П'ятирічка від Порошенка: Провести 60 реформ, знизити інфляцію в 20 разів і жити довше

26 вересня 2014, 07:50

Олександра Захарова , Філенко Дмитро , Варвара Ткачова

Експерти: заяви показують, що ми прагнемо дружби з Росією, а Порошенко планує йти на другий термін

Українці житимутьдовше,ВВПвиростевдварази,мибудемодовірятисудам,аінфляціяскладе всього1,7% – такоючерезп'ятьроківкраїнубачитьпрезидентПетроПорошенко.ВчоравінпредставивстратегіюрозвиткуУкраїнидо2020-го року.Йогоперша прес-конференціяв якостігарантапроходилавкиївському"Мистецькомуарсеналі".Журналісти,як українські,такііноземні,почализ'їжджатисядо12ранку,хоча початокбуло призначенона14:00.Гості,частуючисьчаєм,кавоюітарталетками,жартували,щопрезидентнеодміннозапізнитьсямінімумнагодину (таке бувалоприекс-президентах).Абезпосередньопередпочаткомзаходу журналісти,намагаючисьзайнятимісцяпоближчедо Порошенка,"вкрали"у охоронистілецьіпереставилийоговпрохіддо сцени,щоб можнабулонанього такожсісти.

Захід розпочавсявчасно: близько300представниківЗМІрозсілисяввеличезномузалі,апрезидентнасценісидівзастоломі відповідав на запитаннявмікрофон.Заздалегідь,як це ранішенеодноразовобувало,питаннягарантузйого прес-службоюне узгоджувалися.Конференція тривалабільше двохгодин: задатипитаннявстиглобільш30ЗМІ.Середприсутніхбулиросійські "Дощ"і "ЕхоМоскви".

ЛейтмотивомзустрічісталиподіїнаСходікраїни: Порошенкобагато говоривпро війну,запевнивши,щозрозуміввсюсерйозністьситуації,колийогосинвирушив доАТО.

Реклама

_01_97

"ВІЙНА ЗАМИР".Презентуючистратегіюрозвитку,ПетроПорошенкопідкреслив,щоУкраїнаповиннапройтишляхреформвнайкоротшітерміни,щобвпевненопостукативдвері до ЄС(подастьзаявкуУкраїни,за його словами,в2020-му році)."Шляхтитанічнихзміннампотрібно непростопройти,апробігти.Політичнаволяє,адорогиназаднемає,-заявивпрезидент.-Внутрішнійвиклик неменше,ніж загрозазі Сходу.Корупціяіекономічнавідсталість-союзникбойовиків.Їхмета -знищитинашу державу".За словамипрезидента, владаналежить провестибільш60реформісоцпрограм."Кажуть,у реформбагатоворогів.Алеянічого небоюся.Очібояться,рукироблять.Миповиннізламатифеодальнумодельдержави...Наші найближчісусідипіслярадянськоїсіростівжеодяглисянавишуканийєвропейськийманер.Чимми гірші?Головнапричина відсутностіреформ-це війна.У нассвоявійназа мир".

ТакожПорошенкозазначив,щоперебуває в повнійвпевненості,що йогомирнийпланспрацює,і він навітьвідвідаєДонецькпіслямісцевихвиборів 7 грудня,передбаченихзакономпро особливий статус."КолиДонецькобересобілегітимногомера,який зможепредставлятиінтересижителів Донецька,яіз задоволенням знимзустрінуся.Заразмені нез кимтамзустрічатися",-підкресливглавадержави.У тойжечаспредставники "ДНР"не поспішаютьпідкорятися розпорядженнямз Києва,іна 2 листопадапризначиливласнівибори.ОднакПорошенкозаявив,щоне визнаєїх."Вибори,призначенітерористичнимиорганізаціямине будуть визнанініУкраїною,ніусім світом і,сподіваюся,ніРФ",-заявивПорошенко.

ЛЮСТРАЦІЯ.Президентзапевнив,щоскоропідпишеізаконпро люстрацію,вякомубагатоспірнихмоментів,вважаєгромадськість.Назапитання "Сегодня",коли суспільствопобачитьостаточнийваріант закону(нагадаємо,вРадінасзапевнили,щозаконрозміщенийнасайті парламентущенеостаточний-Авт.),Порошенкозізнався,щодокумента небачив,алеу нього ще є10днівна підписанняівислуховуванняпретензій до ньоговід ЗМІта громадськихорганізацій:люди,яківважають,що йоговартопідписати".

Допомогазаходу, курсімир

У найближчітритижніпрезидентПетроПорошенкопроведепереговори зпрезидентомРФВолодимиромПутіним.Якзаявиввчораглаванашої держави:"Зустрічбудевбагатосторонньомуформаті,але невиключаєтьсяі проведеннядвосторонніхконсультацій.Головне- продовженнядіалогупро світ".

Українане плануєвводитиекономічнісанкціїпротипартнерів РосіїпоМитному союзу:Казахстанута Білорусі."Явважаю,щопіслятогоякКазахстаніБілорусьвступиливМитнийсоюз,питання застосуваннязахиснихзаходів і санкційз бокуРФповиннібутипредметомврегулюванняз Євразійськоюекономічною комісією,тому що вонавжеделегувалатудиповноваження,-сказавПорошенко.-Цепоказуєнещирістьцього об'єднання:колипотрібно-воно є,аколине потрібно -вирішуютьсамі.ЯбхотівподякуватиКазахстанузайого економічнуполітику щодоУкраїни".

Для вирішенняскладноїекономічноїситуаціївУкраїніпотрібнозалучити більшегрошейвід міжнароднихорганізаційі західнихпартнерів,вважає,крім іншого,президент.Наприклад,за словами Порошенка,програма МіжнародноговалютногофондудляУкраїниповиннабутипереглянута:"Вонабула розраховананамирний час.Зараз потрібновнеститудикорективиз урахуванням останніхподій".На думкупрезидента,такий перегляднеобхідний для підтримкикурсу гривні тастабілізаціїситуаціїнаринкувалют.До речі,длязалученняінвесторіввнашукраїнузбираютьсязадіятиФондСороса,який,за попереднімиданими,готовийз 2015 рокупочатистрахуватиінвесторів, що вкладаютьгрошівнашукраїну.Експерти підтримуютьідею:це вихідвумовахнестабільності.

Порошенкотакож сподівається,щоСШАта ЄСзбільшатьрозмірифінансової допомоги,щодозволитьутриматикурснацвалюти:"Потрібен ще1 мільярдєвромакроекономічноїдопомоги відЄС,кредитвідСШАщена1 млрддоларів,щобперенестипікове навантаженнянакурс.Збереженнянаціональноївалюти-це тежзбереження країни".

Президентзапевнив,щоу нас небуде жоднихмиротворчихконтингентів:"ДосвідведеннямиротворчихконтингентіввПридністров'ї тавіншихзамороженихконфліктахпривелидо втратитериторіямиїхсуверенітету.У насбудемісіяспостерігачів.Завтраприбудутьпершібезпілотніапаратидляконтролюзарежимомприпиненнявогнюівідведеннямважкоїартилерії,системзалповоговогню,іншихзасобів ураженнявбуфернузонув15км".

Кеннеді, Сковородаіпритчаз Біблії

Промова президентаряснілацитатами.Наприклад,булаз біблійноїпритчі:про те,щоУкраїніне можнаоглядатисяназад.ЗгадавПорошенкоіфразуукраїнськогофілософаГригоріяСковороди:"Всезлотопроти свободиЛішеболото".Ще однієюяскравоюцитатоюбулисловаамериканськогопрезидентаДжонаКеннеді,якуглавадержавизастосувавдо себе ізаодноадресуваввсімукраїнцям:"Ask not what your country can do for you,ask what you can do for your country" ("Запитайне про те,щотвоякраїнаможезробитидлятебе,апро те,що тиможешзробитидлясвоєї країни.-Авт.").ПрицьомуПорошенконесоклькоразпідкреслив,що найважливішевпровадитивУкраїні"європейськіцінності".

Експерти: це залік, алепотрібнаконкретика

Політологипромову президентаоціниливціломупозтівно.Але,на думкуполітичногоекспертаАндріяЄрмолаєвастратегія"2020" потребуєбільшоб'ємноїпрезентації."Стратегія- це незаявлений намір,цепідходиіваріанти вирішенняпроблем.Тому сьогоднімипочулипрезентаціюнамірипро стратегію,асправжняпрезентаціящепопереду.Требавіддатиналежнепрезиденту:найголовніше,що цюстратегіювінпозиціонує,як шляхдо повноцінного членствавЄС",-коментуєполітолог.

У своючергуполітологВолодимирФесенковважає,що для проведенняреформважливо неповторюватипомилкиколишньоївлади."ЦезаявкаПорошенкона те,щовін готовийстатикаталізаторомреформ.Головне,щоб не булорозривуміжсловомі ділом.Мине разбачили,як реформизаявлялися,апотімблокувалися.Щоб цьогоне сталося,необхіднопризначатинаключовіпозиціїреформаторіві боротися зкорупцією.Важливим такожбула тезапро мирне врегулюванняситуаціїнаСході"."Мипоказали,що готовібути активніу зовнішнійполітиціі мають намірпоступововрегулювативідносини зРосією ікраїнами МС,Порошенко неналаштованийнавійнубезкінця.ЦеважливодляУкраїниідляміжнародних партнерів,-кажеАндрійЄрмолаєв.-Порошенконалаштованийнавестипорядоквсекторібезпеки,особливовармії.Час,коли потрібно буломобілізувативсі сили,втому числідобровольчі,проходить,настаєчаспрофесіоналізаціїЗСУ.Цесвоєчаснийі важливийпосил.Вцілому,швидше за все, мовабулапідсумковоюі сказав битак- цезалік".

АосьполітологТарасБерезовецьвважає,щоПорошенко має намірйтинадругий президентськийтермін:"Презентуючистратегію,Порошенкопоказує,що цюпрограму вінзбираєтьсяреалізовуватиособисто.Ценатякна те,щовінхочевідпрацюватидвапрезидентські терміни.Фразоюпро те,що він не виключаєпроведення третьогоМайдану,Порошенковідповівнакритикутих,хтоговоритьпро те,що непроведенняреформпризведедо акційпротесту.Президенткаже,щовінусвідомлює існуваннятакої небезпеки.Чи зможе віннанеївідповісти-друге питання".

В тренді
Тупицького не пустили до КСУ, але зарплату в 300 тисяч продовжують платити

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти