У самого чорного горя... Чим можуть бути небезпечні останні рішення Порошенко і Кабміну по Донбасу?

17 листопада 2014, 07:55

Інна Оносова , Віра Холмогорова

Указ дає можливість зупинити роботи банків, евакуювати установи і зупинити виплати людям. Мільйони українців опиняться на межі смерті, а у влади РФ може з'явитися новий козир, попереджають експерти

ПрезидентУкраїниПетроПорошенкопідписавуказ"Про невідкладні заходи щодостабілізаціїсоціально-економічноїситуаціївДонецькійіЛуганськійобластях" фактичноввівши всилурішення, якібули прийняті4 листопада назасіданніРади національноїбезпекиіоборони.

"ЗЕКІВ" ГЕТЬ.Документміститьцілийрядрекомендацій Кабінетуміністрів,атакож окремимміністерствам,в томучислі,Мін'юсту таМінфіну щодоподальшої політикиукраїнської державинатихтериторіяхДонбасу,якіконтролюютьсябойовиками"ДНР"і "ЛНР".

"У двотижневийтермінвжити заходів щодо припиненнянаокремихтериторіяхврайоні проведенняантитерористичноїопераціївДонецькійіЛуганськійобластяхдіяльності державнихпідприємств,установіорганізацій,їхфілій(відділень),представництв;евакуаціїпрацівників(за їх згодою);вивезенняпоможливостімайнатадокументації",- йдетьсявуказі.

Крімдержслужбовців,рекомендуєтьсявідвезтиіз зониАТОіув'язнених,причому,тих,хтоскоївзлочини невеликої тасередньоїтяжкості-амністувати.

"Вжити заходівщодо внесеннявустановленомупорядку пропозиційпро переведеннясуддівз судів,розташованихнаокремихтериторіяхврайоні проведенняантитерористичноїопераціївДонецькійіЛуганськійобластях,всуди,розташованихнаіншій територіїУкраїни",- наголошуєтьсявдокументі.

ТЕПЛУБУТИ.Мовапро відключеннягазу,атакожопаленнянатериторіях,захопленихпроросійськимибойовиками,мови не йде:більштого,указомпередбачаєтьсявтижневихтермін"опрацюватипитання щодо визначенняджерелфінансування розрахунківзаспожитіенергоносії,атакожвжити заходівщодо забезпеченнябезперебійногоелектро- ігазопостачанняіншихтериторіяхДонецької таЛуганськоїобластей".

Усі пошкодженіелектро-,газо-ітепломережідокументомвимагаєтьсянегайновідновити.

ВІЙНА ХИЖАМ?Окреме дорученнядановцьомууказіНаціональному банкуУкраїни:"ЗапропонуватиНБУвжити у місячнийстрокзаходів щодо припиненняобслуговуваннябанкамирахунків,у томучислікарткових,відкритихсуб'єктамгосподарюваннявсіхформвласності танаселеннюнаокремихтериторіяхврайоні проведенняантитерористичноїопераціївДонецькійіЛуганськійобластях".

Раніше,нагадаємо,вКабінетіміністріввжезаявилипро те,що з 1 груднямають намірприпинитивсі виплатипенсійта іншихсоціальнихдопомоглюдям,якіпродовжуютьзалишатисяв "ДНР"і "ЛНР".

"Люди,якіне отримаютьДовідкупереселенця,не зможутьотримувативиплати,бопроцвітаєпенсійнийтуризм.Людивиїжджаютьіз зониАТО,знімаютьпенсіїіповертаються.Ми неможемозрозуміти,хто цілюди,і чому вониповертаютьсявзонуАТОіврамкахяких подійвониберутьучасть,-заявиланаминулому тижніміністрсоціальноїполітикиЛюдмилаДенисова.-Ті,хто хочутьотримуватипенсіїісоцвиплати,зобов'язаніотриматидовідкупереселенцядо 1грудня.Вдовідцібудевказаномісцеїхпроживаннята адреса,кудибудуть перерахованікоштипоза зоноюАТО".

Церішення вже викликалошквалкритикиз самих різних сторін.По всілякихпідрахунками, мовавбудь-якомувипадку йдепро кілька мільйонівчоловік, якіпродовжуютьзалишатисявокупованихбойовикамимістахіселях.

У цьому зв'язку особливозагрозливоізловісновиглядає щеодинпункттогожуказуПорошенко:"НаправитивідіменіУкраїнина адресуГенеральногосекретаряРади Європипро прийняттяУкраїнинаокремихтериторіях...вДонецькійіЛуганськійобластяху зв'язку знаявноюсуспільною небезпекою, яка загрожує життюнації,заходів,відступаючихвідзобов'язаньУкраїни(щодо виконання)Конвенціїпро захистправлюдини іосновнихсвобод".

Про те,чому і якУкраїнане виконуєКонвенціюіз захиступравлюдини,ПетроПорошенкопроситьМЗСтаМін'юстрегулярноінформуватиміжнароднеспівтовариство,світовіурядовітаділові кола,атакожЗМІ.

ПрицьомунаБанковійзапевняють,щонезважаючина настількижорсткі рішення,вони не тільки незменшать,вонизбільшатьдоставкунаокупованітериторіїгуманітарноїдопомоги."КабінетуМіністрівУкраїниневідкладнозабезпечитивстановлення порядку наданнягуманітарноїдопомогинаселеннюДонецької таЛуганськоїобластей,передбачивши, зокрема,їїмаркуваннядержавною символікоюУкраїни",- йдетьсявдокументі.

Вимагаютьу Порошенкавід Кабмінута активізаціюпрограмз працевлаштування,перепідготовкитазабезпеченнюжитломтимчасовихпереселенців.

НЕВТРАТИТИДОНБАС.ПрипиненнявиплатпенсійтасоціальнихдопомогдляжителівДонецькоїіЛуганськоїобластей, які незалишилизонуАТО,атакождодатковіобмеження,передбачені рішеннямРНБО,можуть серйозноускладнити ібезтогокритичнуситуацію,аж доостаточноївтратицихтериторійірозчаруваннялюдей.Плюсподібні рішення-додатковийкозирврукахКремля,-попереджаютьопитані"Сьогодні" політикиз регіону.

"Якщо зараз незупинитице рішення(про припиненняпенсій- ред.),ТовонобудевикористановінформаційнійвійніпротиУкраїни.Людиобгрунтовановідчуютьсебекинутимиівідданими.Цетільки посилитьвнутрішнійрозколвкраїнііпослабитьнас,як держава,передможливоювійною",-каженамекс-губернаторДонецькоїобласті, нині- обранийнардепСергійТарута.

"ДляЄвропиXXIстоліттяекспропріаціяпенсійнихнакопиченьта доведеннялюдейдоголодноїсмерті єдикимі неприйнятним.ЄвропаXXIстоліттядужедовгойшладо того,щобвосновібудь-якої політикилежавпринципгуманностітацінностілюдського життя.І якщомипереступимоцю рису-мивтратимоморальну перевагу.Аджевданомувипадкустраждають нетерористи,боротьбаз якимиповиннабутибезжалісноюібезкомпромісній,абеззбройнімирнілюди.Цілюдиповиннібутинашимисоюзникамивборотьбі зтерористами,ане нашимипротивниками",-попереджаєполітик.

"Державісьогодніслідвизначитися-щодляньоговажливіше: людиаботериторії?Дляменепріоритеточевидний – целюди.Ідляменеочевиднотакож,щолюдьмиграти не можна.За кожногозалишився воблозіукраїнцятребаборотисядо кінця, якщомиідалівиходимо зтого,щонаДонбасіпроживають громадяниУкраїни,аголовназадачадержави – цезабезпечуватизаконніправасвоїхгромадян...Відмовляючисьвідвиконаннясвоїхзаконнихзобов'язань,Україна,фактично,відмовляєтьсявід свогосуверенітетунаДонбасі.Мипосилаємолюдямнегативнийсигнал -живітьякхочете ісправляйтесяз усімабідамиі негараздамисамі",-резюмуєТарута.

Розмовипро те,щопісляприпинення виплат,людипростовізьмутьі поїдуть,не маютьніякогосенсу,впевнениймерКурахово,такожвиграввибориу своємуокрузіСергійСажко.Тимбільше, за йогословами,Кабмінвжедавнообіцяєвирішитипроблемипереселенців,датиі роботуіжитло,алецього не відбувається.

"Непоїдутьвонине куди.Та йкуди їмїхати.Вибачте,комуми потрібні, мільйонилюдей.Дадутьваммісяцьпожити,яктимчасовомупереселенцю,апотім все однодоводитьсяповертатися.Ілюдиповертаються,не тому щохочутьв "ДНР",атому щоне потрібні вонинікомубільше.Дешукатироботу,якгодуватисім'ї?І тіобіцянки,які були даніКабміном,з наданнядопомоги,житла-нічого жзроблено небуло.І ситуаціядужесерйозна.Іяб,навпаки,рекомендувавїїне посилювати",-кажевін "Сегодня".

На думкуполітологів, прийняттятакихрішеньпрезидентом,КабміноміРНБОфактично означає,щоУкраїнавизнаєці територіїокупованими."Вже зрозуміло,щомінськийпроцес призупинено, перемир'япривелодо розширеннязони,підконтрольноїросійськимокупантам.Тому заразправлячаверхівкавУкраїнінамагаєтьсяврятувати обличчяі показати,що їхні діїтоді булиправильними.Указозначає:миусвідомлюємо, що територіїокуповані",-кажеполітологКостянтинМатвієнко.

"Указоммивизнаємотойфакт,щоданатериторіяне контролюєтьсявладоюідлятого,щоб несприяти зростаннютероризму,щобу нього небулозайвихресурсів,мипробуємопаралізуватитакимиметодамитамдіяльністьтерористичнихструктур",-додаєОлександрПалій.

Експертнарікає:на жаль,"заразнайкращимваріантомдлялюдей,якінатериторіях "ДНР" і "ЛНР",зібратиякусьмаленькусумугрошей,яку тількиможливо,івиїхатинаіншітериторії".Алетутне можнаобійтисябездержави:"Держава повинназараззробити великийсписоктакихоб'єктів,які можнакупитиза невеликими цінами-щоблюдиреальнозмогливиїхати... Хоча,звичайно, требавизнати,щоу дуже багатьохлюдейв "ДНР" і "ЛНР" взагаліне залишилосягрошей,щобкудисьїхати",-резюмуєвін.

Реклама

В тренді
Крим не наш і Facebook вам не слуга – головні скандали СЬОГОДНІ

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти