Радикали, політики Майдану і голоси Донбасу. Якою буде нова Рада?

26 серпня 2014, 17:25

Олексій Біловол , Віра Холмогорова

У парламенті залишаться олігархи і "стара гвардія", але стане більше радикалів. Донбас проголосує лише частково, а Раду можуть чекати чергові перевибори

ПрезидентУкраїниПетроПорошенкоприйняврішення продостроковий розпускВерховноїРади7-госкликання.Обранийу 2012 роціпарламентпропрацювавлишедвароки (термінповноваженьзакінчувавсяв 2017році),післячого наявна вньомукоаліціяблагополучнорозпалася24 липня.Через місяць,заякийнова більшістьтакі небула сформована,відповідно до Конституції,главадержавирозпустивголовнийзаконодавчийорганкраїни.

"Загалом,склад ВерховноїРади невідповідаєполітичнимнастроямукраїнськоїгромадськості",-наголосив у своїй заявіПорошенко.За йогословами,перевиборипарламентуєвимогою80%українців,і одним зтихзавоювань,за якіборовсяМайдан.

Середнинішніхнардепів-десяткипредставників"п'ятоїколони",якіпідтримувалиі підтримуютьтерористівнаДонбасі,і є "представникамине тогонароду,якийїхобирав",-заявив українськийпрезидент.Крімних -корупціонери,ніколи небувають усвоїхокругах,ледарі,які "невідвідуютьгоспіталю,не дбаютьпро переселенців,не допомагаютьвідновлюватизруйновані міста",-додаввін.

Тому,на переконаннягаранта,перевибори- це ічастина йогомирногоплану,ідіалог зДонбасом,який,нарешті,зможеобрати новихпредставників.

Пройтивибори мають26 жовтня 2014-го.Виборчакампаніяфактичновжестартувала
.

Реклама

СТАРА СИСТЕМА. Втім,незважаючина те,щопарламентповинен,на думкуПетраПорошенка,оновитися- обранийвінбудеза колишньою,прийнятоїщеприВікторі Януковичісистемі.Незважаючинанеодноразовіспробивнестизміни до законівпро вибори,всі вонибулиблагополучнопровалено-наостанньомупленарномузасіданніпоправкинавіть не буливключенідо порядку.

Чинний законпередбачаєзмішану,пропорційно-мажоритарнусистему (225депутатівобираютьсяза закритими партійнимисписками,ще225-водномандатнихокругах).Не дозволяється брати участьу виборахблокампартій.Апрохіднийбар'єрдвароки тому бувпідвищений з3 до5%.

Народнідепутативпевнені: старавиборчасистема -одназ ключовихпроблем,завдяки якійчекатисправжньогооновлення законодавчоївладинавряд чиварто.

"Дужепогано,щомийдемонавибориде-фактоіз старим,корупційнимзаконом.Цепризведе недо політичногоочищеннюілюстрації,про щовчораговоривпрезидент,аледо консерваціїчинної політичноїсистеми",-говорить "Сегодня" нардепвід партії "Батьківщина" АндрійПавловський.

На його думку,пропорційно-мажоритарнасистемаприведе до того,щонаГрушевськогозновупотраплять90% діючих"мажоритарників"."Цеможепривестидо того,щомиотримаємоВерховнуРадущегірше,ніжця",- нарікаєпарламентарій
.

ПРИРЕЧЕНИЙНАПЕРЕВИБОРИ? Щеоднапроблема,наякувказуютьнародніобранці- небезпекарадикалізаціїпарламенту,який обиратиметьсяфактичновумовах війни.

"Очевидно,що складпарламентубуде іншим,очевидно,що він суттєвовідрізнятиметьсявід нинішнього.І це,найімовірніше,зробитьмайбутню ВерховнуРадутеж дуженепростий,досить неоднозначноюі вельмиконфронтаційної,ібільштого- вельмирадикальної",-розповідає "Сегодня" ударівець ПавлоРозенко.

Війна,на його думку,неминученакладесвійвідбитокнаплебісцит,і голосиукраїнцівотримають неті сили,якіпропонуютьконструктиві реформи,алеті,хтовисуваютьрадикальній революційнігасла.

"Націй хвилідо Верховної Радипотрапитьдоситьвідвертодеструктивнихсил."І долямайбутньоїВерховноїРади,намійпогляд,є дуженеоднозначною.Я непередрікавмайбутньогоскликаннюпарламентудовге життя,дужевінбуденеоднозначним,дужесуперечливим,і велика ймовірністьтого,щочерезякийсь часйогозновучекатимутьперевибори",- зауважуєРозенко.

Всвоючергу,за словамиРусланаКошулинського("Свобода"),"навітьза старою системоюз мажоритаркою,явважаю,що шансів упроросійськихсилнебагато"."Враховуючисьогоднішнюситуацію,сподіваюся,що цейпарламентбуде набагатобільшпатріотичним.Іяпереконаний,щобільшість парламентубудебільшпатріотичним",-продовжує він
.

З ДОНБАСОМ, АЛЕБЕЗКРИМУ.Третяпроблема,з якоюнеминучедоведетьсязіткнутисявжевходіпередвиборноїкампанії -можливістьнормальногоелекторальногопроцесунаДонбасі.ДонецькаіЛуганськаобласті – це32виборчихокруги,і,найімовірніше,виборипройдутьдалеко неу всіхних.

Втім,зовсімбезголосівДонбасупарламентнавряд чизалишиться,впевненіспіврозмовники"Сегодня".За словаминародногодепутатаз Донецька(УДАР)ЄгораФірсова,крім містПриазов'яна чолі зМаріуполем,зможутьвіддатисвої голоси іжителіСлов'янська,Краматорська,Артемівська,КрасногоЛиману,Костянтинівки- цевже9округів.Можливо,що до нихприєднаєтьсяі "пояс"навколо Донецька- Ясинуватата Авдіївка.

"СитуаціянаДонбасізараз настількискладнаіхитка,що все можезмінитисяяквнайкращу,таків самугіршусторону.Якщо ситуаціязалишиться,такяк єсьогодні,вДонецькійобластіреальнопровестивиборив 8-9округах.Реально,якщозадіятивсі демократичнісили,які є врегіоні,якщогубернаторне буде,такскажемо,заважатидемократичнимкандидатам,тоз діючимидепутатамивід "регіонів"цілком можнабудеконкурувати",-кажедепутат "Сегодня".

Прицьому,за його словами,навітьчастковеголосуваннянаДонбасідозволить, зодного боку,початироботу,хоч іне вповному складів450 осіб,з іншого -ті округи,де виборине відбудутьсявчасно,найімовірніше,зможуть"доголосувати"взимку-навесні,у міру їх звільнення.

АколегаФірсовапо парламентуКошулинськийне виключає,щовкрайньомуразіокругуможутьбутипереформатовані, насамперед -наДонбасі,аленалегітимністьволевиявленняукраїнців цевплинути неповинно.

"Хтонайбільше зацікавлений утому, щобзірватиперевиборидо Верховної Ради?Самійзацікавленоюстороною єРФ,яка робитимевсе,щобвибори не відбулися.Ідеальнимваріантом,звичайно,було б проведеннявиборівза пропорційною системою звідкритимисписками,алеякщонеможливозробитиповнийкрок,значить,потрібно робитипівкроку.Але робити,іочищатиРаду",- упевненийпарламентарій.

Небезпекатого,щоне весьДонбасзможепроголосувати,підкреслюютьі "регіонали"."Меніздається,що вчорашня заявапрезидентапророзпускРадибуло певноюміроюемоційнимнатлі тихподій,які,до нещастя,відбуваютьсянасходіУкраїни...Зупинкабойовихдій,і тількипісляцьогооголошеннявиборіввнинішній ситуаціїбуло ббільшлогічним,тому щовкраїні,вякіййдевійна,навряд чивиборинатериторіяхбойовихдійзможутьпройтибезякогось особливогопідходу.АпредставництвоДонбасу, південно-восткаповиннобутиобов'язковим",-попереджаєнароднийдепутатвідПартіїрегіонівВладиславЛук'янов.За йогословами,якісь думкиіточкизору представниківсходуможутьбутиспірними,алевони обов'язковоповиннібути озвученівновій Раді."Повиннобутипредставлено всерізноманіттяУкраїни,тількивцьому випадкупарламентбуделегітимним",- упевненийвін.

ЯкщоДонбасякось,алепроголосує,тоКримчекаєнезавиднадоля:"Тамвиборівточно небуде",-впевненінавіть у "Свободі"
.

В тренді
Тепер вже офіційно. Зеленський підписав закон, який прирівняв е-паспорт до паперового

ПАРЛАМЕНТ МАЙДАНУ І ПОРОШЕНКО. Політологи,всвоючергу,впевнені,що,незважаючи нінащо,складпарламенту іполітичнийландшафтзмінятьсяпринципово.

"У нинішньомупарламентібільшість становилиполітичносили,такчи інакшепов'язані зрежимомЯнуковича.Так,частина знихзміниласвою поведінкувиходячи з політичноїкон'юнктури,алегенетичновонибули пов'язані зколишньою владою.Нова Верховназ високим ступенемймовірностібудескладатися зполітичнихсилі політиків,якібудутьрозділятинастроюМайдану,хочабформально",-говорить "Сегодня" ВолодимирФесенко.

Прицьому, звичайно,колишнявиборчасистема,на переконанняексперта,дозволитьпройтивРадуі "староїгвардії",алечисельність їхвсеодно будеменше."Щостосуєтьсявеликого бізнесу,тоне за статусомолігархазараз бутивпарламенті.Алеприцьому будедостатнє число"регіональнихолігархів",тих,які абохочутьзробити політичнукар'єру, абоубезпечитисебе відполітичнихі правовихпертурбацій.Такілюдивпарламентібудуть,але недомінувати",- додаєФесенко.

Щеодинмомент,який,за його словами,требавраховувати- високуймовірність,щонова парламентська більшістьРадибудепропрезидентським-Порошенку вдастьсяйогосформувати.

ЩождомайбутньогоРадивосьмогоскликання,тополітолоградитьне поспішати звисновками:по-перше,заразполітичнаситуація змінюєтьсяз такоюстрімкістю,щопрогнозуватине можна навітьнамісяцьвперед,по-друге,скажімо,парламенту, обраномув 2007році натліполітичної кризи,тежвсепередрікалишвидкукончину,однаквінпропрацював докінця повноважень.

"Тому заразне можнадаватиніякогопрогнозу,скількипропрацюєновийпарламент.Цебудезалежативід розвитку політичноїситуації,але нестількивпарламенті,скількипоза стінамипарламенту",-резюмуєВолодимирФесенко
.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти