Коаліційна угода: 7 ключових положень

15 листопада 2014, 15:20

Інна Оносова , Віра Холмогорова

Армію хочуть реформувати за зразком НАТО, присутність військ на Донбасі стане постійним, до 2017 року в міліції можуть з'явитися справжні детективи, а регіонам передбачається все-таки дати можливість проведення місцевих референдумів

В нічз п'ятницінасуботунаофіційномусайтіБлокуПетраПорошенкоз'явився новийпроектКоаліційної угоди.Документ,якпідкреслюютьпредставникибрали участь у йогоскладанніполітичнихсилє узгодженим,але – неостаточним,іпроранішеоприлюдненийлишедляобговорення.

Реклама

І хоча щевсерединітижня учасникипереговорів невиключали,що самевп'ятницюпереговорникизможутьвийтинаостаточнийваріантУгоди,цього несталося.Маславвогоньмігпідлититойфакт,щовтойжедень,колимали відновитисяпереговори,прем'єрАрсенійЯценюкозвучивсвій, не обумовленихзпартнерами,складКабінетуміністрів.Якзаявив"Сегодня.ua"політологТарасБерезовець,саме це імогловідтермінувати підписанняугоди.

Втім, чекатипідписанняугодивбудь-якомувипадкузалишилося нетакбагато:за інформацієюнардепаПавлаРозенка,президентськапартія має намірініціюватиперше засіданняВерховноїРади 25листопада,аугода має бути підписанараніше.

Найбільшеувагивкоаліційній угодіприділилисфері національноїбезпекиіоборони.Прем'єр-міністрАрсенійЯценюку вчорашньомутелеефіріу СавікаШустеравжепообіцяв:грунтуючисьнатексті угоди,новий урядзапропонуєкороткупрограмуреформнаодинрік,девпріоритетібудутьнаціональнабезпекаіоборона.

РобочийпроекткоаліційноїУгодипередбачає реформуванняЗбройнихсилвідповідно до стандартівНАТО,скасуванняпозаблоковогостатусуі створенняУкраїнськоївійськовоїорганізації.КандидатвдепутатиВерховноїРади від "Самопомочі"СеменСеменченкоранішезаявляв,щостворення цієї організаціїпотребуютьйогополітичнасилащенапершихзасіданняхВерховноїРади.УкраїнськоївійськовоїорганізаціїбудутьпідпорядкованіпідрозділитериторіальноїоборонипоУкраїні.

Реклама

Акандидатвід партії"Самопоміч"ЄгорСоболєвобуривсявночінасвоїй сторінців "Фейсбуці",щовробочомуваріантікоаліційної угодизниклозобов'язання скасуватидепутатськунедоторканність.Нагадаємо,що на початкутижня всіучасникикоаліційнихпереговорівдомовилисяпро зняттядепутатськоїнедоторканності.Соболєвзаявив,що"засловатребавідповідати"іпообіцявз'ясувати,"якого бісаі завдякикому здокументазниклозобов'язання скасуватинедоторканність".

"Сегодня.ua"зібраласімосновнихположеньпроектукоаліційної угоди.

АРМІЯ."Затвердженняновоговійськово-адміністративного поділуУкраїни.Відновленнявійськовоїінфраструктури,переглядрозташуваннямісцьпостійноїдислокаціїз'єднаньічастинЗбройнихсил(затвердженняновогоПланудислокаціїЗбройнихсил), зокрема,з метою постійноївійськової присутностінасходідержави",- йдетьсявпроекті угоди.

Крімтого,учасники майбутньоїкоаліції мають намірвнестизміни до законівпро оборонуіпро правовий режимвоєнного стану"з метоюбільшчіткоговизначення порядкупідпорядкуванняутворених відповідно до законівУкраїнивійськовихформуваньГенеральному штабуЗбройнихсилУкраїнивразі введенняправовогорежимувоєнного стану".

Запропоновано такожзакріпитинаміроптимізуватиструктуриМіністерстваоборони таГенштабу"щоб уникнутидублюванняфункцій"."Поступовийперехіддо стандартівНАТО(STANAG)",-передбаченовробочомупроекті угоди.
Крімтого,пропонуєтьсязбільшити фінансовупідтримкувійськовослужбовцівшляхом підвищенняпосадовихокладівіокладівза військовим званням.

Реклама

РОЗВІДКА. Документомтакож передбачається"розробка та внесеннязмінвзаконУкраїни "Про очищеннявлади" з метою встановленняокремогомеханізмупроведення заходівз очищення владиврозвідувальнихорганахУкраїни,щозабезпечить дотриманнявимогположеньзаконуУкраїни "Про розвідувальні органи" імінімізує можливізагрозинаціональнійбезпеці,якіможутьвиникнутиприздійсненнітакихзаходів".

Так, зокрема,у другомукварталі2015передбаченаоптимізаціяструктурирозвідувальнихорганів,зурахуваннямнеобхідності підвищенняоперативнихможливостейразведорганов.

Необхідна,на думкуавторівдокумента,і "розробка і прийняттяновоїредакції законуУкраїни "Про СлужбубезпекиУкраїни", зокремаз метою посиленняконтррозвідувальнихповноважень".

СУДИ. "Судовареформабудепроведеначерез удосконаленняконституційнихположеньіневідкладнихзмін до законодавствадлязменшенняполітичного впливу,забезпеченнянезалежностісуддівізабезпеченняналежної якостіїх професійноїдіяльності і якнаслідок- відновленнядовіридо судовоївлади",підкреслюєтьсявдокументі.

Такожугода передбачає,щовжев другійполовині2015 року,завдякипоправкамдо законів,системаправосуддябудеприведенау відповідністьдо європейських стандартів.Зокремавідбірнасудовіпосадивсудахвсіхрівнівбудепроходитилишеза конкурсомнапідставіоб'єктивнихкритеріїв,політичніоргани небудутьбрати участьу вирішенні питанькар'єрисудді.
Пропонуєтьсяповнедекларуваннядоходівівитратсуддів,членів Вищоїрадиюстиції.Такожпередбачаєтьсявстановленняодниміз ключових критеріївнапосадусуддівідповідністьвитрат кандидатівнапосадусуддічленівїхродиндоходам.

Реклама

"Будутьвведенімеханізмивпливунакар'єрусуддірішеньЄвропейськогосудуз правлюдини,якимивстановлено порушенняЄвропейськоїконвенціїз правлюдини у зв'язку зрішеннямицьогосудді",- наголошуєтьсявтексті.

В тренді
Порошенка викрили в скуповуванні антикваріату через офшори. У його партії все спростували

МІЛІЦІЯ. Знайшла відображеннявпроекті іреформаМВС.Зокрема,авторипропонуютьстворитинаціональнуполіцію,кудиувійдуть:поліціягромадськоїбезпеки(єдинапатрульнаслужбаіслужбадільничнихінспекторів),кримінальна поліція(оперативно-слідчіоргани),підрозділполіціїсоціального призначення(уніфікованіпідрозділишвидкогореагування,вичерпніфункціїяких встановленізаконом),судоваполіція.

Передбачається приформуваннінової системиМВСліквідаціяпідрозділівтранспортноїміліціїтапередачаїхфункційтериторіальниморганамнаціональноїполіції.

Пропонується створеннядержавногобюророзслідувань-органу,якийреалізуєполітикуу сфері протидіїкорупції,крім питань,якізнаходятьсяу віданніНаціональногоантикорупційногобюро.Такожпередбачаєтьсяствореннямуніципальноїполіціїта спеціальноївійськовоїполіції.

Нарешті, до 2017 рокупередбачаєтьсяпровестиреформукримінальної юстиції,якадозволитьстворитиінститутдетективів,якіоб'єднаютьвсобі функції"оперів" іслідчих.

ВІЙНА.Присутністьвійськового угрупованнянаДонбасіпроекткоаліційної угодипередбачає зробитипостійним.

"Затвердженняновоговійськово-адміністративного поділуУкраїни.Відновленнявійськовоїінфраструктури,переглядрозташуваннямісцьпостійноїдислокаціїз'єднаньічастинЗбройнихсил(затвердженняновогоПланудислокаціїЗбройнихСил), зокрема,з метою постійноївійськової присутностінаСходідержави",- йдетьсявтексті.

Так, зокрема,набазі військовихмістечокпередбачаєтьсястворення системи"автономнихвійськовихбазз необхідноюінфраструктуроюдлярозміщеннявійськових частині зфондомслужбовогожитлаісоціально-побутовою інфраструктуроюдлявійськовослужбовцівта членівїхродин".

Такожавториугодимають намір удосконалитисистемумобілізаціїшляхомстворення необхідноїчисельностівійськкоматівта їх працівників,атакожстворення "набазіЄдиногодержавногореєстру,як йогоскладової,-ЄдиногоДержреєструвійськовозобов'язанихосіб звідповідним ступенемзахищеності" .

РЕГІОНИ.Не забулиавторикоаліційної угодиі продавнообіцяноїпрезидентомреформімісцевогосамоврядування.Причому,прийняти їхпередбачаєтьсяякнайскоріше-вженаПершійсесіїРадиновогоскликання.

"Забезпечитиприйняттяна1сесіїВерховноїРади 8скликаннянеобхідних зміндо Бюджетного,Податкового кодексів,інших законів,якізабезпечатьналежнересурснезабезпеченнямісцевогосамоврядування",- йдетьсявдокументі.

Крімтого,авторипроектупропонують"наділитиорганимісцевогосамоврядуванняфінансовимиресурсамивідповідно до повноважень,перелікякихвстановлюєтьсязаконом.Забезпеченняфінансовоїсамостійностімісцевихбюджетівнаосновідецентралізаціїзгідно з новим БюджетниміПодатковимкодексами".

Нарешті,щеодне положення,якев "Блоці..."пропонуютьприйняти -такизаконодавчозакріпитизарегіонамиправопроведеннямісцевихреферендумів.

ЧИНОВНИКИ.Незважаючина те,що скасуваннядепутатськоїнедоторканності,якатакактивнообговорювалася,впроекті угодизафіксовано незнайшла,скасуватичиновникампільгивБлоціПетраПорошенковсежзважилися.

"Остаточне скасуваннясистемипільгіпривілеївдлявсіхпосадовихосіб.Ніхто небудемати ніякихпільгу зв'язку зі своєюпосадою",- йдетьсявдокументі.

Проектугодипередбачає і створенняналежної системисоцзахистуучасниківАТОівимушенихпереселенців.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти