Люстрація влади: підводні камені і плюси першого в історії України "очищення"

14 серпня 2014, 19:28

Аліса Ревнова , Інна Оносова

Кого з чиновників перевірятимуть і кому мають намір заборонити 10 років працювати на держслужбі

Зсамогоранкувкулуарахпарламентуходиличуткипро бракголосівдляприйняттязаконупро люстрацію.Депутативід коаліціїпередголосуваннямхвилювалисяі традиційновимагалиголосів.

У тойжечаспідстінами Ради
 зібралисяактивісти,яківимагали прийняття закону. Кілька тисяч людейпринестипокришкиіперекрилирухповулиціГрушевського,аспокійпарламентарівохоронялипосилені кордониміліціївповномуобмундируванні.

Проте,народніобранцівсе-такивпоралися.Рівно о14:00,ВерховнаРада252голосамипринеобхідномумінімумів226голосівбезобговорення
в першомучитанніпроголосувалаза проектзакону№4359а"Про очищеннявлади".

Реклама

Кореспонденти Сегодня.ua розібралисявгорезвісномузаконі.

Когоіяк перевірятимуть

Закон "Про очищеннявлади" передбачає,перш за все,масштабнуперевіркуширокогоколачиновників.ПідперевіркупотрапитьспікерВРВРАРККрим) тайогозаступники,прем'єр-міністр ійогозаступники,міністри,главиСБУвсі співробітникивідомства),Нацбанкута Рахунковоїпалати,Генеральнийпрокурорі всі співробітникиорганівпрокуратури,всі народнідепутати,втому числі,іпарламентаріїВРАРККрим,чиновникиЗбройнихсил,судді,всіправоохоронці таподатківці.Крімтого,перевіркуповиннібудутьпройтичиновники,якіхочутьзайнятиці посади.

Прицьому вищіпосадовіособи (втому числіпрезидент,прем'єр,міністри,главаСБУ,генпрокурорі головаНацбанку,атакожрядінших),якізаймалипосади вперіод з25 лютого 2010-годо 22 лютого2014 року,вважаютьсятакими, що непройшлиперевірку.Тобто,автоматичнопотрапляютьпідлюстраціюіпозбавляютьсяправазайматипосадивдержорганахпротягом10років.

Перевірятитихчиновників,якітількимають намірвлаштуватисянаці посади, відповідно до закону,буде відповідневідомство.Аот вивчатидіяльність тих,хтовжепрацює,повинноНаціональнеагентствоз питаньдержслужби.По ідеї,вонобудестворюватиспеціальнікомісії,якіі повинніздійснюватиперевірку.За якимпринципомбудутьобиратисячленикомісії,взаконі несказано.Єдине,щовінговорить -вкомісіїповиненбутивключений одинпредставниквідгромадськостіівід ЗМІ,атакож,що члениможутьбутиобрані лишена1рік,безправаповторногообрання.

УвагахочутьприділитиікадрамколишньогоСРСР.Підперевіркупотраплятьчиновники,які до19 серпня 1991-говходилидо складуКомуністичноїпартії,КДБта Збройнихсил.

Деклараціїпромайно,доходи і витратичиновниківзатриостанніхроки, протягомякихвонизаймаливказані посади,будутьпильноперевірятися.Теж самечекаєїхніх чоловіків,дружин,матерів, батьків,вітчима і мачухи,дітей,братівісестер,бабусь ідідусів,прабабусьі прадідусів,онуківіправнуків,та осіб,з якимидержслужбовціспільнопроживають іведутьзагальнийпобут.Математичніілогічнінестиковкивідразужстануть приводомдля"вигнання".

Якщочиновникне дасть згодинаперевіркуабоне пройдеїї- йогозвільняютьізабороняютьповертатисянароботувдержструктурина10років.Правда,держслужбовець,якому не пощастило, протягом5днів моженаписати поясненнянестиковоківнестивиправленнявдекларацію
.

"Всезалежитьвідгромадськості"

Реклама

В законі про люстраціюне все ідеально,стверджуютьексперти та громадськіактивісти.У ньому єкільканестиковок,якіпотенційноможутьстати тимжеприводомдлякорупціїі саботажу.Аджевньому, фактично, непередбачено створеннянезалежногооргану,який бипроводивперевіркучиновників.Тих,якихприйматимутьнароботу,будеперевірятисамівідомства,атих,хтовжепрацює,будевивчатикомісія відагентстваз питаньдержслужби,яканезрозумілоз когоформується.

"Дійсно,взаконіпро люстраціюне передбаченийнезалежнийорган,якийби здійснювавперевірку.Алеприблизноза такимжепринципомсвого часурухалисякраїниСхідноїЄвропи, зокрема,Чехія таПольща.Тамперевіркуздійснювалисиловіоргани,створюючиприцьому спеціальнікомісії.Відсутністьнезалежногооргана,якийпроводитьперевірку,не буде проблемоюза умови,щобудечіткийвідбірчленіввкомісії.Віншому випадку цепризведедо саботажу",- вважаєполітолог,директоркомпанії "Berta Communications" ТарасБерезовець.

Громадськіактивісти,всвоючергу,радять незациклюватисянанедолікахзаконуірадіютьможливостівершитисуднадчиновниками."Втіленнязакону в життязалежить,насамперед, відактивностігромадськості.Звичайно,громадяни незобов'язанівиконуватироботудержавнихорганіввлади,алемибачимо,щовонивжечастковоїївиконують.Приміром,збираютьгрошінаармію,організовуютьпостачання продовольствавійськовим.Томугромадськістьготоваі повиннавзятинасебе функціювтіленнязакону в життя.Тількивцьому випадкузаконможебутинормальновиконаний",-пояснюєвиконавчийдиректор "Transparency InternationalУкраїна" ОлексійХмара.

Нардепвід УДАРу ВалерійПацкан,який поставив свійпідписпідпроектомзакону,твердить,щовсі побоюванняхибні ізаконбудепрацювати якпомаслу."Були обраніположенняіз законівпро люстраціютихкраїн,де вона булауспішнопроведена- Польщі,Угорщини,ще кількохкраїн.Такалюстраціяне дастьнікомуособливихповноважень,тому що якщо мизаразстворимолюстраційнийкомітет,томи заразстворимощеодинкорупційнийорган.Ценеправильно.Аджекадровикиприприйомінароботу ітакперевіряютьвсі дані- вони роблятьзапити.Атеперу нихбуде щеоднадодатковаанкета-опитувальник",- вважаєпарламентарій.

Парламентарійз іншого табору-екс-регіоналЮрійМірошниченко- вважає,щозаконпро люстраціюне принесереального"очищення" складупарламенту.Нардепвважає,щозаконпокликаний усунутинеугоднихосіб тапризначитинадержслужбу"своїх".

"Декларативнізаконипро люстрацію,які заразобговорюєпарламент,явважаювпринципіпомилковимшляхом.Треба спочаткувизначитикритерії,щобперевірятивсіх,а неперевірятилишепо політичнійлояльності.Аджевзаконопроектахпро люстраціюзараздекларуютьсяпідходи,приякихвсі,хтобувдепутатамище зкомсомольськихчасів,не можутьнікудибалотуватися.Целицемірство -всі, хтотутсидитьвпарламенті,хочебалотуватисязнову.Звичайно, прийняття законупро люстраціюбезствореннянезалежногооргану,якийби представлявне політиківі чиновників,однозначнопризведедо саботажулюстрації.У підсумкубудепрофанація іспробиполітичноїрозправинової командинадтими,когохочутьусунути ізамістьнихзайняти"хлібні" місця",-обурюєтьсявін.

У "Свободі"упевнені,щозаконвідповідаєвимогоюсуспільства."Якбийого прийнялираніше,країнажилабпо-іншому",- упевненийОлегТягнибок
.

Кадровийвакуум- цінаочищення

В тренді
Тупицького не пустили до КСУ, але зарплату в 300 тисяч продовжують платити

Ще одне питання,яке хвилюєекспертів,-це загрозадефіцитукадрів."У насвсесконцентрувалисяна проблемахлюстраціїізвільненняхчиновників.Алехто працюватимезамістьних – недумають, івзаконіце непрописано.Адже,якщоговоритипро прокуратуру,про суди-йдеться про роботу,якавимагає певноїкомпетенції.Тутповиненпідніматисяпитання не стількилюстрації,скількиновоїкадровоїполітики.Намійпогляд,заразвидноявнийперекісводнусторону.Вирішившиоднупроблему,мистворюємоіншу",-відзначаєполітолог,главаЦентруприкладнихполітичнихдосліджень "Пента" ВолодимирФесенко.

Зйоготочкизору,органи,які здійснюватимутьперевіркучиновників(те жагентствоз питаньдержслужби)повиннізайматися іпідборомновихкадрів.

"Законпро люстраціюможевикликати ікритикунашихміжнародних партнерів уразі виникненнявакуумувдержавнихорганах.Тутпотрібно знайтибалансміж революційноюдоцільністюі правовиминормами.Зараззаконупро люстраціюне вистачаєсистемності",- вважаєФесенко.

Прицьому йогоколегаТарасБерезовецьдотримуєтьсятрохиіншої думки.Чимширшеколочиновників- тимкраще,вважаєвін."Явважаю,щошироке колотих осіб,який потенційнопотрапляютьпідлюстрацію- це,навпаки,добре.Гребінкаповиннабутидрібною,чиновниківнеобхіднопросіятичерезсито.Якщоколобудебільшвузьким,це призведе до того,що основнамасавиннихлюдейзалишитьсянасвоїхмісцях",-кажевін.

Впланахініціаторівзакону -замінитистарукогортучиновниківмолоддю.Це,за словамиударівціВалеріяПацкана,і допоможеуникнутинестачі кадрів."Іншогошляху немає.Колимивичитувалипроектзакону,торобилиупорна те,щобпройшовмоменточищення влади.Вакуумуне буде,тому що є багатомолоді,якахоче іможепрацювати",-поділивсяпарламентарій.

Щоочікувано,з ним незгоденекс-регіоналМірошниченко.Законпросуватименапосади"своїх" людей,упевнений він."Тотальнізвільнення єсумнівноюнормою.Ахто прийдезамість?Якщоми всіхмеханічнопоміняємоі поставимозамістьнихлояльнихдо нового керівника,тоу наспросто небудеодночасностількилюдей,щобзаповнитивакуум,який з'явиться",- вважаєнардеп
.

Закон – не панацея

Прийнятий упершомучитаннізаконопроектпро люстраціює лише першоюсходинкоюмасштабнихреформдержуправліннявкраїні.Далі,відеалі,повиннавідбутисяпереатестаціячиновників усіхрівнівта впровадженняелектронноїсистеми управліннядержавою,вважаютьексперти.

"Законпро люстраціюне вирішитьвсіхпроблемУкраїни.Щоб відбулосяповне очищеннявлади,потрібнотриречі.Перше – цетематичнийзакон,який іприйняли.Друге -це проведенняпрофесійноїпереатестаціїкадрів.І третє – цереформаорганіввлади.Приміром,30%кадрівзараз можназамінитикомп'ютерами",-пояснюєОлексійХмара.

Якщо третинакадровогоскладу владибудезвільнено,точиновникам, що залишилисяможнабудепідвищитизарплату.На думкуексперта,це допоможеїм уникнутиспокусипіддатися накорупційні оборудки.дляцього непотрібнододаткового фінансуванняз бюджету- простокошти,якіз'явилисяпіслявідходутих30%,рівномірнорозподіляютьсяміжспівробітниками, що залишилися",- додаєХмара.

Зараззакон"Про очищеннявлади"направилина доопрацюваннявкомітети.Якзаявивз трибунипарламентумажоритарникЮрійДерев'янко,закону другомучитаннітавціломупарламентаріїхочутьприйнятидо осінніхвиборів
.

Реклама

Як це буловЄвропі

В історії України ухвалення законупро люстрацію-прецедент.Ранішебудь-які подібнізакони,якіпровокуютьмасштабну"чистку" чиновників,не приймалися.

Хоча питання"очищення"піднімалосявРаді невперше.ПісляПомаранчевоїреволюціївідповіднийзаконопроектвносивнардепЛевкоЛук'яненко.У 2005 роціестафетуперейнявОлегТягнибок,ачерез7років,в 2012році -проектзаконурозробилиівнеслинароднідепутатиАндрійДавиденко,ЯрославДжоджикта ІванЗаєць.

ДляЄвропиподібнийзакон -не нововведення.В80-х-90-хрокахлюстраціюпровелиЧехія,Польща,ЛитваіЛатвія,Естонія,Румунія,Угорщина,Німеччина,атакожГрузія.

В останнійу жовтні 2010 рокубув прийнятийзакон -такзванаХартіясвободи.Вінзаборонивзаймативисокіпосади в державіколишнімчиновникамКДБі КПРС,постановиввикорінитирадянськуіфашистськусимволікувкраїніінавітьзаборониввикористовувативгеографічнихназвахіменакомуністичнихдіячів.Врезультаті було звільненомайжевсі співробітникиправоохороннихорганів,азамістьнихприйшли молоділюдивід20 до35років.ГрузинитакожкардинальнореформувалиДержавтоінспекцію- їїперетворили наслужбупатрулів.Із тихпірвонавиконуєслужбудорожньоїполіції.

Примітно,щовЧехіїпроцеслюстраціїпроходитьдосі.Наоснові прийнятихв1991-1992рокахлюстраційнихзаконіві "Законупро незаконністькомуністичногорежиму"1993 буладоведенавинаблизько 140тисяч чиновників.За порушенняправісвободлюдини,судовізлочину,терорпротиносіївіншихпоглядіві знищенняправанавласністьвеличезна кількістьдержслужбовцівбулозвільнено.Їмтакож заборонилиобіймати посадивдержорганах.Правда,наменший термін,порівняно з українськимзакономпро люстрацію,-на5років
.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти