Політологи і депутати: Політсили ще не готові до перевиборів Ради

22 серпня 2014, 14:18

Інна Оносова

Однією з найбільших інтриг виборів залишається формат участі в них Турчинова і Яценюка, вважає Фесенко

ПрезидентПетроПорошенкоможепідписатиуказпророзпускпарламентувженаДеньнезалежності.Якзаявив йогопрес-секретарСвятославЦеголко, 24 серпняз'являютьсяКонституційніпідставидлярозпускуВерховноїРади.У разіскорочення виборчоїкампаніїдо 45днів,про що єдомовленістьміжкерівництвомРади іпрезидентом,позачерговівибори Радиможутьвідбутисявже12 жовтня. Іншою можливоюдатоюназивають26 жовтня.У кожному разі,доперевиборів залишається всьогопівтора-двамісяці,однакнавіть зараз,за словамиполітологів,політсилине готові довиборчоїкампаніїіактивноведутьпереговори.Визначеностіне сприяєіпровалспробРадизмінитивиборчезаконодавство,змінившининішнюзмішанусистемувиборівнапропорційнузвідкритимисписками.ХочаспікерРади ОлександрТурчиноввжеконстатував,що виборипройдутьза змішаною системою,невирішенимзалишається питанняучастіу виборахіменнихблоків,вякімоглибоб'єднатисяпартіїзі схожимелекторальнимполем,щобзабезпечитисобіпроходженнявРаду.

"У партійщенемаєостаточного визначенняз приводутого,хто і зким іде.Багато будезалежативідтого,яквирішитьсяінтригаз виборчимзакономі чи будутьвнесені зміни,якістосуються можливостіучастівиборчихблоків.Ужемалоймовірно,щоз'явитьсяновийвиборчийзакон, тому парламентпіденаперевибориза змішаною системою",-констатуєполітологВолодимирФесенко.

Однимиз фаворитіввиборів вінвважаєполітсили,лояльнідо президентаПорошенка,відзначаючи,щоформатїхучастіу виборахщене визначений.

"Одним із фаворитівнавиборахбуде політичнасилапрезидентаПетраПорошенка.Інтригалише в тому,будецеблокабокілька партій,які виступають ізпропрезидентськихпозицій,втому числі і "Солідарність".Хоча можебути змінаі назвицієї політичноїсили.Заразведутьсяпереговори про те,вякому форматінавибори підутьполітичнісили, що підтримуютьпрезидента.НавиборахмераКиєвалюдиПетраПорошенкобулив спискуУДАРу,алемайбутнятактиказ приводутого,чи підуть вонипідпрапоромоднієї партії,щеневідома.Асписокпропрезидентськихпартій- це нетількиУДАРВіталіяКличка,а йТретяукраїнська республікаЮріяЛуценка.ЯкщоУДАРпіде окремо,тотежбуделідирувати,адже їїкерівникВіталійКличкопопулярний...Хоча зістворенням "Солідарності" особливихпроблем небуде,меніздається,щоПорошенковсежсхильнийдо того,щобспиратисянапідтримку різнихполітичнихсил.Алеприцьомузацікавлений,щоббулине перебіжкиміжпропрезидентськимиполітсилами,апартнерські взаємини",-відзначаєФесенко.

Середіншихфаворитів виборівполітологназиває"Батьківщину" іРадикальнупартію.

"ТрадиційносередфаворитівбудепартіяЮліїТимошенко.Якпоказуютьвсі опитування,середфаворитівбудеіРадикальнапартіяОлегаЛяшка.Цепов'язано з йогонадзвичайною активністюірізноманітнимискандаламинавколо йогофігури,які вінвмієконвертувативсвійрейтинг",- вважаєвін.

Експерт невиключає,щонаберутьголосиіті партії,яківиступилинапрезидентськихвиборах-"Громадянськапозиція" АнатоліяГриценка,"СильнаУкраїна" СергіяТігіпка,атакож"Свобода"ОлегаТягнибока.

Прицьому однією знайбільшихінтригФесенконазиваєформатучастіу перевиборахспікераОлександраТурчинова та прем'єр-міністраАрсеніяЯценюка,стверджуючи,що поки ценевідомо.

ВУДАРіпідтверджують,що підутьнаперевиборипідкриломПорошенка.

"Ми несумніваємося,щопрезидентпідпишеуказпро перевибори.Насьогоднічиннезаконодавствоне передбачаєучасть блоків,алеце незаважаєпартіямоб'єднуватисвоїзусилля.Цятемазараз обговорюється,ірізніформатиспівпраціобговорюються.Алеостаточного рішеннянасьогоднішнійденьнемає,вонобудепісляз'їздунашої партії",-каженароднийдепутатПавлоРозенко(УДАР).

За йогословами,зараз у партіїрозглядаютьрізніваріантикоопераціїз політичною силоюпрезидента.

"Ясна річ,щомипідтримуємоПетраПорошенко,з якимйшлизагальноїкомандоюнапрезидентськівибори,навибориКиїврадиі на виборимераКиєва.Мивтій чиіншій формібудемоспівпрацювати інапарламентськихперевиборах-абовскладієдиної команди,або двомапартіями.Алемибудемосповідуватиєдині принципиіспільне баченнямайбутнього.Аосьпідемоминавибориразом або окремо- це питаннявиборчихтехнологій,виборчогопроцесу",-пояснюєРозенко.

Тим часомв"Батьківщині" продовжуютьнаполягатинанеобхідностізмінивиборчогозаконодавства,щобвиключитимажоритарнускладову.

"Переговориміжпартіямивжепочалися,шукаютьсярізніформатиі можливістьпроштовхнутиіменніблоки- зокрема,блокПорошенко.Алепокиу ВерховнійРаді немаєголосівна змінудо виборчого законодавствадляможливостіучасті блоків,якіголосівза скороченнятерміну виборчоїкампанії.Мипідемоза староюзмішаноювиборчою системоюі замістьвиборів,люстраціїмиотримаємоконсерваціюданоїВерховноїРади ідепутатів,яківній є.Бо дужевисока ймовірність,що понад 90%нинішніхдепутатів-мажоритарниківзновупотраплятьдо парламенту.і тодівиникне питання:адлячоготоді взагаліпроводитиперевибори?Мотиваціяпродатиголосу людейбуде,щобзабезпечити сім'югрошима іпродуктамихочаб на час."Батьківщина" вважає,що уникнутицього можнатількичерезпропорційнувиборчусистему- тутнавітьвже неважливо,відкритавонабудеабо закрита",-говоритьнардепАндрійПавловський("Батьківщина").

Прицьому він підтвердив,щовкулуарахпарламентуходятьчутки,щоАрсенійЯценюкзбираєтьсяйтинавибори підпрапоромполітсилиПорошенко.

"З чуток,групаАрсеніяЯценюкахочеприєднатисядо партії "Солідарність" ПетраПорошенкаі ведепро цепереговори.Разом зтим,наостанньомузасіданніфракціїЮліяТимошенкосказала,що робить все можливедляпідтримкиурядуАрсеніяЯценюката ОлександраТурчинованапосадіспікера.мипродовжуємо їхвважатичленамисвоєї команди ісподіваємося,що ми всі разомпідемонавибори",-підкреслюєПавловський.

Народнийдепутат-мажоритарникз Партіїрегіонів ДмитроСвяташпрогнозуєповторне висуненнямажоритарниківнасвоїхокругах.

"Очевидно,що депутати,які були обрані замажоритарними округамив 2012році, занимжеібудутьвисуватися.Щостосуєтьсяпартій,тотутзаразтвориться повнийбардак-незрозуміло,хтоз ким івідкогобудейти.Такщонацих виборахвиборцібудутьвкрайдезорієнтовані. Наприклад,наминулихвиборахрадикальнапартія "Свобода"збиралавесьурожайнаподібнихнастроях,асьогоднівжетриполітичнісилисповідуютьтакуриторику.ЦерадикальнапартіяОлегаЛяшка,"Правийсектор"і "Свобода" -якмінімум,цітриполітичнісилибудутьборотисянаодномуелекторальномуполі.Прицьому політичнасилапрезидента "Солідарність" боротиметьсязблокомЮліїТимошенконаодномуелекторальномуполі.ОсобливоскладнобудезорієнтуватисявиборцюсхідноїУкраїни,якийтрадиційноголосувавзаПартіюрегіонів.Великаймовірністьтого,щобудезабороненаКомуністичнапартія ітаксамо незрозуміло,закогоголосуватиметрадиційнийелектораткомуністів",-відзначаєвін.

У партії "Свобода" не виключаютьоновленнясвого виборчого спискузарахунок представниківінших націоналістичнихпартій.

"Можливо,щовпартії "Свобода" будутьпредставникиінших націоналістичнихсил,тому що важливоконсолідуватинаціоналістичний рух.І мибудемошукатиможливостіузгодженнявиборчихокругівінавіть,можебути,вибірковосписку.Ми до цьогоготові",-каженароднийдепутатЮрійСиротюк("Свобода").

Крімтогоу "Свободі"сумніваютьсявістотномуоновленніРади післяперевиборів.

"Прогнозпооновленнюнаступного складупарламентупесимістичний.Нацих виборахбудедужескладнопройтинасправдіновим політичнимсилам.Позитиввід цихвиборів у тому,що суспільство,якепережилореволюцію,будескладнопідкупитиізалякати",-відзначаєСиротюк.

Тим часом,переговорипророзпускРади іперевиборитривають.Якповідомилапрес-секретарТурчиноваГаннаВахотська,сьогодні о 17:00Порошенкопроведеконсультаціїз керівництвомРадита головамидепутатськихфракційз дострокового припиненняповноваженьпарламенту
.

Реклама

В тренді
Війну в Україні відчує кожна країна Європи – головне з інтерв'ю Зеленського

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти