Експерти: Третій Майдан можливий, але краще б його не було

27 вересня 2014, 08:00

Олексій Біловол Олексій Біловол

Якщо почнеться Майдан, виступи мирними не будуть. Очікувати від людей, у яких на руках автомати, що вони будуть співати гімн – це наївно, говорить екс-глава Інтерполу в Україні

Останнім часомвсуспільствізновузаговорилипро третійМайдан,апрезидентПетроПорошенковчоразаявив,що не виключаєтакогосценарію.Середголовнихможливихпричиндляпочатку черговоїреволюціїназиваютьневдоволеннявладоюі бракомреформ,атакожможливийбунтбійців,що повернулисязАТО.Іскрипротестіві зараз можнаперіодичноспостерігативКиєві-толюдиперекриваютьХрещатик звимогою зміникерівництва Харкова,товлаштовуютьвогнянешоузшинамибіля ВерховноїРадинапередодні прийняттязаконупро люстрацію,тоіндивідуальнопроводятьакції "сміттєвоїлюстрації"з представникамиколишньоїі нинішньоївлади.

Тим неменш, експертирозходятьсявоцінках,наскільки реальнийтретійМайдан.Однікажуть,щовін можливийвнайближчі місяці,інші – щочасМайданіввколишньомуформатівУкраїніминув.

Так,на думку керівникаінформаційногоцентру "Правогосектору"БориславаБерези,Українавиявилася "за два крокивід третьогоМайдану"через помилкипрезидентаПетраПорошенка, зокрема,кадрові.

"Принциповенебажаннязрозуміти проблемивсуспільствіі те,щовіноточивсебе командою "своїхлюдей",а непрофесіоналів,іпосприялоцілій низціпомилок,що призвелидо того,щорейтингпрезидентападає,акрімхорошихспічівпохвалитисяйому нічим,- пишеБерезау своємублозінасайті "Новий час".- Найбільшапроблема- командапрезидента,вона жпомилка№1.На змінугорезвісним"донецьким" прийшли"Вінницько-рошенівські".Президентоточивсебеспівробітникамиісоратникамипо бізнесу,розбавившиїхневеликою кількістюполітиків,якіпрацювали знимраніше".ПрицьомуБерезаназиваєПорошенкопродовжувачемлініїЯнуковича,звинувачуючиу включеннівпередвиборчийсписоклюдейз темнимминулим.

Такі звинуваченняможна булоб списатинапередвиборнийпіар,тимбільше щосамБерезачерез кількаднів отримавкорочкукандидатавдепутатипомажоритарному округуТроєщини.Однак не тількичлени "Правогосектору"твердятьпро реалістичністьновогоМайдану.

Зокрема,учасникшинноїакції підВРісміттєвоїлюстраціїдепутатаЖуравського,представникАвтомайдануСергійКобавкоментарі "Сегодня.ua" заявив: "Якщолюдипіднімуться,тоніхто небудемахатиліхтарикаминаМайдані... Заразвходитьв обігновий термін,що разом зНебесноїсотнеюповиннабути"небеснатисяча"-зрадників.Виж бачите,щоколи тількизавершиласяреволюція, і всі булиперелякані-якпідкопіркуголосувализа важливідлякраїни закони.Як тількидалиїмспуск- вонирозслабилися,знову почалисясварки, дільба,вонивідчулисвоюбезкарність.Щобусі розуміли:не дайБогбуде якесьзрадництвоабоз тимипорушеннями,як були раніше,закриті засідання,купленізасідання,товідразубудерішучий опір",-говоритьКоба.

думаю,третійМайданможливий щей тому,щоЯнуковичавжемайжепівроку немаєвкраїні,і є всіумовидлялюстрації,длянормальнихреформ,алене робитьсянічого.І тіхтодоклалимінімум зусиль,не проявилисебе ніякнаМайдані підчасреволюціїзараз прийшлидо влади,тому що унихпростобільше грошей",-підсумовує він.

Не меншерозчаруваннявсуспільствівідзначаєекс-головаІнтерполувУкраїні,одинз борціввминулому з"молодою командою"ЧерновецькогоКирилоКуликов.Він знеприхованоюіронієюназиваєчинну владу "сміливимилюдьми" ітаксамо, як іКоба,попереджає-"мирнихпротестівне буде".

"Виступимирнимине будуть -очікувативідлюдей,у яких нарукахавтомати,щовонибудутьспіватигімн- це дуженаївно.Потрібно бути дужесміливою людиною, щоб очікувативподібній ситуаціїмирнихдій.Ядумаю,щотакяк себеведесьогоднішня влада- цесміливість.Тількисміливістьбуваєрізною -розумноюінерозумною",-говоритьвін.

На думкуКуликова,влада не лишеповторюєсвоїхпопередників,аленавіть і незмінюєкадровуконцепцію.

"Владі потрібнодужедобрезадуматися інадкадровимпотенціалом інадсвоїмидіями інадкандидатамияких владапросуває.Аджекожен другий зтих,хтоє великимприхильникомнинішньоївлади,бувще більшимпреверженцевпопередньої",-говоритьКуликов,-"Саметілюди,наякихнинішня владаробить основнуставку,були ключовимитеоретикамиреалізаціїсхеми зтітушками...",-стверджуєвін.

Щостосуєтьсягодини"Х",який можестати точкоювідлікутретьогоМайдану,тоекспертиприпускають,щоу президентає час допочатку роботиновогопарламенту.

"Що можестати точкоювідліку!?Абовійськовідії,іУкраїназновуне зможенічогопротиставити,хоча заразє часпідготуватися.Або,якщодастьБогвсебуденормально,тояктільки ВерховнаРадазберетьсявновомускликанніі небуде здатнаприйматихочабвпершомучитанніхочодиннайважливішийзаконопроект,не проявитьсебепозитивним чином-висновки будутьвідповідними",-говоритьКоба.

Він додає,що "вони (батальйони)обов'язково повернутисязі зброєюібудутьбажатиякоїсьпомстиза вбитихтоваришів,забездарнекерівництвовзоніАТО,вонибудутьвимагати притягненнядо відповідальності".

"Івсебудезалежатияк владананихвідреагує,якщо їм,як то кажуть,включатьобратку-будутьїхнамагатисязаарештуватизаякісьнеправомірнідії,тобудеколапс.Алеякщовонидомовляться, іреальнополетять головигенералів,тих керівників,якіреальнізрадники-то,ядумаю, людейвдастьсязаспокоїти",-підсумовує один злідерівАвтомайдану.

У своючергу,екс-главаІнтерполуКуликоввідзначає,що "рівеньнапругиіградускипіннявсуспільствінастількивеликий",що "прогнозибудуватибезглуздо(згадуючи,що й другийМайданвідбувсядостроково -напівторароки раніше,ніжвінпрогнозував), і все можеспалахнутипрактичномиттєво".Разом зтимвін упевнений,що хочакредитдовіриу чинноївладиє,але"можливістьвипуститипарзарахунокзмінипарламенту -дужекороткочасна",і владі "слід міцнозадуматися інадсвоєю кадровоюполітикою,інадсвоїмидіями".

Щож доймовірностітого,щодетонаторомтретьогоМайдануможутьстати самебійціАТО,то,на думку,Куликоваце цілкомможливо.

"БійціАТОможутьбутицілкомрушійноюсилою.Війнаадже кращимнікого неробить,людипіслявійниприходятьпсихологічнотравмованими,втратившиколосальну кількістьсвоїхтоваришів,авкраїнібагато в чомунічого непомінялося,тількитабличкинакабінетах.Втім,навітьіноді йтабличкиніхтоне міняв",-резюмуєвін.

Примітно,щоз різкоюкритикоювладивиступають нетількипредставники "Правогосектору"абоіншихрадикальнихрухів,алеі партія"Батьківщина"вособі свогобеззмінноголідераЮліїТимошенко.Вонавжезаявлялапро "зрадунаціональнихінтересів"тими,хтопогодивсянавідкладенуімплементаціюзонивільноїторгівлі зЄС,іпро слабкістьчинної владиготовностіїїзамінити,аще до перемогиПорошенконапрезидентськихвиборахдопускала"третього колареволюції".

Втім,політологипокискептичніповідношеннюдо перспективипідняттямасовихнароднихпротестів.

ТакдиректорІнститутуглобальнихстратегійВадимКарасьовзапевнив"Сегодня.ua",що "Майданвулицізакінчений",і наступнийМайданможебути тількивВР.

вважаю,третійМайданнеможливий,якщовін ібуде,товстінахВР.КолиВРстанеМайданомі станеядромпротесту,-кажеКарасьов-Осьтодіпрезидентськійвладі буде дійснонекомфортно.Адже самеВРстанезосередженнямгероївфронту, Майдану,громадянськихактивістів".

На думкуКарасьова,"Майданз вулиціхоче іможепереміститисявпарламент",але"93-го року,яквРФрозстріломз танківБілого дому)не буде".Прицьому,на його думку,цей "МайданвпарламентізконфліктомполініїВРіПрезидента",буде можливийтількипіслявиборів.

Щебільш скептичнийдиректорІнститутусоціально-політичного проектування"Діалог" АндрійМіселюк.На його думку"третійМайдан"- це якийсьмем,якийчас відчасуз різнимиціляминамагаютьсявикористовувати деякіполітичнідіячі тагромадськіактивісти",атакож- таємнебажанняКремля.

"Ціліозвучуванняподібнихідейзнаходятьсявдуже широкомудіапазоні.Починаючивіднайшкідливіших- типуностальгіїгромадськихактивістів-завсідниківМайдану-2ізакінчуючиспробамиМосквиза допомогоюпрогнозівпро низкуМайданівпоказати неспроможністьчинної українськоївладиі довести,щоУкраїнапіслядругого Майдану-failedstate",-говоритьексперт.

За його оцінкою,насьогоднішнійденьсформованогокомплексупередумовдляпроведення третьогоМайданунемає.Він додає,що навітьякщо такий сценарійреалізується,третійМайдан нетільки невирішитьпоставленихзавдань,а йліквідуєтіпаросткиреформації,яківжепробилися.

"Українськаполітичнанаціятільки,нарешті,оформиласяпід час другогоМайдану.Воназакінчуєперезавантаженняу верхніхешелонахвлади (з травня- у насє новийпрезидент,через місяць буденовийпарламент).Післяцього "перезавантаженняверхів" і значноїдеескалаціїситуаціїнаДонбасіукраїнцямсаме часбратисязаданіглибокіреформивключовихсферахкраїни".І, власнекажучи,це відкладене"домашнє завдання"з реформ-і є те,зарадичогозбирався іперемігдругийМайдан.Говоритипро те,що замістьвиконання практичноїроботи з реформуваннясуспільно-політичноїта економічноїсфержиття українськогосуспільстваукраїнцямпотрібнознову виходитизпротестамиіскидативженовукомандукерівниківкраїни, обрануна хвиліпісля-майданногоочищення влади,- це означаєпідмінитинеобхідністьсерйозноїпрактичноїроботиабстрактнимиміфами",- переконанийМіселюк.

На його думку,зафіксувавшизакінченняактивнихбойовихдійнаДонбасі,президентПорошенкоповинен будевпритулзайнятисяреформами.За деякою інформацією,цього відньоговженаполегливовимагавпрезидентСШАБаракОбамапід часїхньої зустрічіминулого тижня.

Щебільшкатегоричнийекс-главаукраїнськогоІнтерполуКуликов,якийстверджує,що "найгірше, щоможестатися,коливкраїнінарукахстільки зброї- цеМайдан".

Якпоказалавчорашняпрес-конференціяпрезидента,самПорошенкостосовно Майдануабсолютноспокійний.Відповідаючиназапитання журналістів,вінсказав,що третійМайданможливий,алевінбачитьвцьому тількипозитивнімоменти.,якучасник першогоі другогомайдану,вважаю,щомайданиприкрашаютькраїну.Ія невиключаю,щобудутьмайдани",-заявивПорошенко.

На завершеннязалишаєтьсяпроцитуватитогожідеолога"ПравогоСектору"БориславаБерезу:"Тількизламавшистарусистему,провівшинеобхідні економічніреформи,реформисиловихвідомств,здійснившилюстраціюіпочавширеальну боротьбу зкорупцією,Порошенкозможепротистоятипідступамросійськихспецслужбіочолитьпроцес оновленнявсуспільстві.І самеціпроцесизроблятьнепотрібнимможливістьновогоМайдану".

Реклама

В тренді
Війну в Україні відчує кожна країна Європи – головне з інтерв'ю Зеленського

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти