Ні миру, ні війни. Всі подробиці переговорів в Мінську

27 серпня 2014, 09:28

Віра Холмогорова

События на ТК Украина

Порошенко назвав головною метою мир на Донбасі, а Путін заявив, що Росія не може говорити про умови припинення вогню – на його думку, це справа самої України

Напередодні пізноввечерів столиціБілорусізавершилисяпереговориміжпрезидентомУкраїниПетромПорошенкоі російськимлідеромВолодимиромПутіним. Бесіда, яка триваладо пізньоговечоратет-а-тетсталапершим подібнимрозмовоюміжглавамидвохдержав,які фактично знаходятьсявстані війни- дотогоПутін іПорошенкозустрічалися лишена початку червнянаурочистихзаходахвНормандії,та йто-тиснули один одномурукипідзіркимнаглядомнімецькогоканцлераАнгелиМеркель.

Реклама

ПУТІН ЗМУСИВ ЧЕКАТИ.Спочаткуформатзустрічіносивназву "Митнийсоюз -Україна-ЄС",що самопособівжедоситьпримітно.Однак,чи не головноюметою їїініціаторівбуло самепосадити за стілпереговорівПутіна іПорошенко.

Російськийгарант,требазауважити,івцьому випадкуне ставвідмовлятисобівтрадиційнійзвичцітрохиприпізнилися-до моменту прибуттяВолодимираПутінавмінськийПалацнезалежностіОлександрЛукашенкота ПетроПорошенковжевстиглипровестидвосторонню зустріч,переговоривукраїнськийпрезиденті зпосланцемЄС -комісаромпозовнішніх справКетрінЕштон.

Ізновурукостисканняпід пильнимипоглядами:Путінзобразивнаобличчінавмисноневимушенуусмішку,Порошенко,навпаки,бувсерйозний,якщоне сказати,похмурий
.

БЕЗОБГОВОРЕННЯВІЙНИ.Вході відкритоїдляпресичастини зустрічі,незважаючиназагальне очікування,темаприпинення військового протистоянняпіднімаласяусіма,крімПутіна.

Так,президентКазахстануНурсултанНазарбаєвзапропонував,по-перше,негайно надатиУкраїнігуманітарнудопомогу,по-друге,настільки жнегайноукласти перемир'я,гарантомякого,на думкуказахськоголідера,мають статипредставникиОБСЄ."Важливозабезпечитинеупередженийконтрольнаддоставкоюгуманітарноїдопомоги,інацей час сторониповинніукласти перемир'я",-сказавНазарбаєв.

Крімтого,вінзапропонуваввідмовитисявід "санкційного протистояння",врезультатіякого "страждають усі" і, нарешті,створити міжнароднийфондпідтримки української економіки.

ВолодимирПутін,навпаки,свою промовувибудуваввиключно навколопроблемекономічних,впершучергу-відносинміжМитнимсоюзоміУкраїноюпісляпідписання останньоюУгодипро асоціаціюз ЄС."Росіязавждиповажалаібудеповажатисувереннийвибір будь-якогонародувсоюзах.Але,сподіваюся,це будевідбуватися нена шкодуіншим і неза нашрахунок",-повідомивна самому початкувиступу ВолодимирПутін,продовжившиміркуваннямипро те,що ЄС "прибрала дорук українськийринок" і,не приведи Господи,підвиглядом українськихтоварівнаросійськийринок можутьхлинутиєвропейські...

Про війну,точнішепро збройне протистояннянасходіУкраїни(на відміну,скажімо,відтогожЛукашенко,який зауважив,щослово"війна"вжеувійшловповсякденний побут,Путінйогоне вживав),президентРФзгадав лишевкінці промови,підкресливши,щобезучастіінтересутамтешніхпредставниківконфлікт невирішити.

Всвоючергу,ПетроПорошенковибудувавсвій виступ,навпаки,виключно навколовійниірецептівдосягнення миру: "Сьогоднібезперебільшеннявирішується питаннямиру на всьомуконтиненті.Було бнеправильнопочинатизустріч зівзаємнихзвинувачень...Ми нікомунічого ненав'язуємо,і нехочемо,щобнав'язуваливибірнам.Україназробила вибір накористьунітарногосуверенної держави".

"Явпевнений,ніхтоне хоче війни.Аледо чого дійшло:терористизбиваютьлітакз безневиннимигромадянами,влаштовують ходувійськовополонених",-заявивпрезидентУкраїни.

Порошенкознову повторивумовиоприлюдненогоїм щеранішемирногоплану:"Перша умова-встановитиконтрользаросійсько-українським кордоном.Необхіднозробитивсе,щобприпинитипоставкитехніки таозброєньбойовикам".Щеодна умова- звільненняполонених,"у томучислітих,хто перебуває замежамиУкраїни".

"Розумію,що всі гравціхотілиб вийти зситуаціїгідно.Яготовийобговорюватиціваріанти",-резюмувавукраїнськийлідер.

Післязавершення обмінулюб'язностямиу відкритомудляпредставниківЗМІформаті,політикиперейшлидо спілкуваннязазакритимидверима,яке продовжилосявцілому тригодини.

Але головноюінтригоюзалишалосявсежодне- чи вдастьсяєвропейцям,білорусаміказахамспільнопосадитиПутіна іПорошенкодлярозмови віч-на-віч(тим більше,щосуперечливі повідомленняпро те,що зустрічцячи то непередбачена, чи то невідбудеться,точищо ще,надходили протягомвсьогодня).

Проте зустрічпочаласяпізноувечеріі завершиласяближче до півночі
.

БЕЗКОНКРЕТНИХДОМОВЛЕНОСТЕЙ.ЗустрічівМінськупривелидо певних результатів,заявивпрезидентУкраїниПетроПорошенкожурналістамза підсумками йогопереговорівз лідерамиБілорусі,Казахстану,Росії тапредставникамиЄвропейськогоСоюзу,- повідомилапрес-службаБанкової.

"Головнанашамета -це світ.Мивимагаєморішучихдій,які здатніпринестимирнаукраїнськуземлю",-заявивпрезидент,додавши,щовходізустрічіобговорювалосяключове питання- закриттяукраїнсько-російськихкордонівдлязапобіганняпереміщеннятехніки,найманцівібоєприпасів.Підкреслюваласяважливістьконсультаційприкордонниківдляреалізаціїцього завдання.

Президенттакожповідомив,що за результатамипереговорівповинніпочатисяконсультаціїміжначальникамиГенеральнихштабів."Мидомовилися,щочерезтристороннюконтактнугрупупроведемоконсультаціїдлятого,щоб якомогашвидшеперейтинарежимдвосторонньогоприпиненнявогню,контрользаякими здійснюватиметьсяпредставникамимоніторинговоїмісіїОБСЄ",-поінформуваввін.

ПетроПорошенкоакцентувавна тому,що під часусіх зустрічейу Мінськуйшлосяпро здійсненнямирногоплануПрезидентаУкраїниз врегулюванняситуаціївДонецькійіЛуганськійобластях."Минаполяглина тому,щобвпершучергубуладосягнутадомовленістьпро забезпечення свободидлянезаконнозатриманихукраїнськихгромадян",-повідомивпрезидент."Логікамирногоплану, зрештою,булапідтримана всімабезвиняткуглавамидержав",-зазначив ПетроПорошенко.

За словамипрезидента, сторонипогодилися знеобхідністюактивізаціїдіяльностітристоронньоїконтактноїгрупи.

СвоїмбаченнямпідсумківпереговорівподіливсявночізжурналістамиіВолодимирПутін.Росія не єстороноюконфліктувУкраїні,а,отже, не будеобговорювати знеюпитання припиненнявогню,заявиввіннапрес-конференції.

"Ми,Росія,не можемоговоритипро умови припиненнявогню,про можливі домовленостіміж Києвом,ДонецькоміЛуганськом.Цесправа самоїУкраїни",-заявив російськийпрезидент.

Президентпідкреслив,щопредметновходіпереговорівцятема необговорювалася.Мова, за йогословами,йшла про те,щоРосіяможезробитидлязабезпеченняпереговорногопроцесу."Миможемо тількисприяти тому,щобстворитиобстановкудовіривході цьогоможливого і,намійпогляд,вкрайнеобхідногопереговорногопроцесу",-додавПутін.

Прицьомувінзазначив,щопевнихдомовленостейвсежз Порошенкомдосягтивдалося: зокрема,про те,щоРосіяпродовжить надаватиДонбасугуманітарнудопомогу.

Торкнулисясторони,за словамиВолодимираПутіна,ігазовупроблему.Але йтут він неповідомивподробиць,чи вдалосяпро щосьдомовитися
.

В тренді
Зустріч у "нормандському" форматі може пройти на Донбасі на передовій

ПРОДОНБАСОКРЕМО. Аленапереговорахлідерівроботаконтактноїгрупине закінчиться.

Контактна групаповрегулюваннюукраїнської кризизберетьсявнайближчі днівМінську.Про цезаявивглаваМЗСБілорусі ВолодимирМакей.

"Булопідтримано рішенняпрезидентівз проведенняробочоїгрупивМінськувціляхзнаходженнякомпромісного рішенняз врегулюванняконфліктноїситуаціїнасходіУкраїни",-сказаввін.

Якповідомлялосяраніше,впереговорахконтактноїгрупипоУкраїні, що відбулися наприкінцілипня, взялиучастьпосолРФвУкраїніМихайлоЗурабов,екс-президентУкраїниЛеонідКучмаіофіційнийпредставник діючогоголови ОБСЄз питань врегулюванняситуаціївУкраїніХайдіТальявіні.Опинилися застоломпереговорівіпредставникисамопроголошенихДНРі ЛНР
.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти