Рік роботи Ради: за що народні депутати себе хвалять і за що лають колег

23 грудня 2018, 07:52

Віталій Рябошапка Віталій Рябошапка

Сайт "Сегодня" разом з парламентаріям підвів підсумки роботи Верховної Ради в році, що минає

Народні депутати одними з перших в країні пішли на новорічно-різдвяні канікули. За планом поточної сесії, в останній тиждень року парламентарії працюють в комітетах і фракціях. Однак пленарних засідань в нинішньому році вже не буде. Нинішній рік був останнім повноцінним роком роботи ВР восьмого скликання – в 2019-му парламент буде переобраний. І, по ідеї, депутати повинні були відпрацювати його по-максимуму.

В цілому, можна говорити про те, що парламентарії в році, що минає попрацювали непогано. З 1 945 законопроектів, зареєстрованих (станом на ранок 20 грудня, дані сайту ВР) в нинішньому році – 1743 подали народні депутати. Однак ККД законотворчої діяльності, прямо скажемо, не дуже. Так, за рік парламент затвердив 365 документів – акурат по одному за календарний день. З них постанов 222, законів 123. Решта – міжнародні статути та інші документи.

Втім, коли мова йде про законодавство, важливо не так кількість, як якість затверджуються документів. Сайт "Сегодня" попросив підвести підсумки роботи Верховної Ради самих депутатів. Отже, чим же парламент займався в нинішньому році
?

Питання безпеки вирішили

Реклама

Представникфракції"Народнийфронт",членкомітетуз питаньнацбезпекиіоборониДмитроТимчуквціломупозитивнооцінюєпідсумкироботипарламентузарік,особливовсферібезпеки.

"Єкількаречей,якіособистомененадихаютьнароботувнаступномуроці.По-перше,те,щомизвеличезнимзапізненням,алевсе-такивизначилистатусокупованихтериторій. Визначили,щоОРДЛО-територія,окупованаРосійською Федерацією. Цедаєнамможливістьконсолідуватипатріотично налаштованийполітикумвУкраїніінашихсоюзниківзаїїмежами"",-зазначивнароднийдепутат.

ДмитроТимчукакцентував,щощенавесні2014року Генпрокуратуравизначила"ДНР"і"ЛНР"яктерористичніорганізації.Алецейстатус,можливо,відповідавреаліям2014 року,але ніяк не2018го.

"Мибулизмушенівесь цей часпідлаштовуватинашідіїпідзаконпро боротьбузтероризмом.Законпро деокупацію,визнаннятериторії окупованою,аРосії-окупантомдалонамможливістьзадіятиіснуючіалгорітімидлязастосуваннязбройнихсилУкраїни.Цедужеспростилозавданнядлявідбиття агресії,атакожпосилилоаргументиУкраїнивміжнароднихсудах",-говоритьДмитроТимчук.  

Такожсередважливихрішеньпарламентувнинішньомуроцідепутатзазначиврядзатвердженихзаконопроектів,що підсилюютьзахиствійськовослужбовцівтачленівїхсімей.

Щостосуєтьсянедоробокпарламенту,то,якрозповівдепутат,парламенттакіне змігстворитинайбільшсприятливіумовидлярозвиткуВПКУкраїни.

"Не дійшлидоствореннямеханізмуоб'єднаннядержпідприємствУкрборонпромуіприватнихпідприємств.Це,на превеликий жаль,заважаєповною міроювикористовуватинаявнийвеличезнийпотенціалдлямодернізаціїозброєньістворенняновихвидів.Сподіваюся,щовжена початкумайбутньогорокумивирішимоце питання,створимоякновумодельВПК,такіправиладлявиробниківозброєнь",-сказавДмитроТимчук.

Зі змінами до Конституції не встигли

Реклама

КолегаДмитраТимчукапопарламентськійкоаліціїтакомітетуВР,народнийдепутатзфракціїБлокуПетраПорошенкаОлександрБригинецьтакожвідзначаєключовезначеннязаконів,прийнятихпарламентомвнинішньомуроцідлязабезпеченнябезпекидержави.

 "Миприйнялибагатоактуальнихзаконів.Алеяназву кілька:цеЗакон"Про національну безпекуУкраїни"таіншізакони,що стосуютьсябезпеки.Другийважливийзакон – "Про Антикорупційний суд". Булирізніпідходиівідносини,алеменіздаєтьсядужеважливимдлякраїни,щотакийсудбудестворений.І третєключоверішення-церозрив"ДоговорупродружбузРосійською Федерацією",-зазначивОлександрБригинець.

Деяківажливірішення,яківарто булобприйнятивцьомуроціабораніше,парламент незатвердив.Покине затвердив,яксподіваєтьсяОлександрБригинець.

"Дужехотілося,щобвмайбутньомуроціми,незважаючинапередвиборнуриторикуіполітичніпротиріччя,все-такиприйнялизмінидо Конституціїза трьома напрямками.Цезняттядепутатськоїнедоторканності,цечіткопрописанівОсновномузаконіцілі,до якихпрагнеУкраїна-членствовЄСіНАТО.Нарешті,цеперейменуванняобластей,назвиякихще недекомунізовані",-сказавнароднийдепутат.

Продовжили мораторій на продаж землі

ЗаступникглавифракціїВО"Батьківщина"СергійСоболєвтакожвідзначаєсереднайбільшихуспіхівВерховноїРадитвердженнязаконупро деокупаціюДонбасу.Такождепутатзазначивпродовження мораторіюнапродажземлі.

"Однез найбільшважливихпитань,якіприйнявпарламентвнинішньомуроці,-назваввійнувійною,аРосію-агресором.Це питанняпройшлоподесяткузаконопроектів,якіголосуваливсесійнійзалінинішньогороку.Безумовно,булодужеважливепитанняпро продовженняабонепродовження мораторію. Іте, щовоноголосувалосявостаннійденьсесії,дуженеправильно.Воно повинно булорозглядатисяівирішуватисяраніше",-сказавнароднийдепутат.

Займалися не тими виборами

Усвоючергу,членпарламентськоїгрупипартії"Відродження"ВалерійПисаренкодужекритичнооцінюєрезультатироботипарламентувнинішньомуроці.

"На жаль, парламент на цій сесії займався виключно підготовкою до виборів. Причому не в контексті технічної підготовки, що треба було б зробити. Наприклад, вирішити проблему з використанням електронних документів, які видаються людям замість паспорта. На сьогодні відповідні зміни в закон не внесені. І, думаю, ми це будемо робити, як зазвичай, в останній день, коли виборча кампанія буде в повному розпалі. Технічні питання парламентом не вирішуються, зате вирішуються політичні. Ті, які постійно звучать в ток-шоу і на біг-бордах", – зазначив депутат.

ЗасловамиВалерія Писаренка,заостанніпарумісяців"практичні"голосуванняможнапорахуватинапальцях.

"На жаль,цейрікне змігстатипереломнимвреформаторськомуплані.Хочащена початкурокуочікували,щобудутьвирішеніпитанняізземельною реформою,із пенсійною,ітакдалі.Алезначущихперетвореньне відбулося",-резюмувавВалерійПисаренко.

Вичерпали себе і деградували

Реклама

Такої ж думкидотримуєтьсяінароднийдепутатзфракціїОпозиційногоблокуІгорШурма.

"Ябувнароднимдепутатівупарламенті4-госкликанняієдепутатомвпарламенті8-го.Іможусказати,щоморальногозадоволенняроботавскладіцієїВерховноїРадименіне приносить.ЗазвичайпередНовимрокомулюдейрадісний настрій,аменісумно.Парламентдеградував,вінживе своїмжиттям,у відривівідлюдей.Парламент-цезабігнап'ятьроків.Аце скликаннявидихалосянапершомуроці.Булипозитивнімоменти.Алеякістьроботимаєнаростати,ацьогонемає.Цейпарламентсебевичерпав",-розповівнароднийдепутат.

Конкретизуючи,парламентарійзазначив,щоВерховнаРадавсебільшеперетворюєтьсявструктуру,що штампуєзакони,якініхто невиконує.Вцьомувинаяксамогопарламенту,таківиконавчоївлади.

"Левовачастказаконівприймаєтьсяза скороченою процедурою.Цепризводитьдо того,щовиконавчавладане можевиконатицізакони.Томущовонипоспішні,внихміститьсяцілийряднедоробок.Другиймомент:миприймаємозакони,авиконавчавладагальмуєїхвпровадження.Наприклад,законпро автономізаціюмедзакладівповиненбувповноцінно запрацюватиз 1 січня2019 року.НасьогоднішнійденьМіністерство охорони здоров'я невиконаввсісвоїобов'язкиіне всіустановиперейшлинарежимавтономізації. Закон про трансплантацію,прийнятийвцьомуроціза скороченою процедурою. Міністерствомнічого незроблено,щоброзробитипідзаконніакти-їхтампотрібнобільшедесятка.Законне запрацюєз 1 січня",-розповівнароднийдепутат.

На думкуІгоряШурми,парламентнадмірнозахопивсяідеологічнимипитаннями,не приділяючиприцьомуостаточноуваги питаннямпрактичним.

"Наприклад,релігійне питання.Я неголосувавніза,ніпроти.Томущовважаю,щомивзагалі неповиннібуливньоговтручатися.Цесправацеркви,а незаконодавчогоорганукраїни",-сказавІгорШурма.

Приймали економічні закони

НароднийдепутатзРадикальноїпартіїОлегаЛяшкаВікторГаласюквідзначає,щопарламентпідтримавбагатоключових економічнихініціатив,внесенихрадикалами.Знайбільшважливих-посиленнявідповідальностізаконтрабандулісу-кругляка,підвищеннявивізногомитанаметалобрухт,"заморозка"індексаціїземельногоподаткудляпромисловості.

"Перший"металургійний"законпіднявмитанаекспортметалобрухтуз10до30єврозатонну,анаступний-до42євро.Завдякизаконуліквідованокритичнийдефіцитсировини,забезпеченабезперебійнароботаметзаводівповсійУкраїні.Законзберіг30 тисячробочихмісцьметалургівібільше1,5мільярдадоларівСШАрічноїекспортноївиручки,атакожвтримавгривнювідсуттєвогопадіння",-зазначивВікторГаласюк.

Зайогословами,такожзважливихдокументів,якіпарламентухваливунинішньомуроці,-зняттявсіхподатківзелектромобілів,валютналібералізація,зокрема,скасуванняштучнихобмеженьі2%-й збір звалютнихопераційдлянаселення.

"Такожвважаюважливим,щопройшланашапоправкадо Податкового кодексупророзстроченнясплатиімпортногоПДВнавсівиробничеобладнання.Ті,хтомодернізує,розширюєабобудуєновівиробництваіввозитьвиробничеобладнаннявУкраїні,посуті,отримуютьвіддержавибезвідсотковийкредиту гривні,якийзменшуєподаткове навантаження.Завдяки цьомузаконузапершімісяційогодіїпідприємціінвестуваливукраїнськупромисловістьужепонад 700мільйонів гривень",-сказавВікторГаласюк.

Реклама

Нарешті,на думкудепутата,важливимєрішення,згідно з якимприбутокпідприємствНаціональноїАкадеміїнаукУкраїнипіденамодернізаціюдослідницькоїбазита інновації.

Гальмували реформи

Представникфракції"Самопоміч"ТарасПастухвважає,щоякість,принаймні,деякихзаконів,прийнятихВерховною Радоювнинішньомуроці,залишаєбажатикращого.

"В останні роки – і нинішній не виняток – парламент приймає багато законів, які вміщали хороші реформістські ідеї. Але, на жаль, до цих законів закладаються моменти, які не дозволяють реалізувати потенціал реформи або в повній мірі, або найближчим часом. Наприклад, в цьому році одним з найбільших досягнень було твердження закону про Антикорупційний суд. Але механізм створення суду, прописаний в законі, не дає можливості створити Антикорупційний суд найближчим часом. Думаю, до виборів в майбутній парламент закон навряд чи буде запущений", – сказав народний депутат.

Зайогословами,аналогічнаситуаціяівзаконодавстві, що регулюєіншісфери.

"Законпронацбезпеки.ІвУкраїні,ізакордономвінтрактуєтьсяякреформаторський,прогресивний.Алевінфактичнозаморозивситуацію, що склаласянасьогодні.Важливіпочинаннявньомувідстрочені.Наприклад,поділпосадначальникаштабуіголовнокомандувача.Багатозробленовнинішньомуроцівсферіохорони здоров'я.АлеМОЗзКабміномне справляютьсязроботоюнадпідзаконнимиактами.Реформамоглайтизначнодинамічніше",-зазначивнароднийдепутат.

СереднайважливішихдосягненьнинішньогорокуТарасПастухназвавперехіддо середньостроковогоідовгострокового плануваннябюджету.Цедозволитьвирішитипроблемуперехіднихкоштів,щодужеважливодлярегіонів.Азнайбільшихнедоробокпарламенту,на його думку,-Виборчийкодекс,якийтакі небувприйнятий.

 

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти