшення кількості,але збільшенняякостікадровогоскладу.Такщовсебудезалежативід кожного,конкретноговипадку.

-Алеприцьомузарплатабудезбільшена?

- Так,явпевнений,щоце необхіднийелемент,безякогоми щедуже ідужедовгобудемоборотися зкорупцією.

Звичайно,це неможливовстані війни,але,дастьБог,мивиберемосяз цього кошмару,економікапочнепрацюватинормально,країнапочнерозвиватисявправильному напрямку,-вцій ситуаціїпрацівникиорганіввнутрішніхсправповинніотримати всісоціальнігарантії,повиннімати високізарплати.Тількитакмизможемогарантуватиефективне виконанняними поставленихзавдань.

Тодіми дужепростозможемо знихреальновимагати.Цебудеелементігромадянськогоконтролюі можливоїжорсткоїреакції суспільствавразі будь-якихпорушень.

Потрібно зробитивсе,щобслужбав Національнійполіції,Нацгвардії,вцілому роботаворганахвнутрішніхсправсталапочесною ітим,до чогобудутьпрагнутибагато.До речі,вжезараз,заостанніпівроку мибачимо,щопрестижслужбиправоохоронцязростає.Авсього-топіврокупройшло...

Алекрімтого,щобслужбасталапочесною,вонаповиннастати ще йконкурентною.Колимивийдемонамодельпрямої,професійноїконкуренціїсеред бажаючихпрацювативМВС,у насвсе зовсімпідепо-іншому.І людинабудедорожитисвоєю посадоюне братимехабарі,розуміючи,щовінможеодинразпопастися івтратитивсе,не тількипосаду,а йвтюрмусісти.

Природно,це невдастьсязробити нізарік,нізадва,тому щовстані війниістагнаціїекономікитакізмінинеможливі.Алезупинятисяне можна.Адже ми жговоримоне тільки про себе,а йнашихдітяхіонуках,їм потрібножитив нормальнійкраїні.Тому,дайБог,що якщо черезпаруроківнамхоч щосьвдастьсяреалізуватибільш-меншкомплексно.

-Анавіщовсе-таки "поліція", а не"міліція"?

-Поліція- цеорганпрофесійний.Аміліція- цечисто"коммуняцьке" утворення,народне ополчення.І це,думаю,навіть необговорюється.

Міліція- цепережитокминулого.Миодназ останніхкраїнвсвіті,де єміліція,крімнас,хібащоСербіяіБілорусьзалишилися.

Адже це немипридумали,так-у всіхцивілізованихкраїнах,наякімихочеморівнятися.Плюсє якесьвнутрішнє відчуття,чесно,меніособисто булобприємніше,щоблюдивформі булиполіцейськими,а неміліціонерами.

-Нутак, хлопчиськошвидше, подивившисьголлівудськіфільми, захочестатиполіцейським, ніж якимсь"ментом"...

-Іми жщеврамкахреформиопрацьовуємо питанняідентифікаціїкожногополіцейськогочерезйогоособистийномернийзнак-жетонабозначок.

Іце щеодинз елементівдосвідуцивілізованихкраїн,який,безумовно,будепрацювати.Знову ж,важлива граслів:жетонабознак,звучить краще,ніжпосвідчення.

-Ксива...

Цевже не "ксива",цевжетвоєгіднемісцевсуспільстві.

-Адляпростої людини, знову ж таки,що зміниться? Коли замістьміліціонерабудеполіцейський? Вінтакожбудедзвонитипо "102", той будеприїжджати, оформлятипапірці...

-Про такідрібніречізараз,знову ж таки,покискладноговорити.Колиреформапочнеться,деталізаціябудевкожному окремомувипадку.

Алеврамкахпроекту миговоримо,втому числі,іпро змінудокументообігу,йогоперекладунаелектроннусистему.Подаватизаяви можнабуде через Інтернет,значнобудутьпосиленісистемивідеоспостереженнязатими чи іншимитериторіями.Буде, звичайно,і "гарячалінія",алебудевона "102"або"911" – цевжедруге питання.Але цеповиннабутиунікальнаслужбашвидкогореагування,за зверненнямвякубудутьприїжджатине тількиспівробітникиполіції,але,вразінеобхідності,ісотрунікі ДСНСабоновогооб'єднаногоспецпідрозділу, якийми заразнаамериканськийманер,умовноназвали"SWAT".Цеповиненбутиреальнийкомплекснийпідхід,якийповинен датипоштовх до того,щобполіціяреальнослужила народу,ілюдималиабсолютнувпевненість,щовонизахищені.

-Амітингитеж "SWAT" будетеперохороняти?

- Миж неговоримопро те,хто і якбудереагувати,миговоримопро верховенствозакону.Яктільки мивийдемона розуміннятого,щозаконодиндлявсіх,як тількиу наспочнутьсаджатиі каратинезалежновідтого,чоловікпрезидент,поліцейський,чиновникабохтось ще,не буде необхідностів тому,про що висказали.

Інше питання,що порушеннязакону -є порушення закону,і його потрібнозапобігати,інакшенастанеанархія.Безумовно,відкритістьі демократія-це те,за що миборолисянаМайданіГідності,іябудупершим,хтопіденабарикади,якщопобачуякісь незаконнідіїз бокумайбутньоїполіціїабо їїспецпідрозділів.Алемиповиннірозуміти,щомивідстоювалисвободине для того,щобприйтидо анархії.Демократія- це нівякому разі невседозволеність.Цепотрібнорозуміти.І чимшвидше мивсіце зрозуміємо,тимшвидше зможепочатиздійснюватисяінаша,втому числі,реформа.

-І щеодинмомент -якщояправильнопам'ятаю, тощеодне з положеньреформи -це створеннятакзваноїмуніципальноїполіції.Щоце на діліозначатиме?

-Є варіантпро створеннямуніципальноїполіції,якабудемати подвійнепідпорядкування,- з одногобоку,міській владі,з іншого -органамМВС.Алестворенавонаточноможебутидалеконе скрізь.Повірте, створеннямуніципальноїполіціївимагаєвеличезних коштів,і дозволити собісьогодні їїстворенняможедалеконавіть некожен обласнийцентр.

Алемуніципальнаполіція,яка займатиметьсяохороноюміських об'єктів,патрулюваннямвулиць,охороною громадськогопорядку підчаспроведення всілякихмасовихакцій – цеабсолютнонормальнасвітовапрактика.Інше питання,щовнашому випадку вонаможематиподвійне підпорядкування.Але,щеразповторю,дозволитисобі такурозкішзможедалеконе кожне місто,тому що цедоситьсерйознеструктурний підрозділ, якийвимагаєзначнихвливаньз місцевого бюджету.Такщо це щеодне з тих питань,який покиопрацьовується.

-Аленіякої "народної міліції" наДонбасі небуде?

- Народнаміліція- цевзагалі щосьз областіфантастики.І требаразі назавждипоставитинацьому крапку.Ніякоїнародноїміліції немаєі бути неможе,ніяких законодавчихбаздляїї створеннянемає,то,щоговорятьбойовикинаДонбасі -цемаячня.Цепростоспробаврамкахсвоїхтерористичнихбандлегалізуватичерговітерористичнібанди,тількиназвавшиїхпо-іншому.Нічогоподібного нівпроектінашої реформи,нівіншихпроектахдокументів немаєі не буде.

В тренді
Український консул залишив Росію: що на нього чекає в Києві

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти