Які реформи потрібні Україні в першу чергу: Від чесної бюрократії до нової східної політики

Державі необхідно "інфікувати" бюрократію чесними людьми, скасувати недоторканність і імплементувати угоду про асоціацію, вважають експерти

Провідніекспертикраїни ,авторитетивгалузі політикиіекономікиподілилисяз " Сегодня.ua " рецептамиреформ ,якідопоможутьподолатинаслідкивійнивДонбасі ,анексіюКриму ,забезпечать зростаннянаціональногоВВПідобробутугромадян .

Черговескликання парламентуУкраїнизустрічаєздвоїстимпочуттям .З одногобоку- першийпарламентбезкомуністів ,зможливістюзпроєвропейськихсилфактичноорганізуватине простостабільної,анавітьконституційної більшості .З іншого-внутрішнірозборки( тривалакоаліціада , посиленаконфліктомв " Самопомочі " ) ,створюютьпередумовидлянестабільноїроботипарламенту .

Причому цезволікання можекоштує 8- мускликаннюдостроковогозавершеннякаденції ,аджерадикалізаціявулицінікуди не пішла .Адедалі гірша ситуаціявекономіці ,посиленняескалаціїінавіть новаатакаспільноїугрупованняросійських бойовихбригадразом зтерористамиможутьпривестидо новихнабагатоагресивнішимпротестнимвиступам .Томудіятипотрібношвидко ,бажанобезпомилково ,зберігаючиясністьрозумуі синхронністьдійвумовахцейтноту .

Мизадалиспіврозмовникамдва питання :Наяких самереформахпотрібнонавашпоглядзосередитисяоновленоївлади ( включаючиновообранийпарламенті майбутнійКабмін ) ?Івякій послідовності ,їхреалізовувати ?

Іпропонуємовашій увазіотриманівідповіді .

ОлександрПасхавер: Інфікуватибюрократіючестнимілюдьмиі продовжитиєвропеїзаціюкраїни

Мінятитканинудержави

Всятканинунашої державивимагаєзаміни ,наша державамалодієздатнавсилунизки історичнихобставин.Доведетьсяйтиповсьому фронту .Нічоговцьомустрашногонемає ,більшістьреформне вимагаєякихось кардинальнихзмін, у томучислідужечутливихдлялюдей.Явпевнений ,що тіреформи ,про які говорять ,будуть дужеважкопереживатися ,цепоганопідготовленіреформи.Реформибезлюбовідо своїх громадян .Потрібнопростодумати ,як їхготувати...

Але необхідні ,яб їхназвав ,предреформ ,які дозволилиб їхробити.Ці реформипов'язані зоновленнямбюрократії.Бо саменабюрократію ,як би нехотіли ,будепокладено здійсненнямайбутніхреформ .Ясміюстверджувати ,що бюрократіянашагірше ,ніжв 91році ,всилунегативноговідборулюдейвбюрократію-корупційноговідборуінавітьполітичноговідбору ,який тежкорупційний .

Оновленнябюрократії -це перше ,з чого потрібнопочинати.Цезовсімне проста справа.І питання нетількивзмінілюдейівжеточноне простовїхзвільнення.Авнасиченнячеснимиівідповідальнимилюдьми .З іншогобоку ,цічесніівідповідальнілюдиможутьбути не достатньопрофесійними.Тому порядз цим доведетьсяповернутисистемупрофесійноїпідготовки.Змінитизаконодавчозатвердженусистемувідповідальності .Т.епотрібна великаробота , спеціальнапрограма ,по інфікуваннябюрократіїчеснимиівідповідальнимилюдьми .Ось тез чого потрібнопочинати.

Ябвиділивтри блоки .Зрозумілазагальнамета- я неговорю ,про тедедістатигроші -якпро реформи.Цезвичайновкрайважливе заняття ,але це мивиключаємо зрозгляду .Цепоточнаполітика .Аот зробититакщоб країнагенеруваладоходидлясебесама- цевжепроблемареформ .Ябвиділилитринайважливіші завдання .

По-перше ,реформавсього соціальногосектора ,який своїмидіямипростознищуєможливостінашого розвитку.Навантаженнясоціальногосекторанабюджетнестерпна ,всилутогощо ,він побудованийза радянськимилекалами .

Друге -секторбезпеки ,якийзабезпечує існуваннянашої країни.

Третє -яб назвав цесхідною політикою .Длятогощобнашакраїнаіснуваланеобхідновполітиціявновраховувати відмінностівментальностінашихгромадян .І цезабезпечитьлояльністьнашихгромадян-ПівдняіСходудоУкраїниякдо держави.У ційсферінеобхідна новаекономічна ,соціальнатаідеологічнаполітика .

Такапослідовністьменібачиться ,адалі-щонайширшіпрограмиврізнійсферіпоєвропеїзаціїкраїни.

Революція – цереальнийфактор.Звичайно ,дужедобре ,коливсерозвиваєтьсяеволюційно ,але ,на жаль ,нашакраїнатак нерозвивається .Ітому ми повиннісприйнятиреволюцію якреальнийфакторнашого розвитку.Іколивипитаєте ,чи вірюявреволюцію ,яможусказати ,що той ,хто невірить , тойнеадекватнийі можепривестикраїнудо дуженегативних результатів.Наприклад ,якщокерівництвокраїни невірить уреволюцію ,товономожеотриматиексцес- революційний ,вельмискоро .Потрібно бутичуйнимдо соціальних процесівіаналізуватиїх ісприйматиадекватно.

Зокрема ,досить імовірно ,щополітикапомірнадієзначнобільшсприятливо ,ніжрадикальна .Алеколи у вас єреволюційнийшарлюдей ,пасіонарнийшар ,який ,налаштованийрадикально ,товлада неможе недіятирадикально( якщо вона доситьсоціальночуйна ) .Інакшеможливе різкепогіршеннясоціальноїобстановки .

І прикладЯнуковича ,якийбув недостатньосоціальночуйним ,-їйурок .

Люстрація- церадикальнийакт ,якийвідображаєреволюційнінастроїактивної частининаселення.І виможетебутизадоволеним ,абонезадоволенийім.Є безлічдоводівпроти цьогоакта ,йогоформальностііт.д.Алеякщовисоціальночуйні ,товибудетеїї проводити.Аось щостосуєтьсятих ,хтоможезамінити ,тобюрократія( нинішня )вбудь-якомувипадку вимагаєзаміни .Бо більше20роківнегативноговідбору-професіоналівнасвоїх-призвела добезвідповідальності і непрофесіоналізму .

Необхіднознайтичеснихівідповідальнихлюдей ,алевониможутьбути непрофесійнимиабо недостатньопрофесійнимиі паралельно зінфікуваннямбюрократіїчеснимиівідповідальнимилюдьми .І це необхідноробити ,використовуючизаконодавчімеханізми .Головне-робити.Адже якщо вихочете-виробите ,немає-знаходитепричини.

ЛеонідКравчук: Привестивпорядоклогікупарламентської держави

Перше ,з чого потрібнопочинати-провестигрунтовнуреформуправоохороннихорганів .Плюссудову.Цеосновадлятого ,щобсудипрацювали ,щобправоохороннасистемабороласязкорупцією ,щоб людинавкраїніпочувавсязахищеним .Розуміючи ,що якщо вінживе за законом ,тодо ньогобудутьзастосованізаконнідії .

Друге – потрібнопривестивпорядоксампарламент .Потрібновідмовитисявід недоторканності .Я небудувданомувипадку говорити ,якяцерозумію .Йдетьсяпро повнунедоторканності ,абоценедоторканність ,якаіснує в багатьохкраїнахсвіту ,колипривиконанніслужбовихположеньдіють якісьпреференціїдлядепутата ,щоб вінмігвиконуватисвоїповноваженнявповномуобсязібезперешкодно .

Але якщо вінзбивпішохода ,абовлізвкорупційнусхемуабо взявхабар-нанього повністюпоширюютьсязакони ,норми ,кодекси ,якідіютьдлявсіхбезвиняткугромадянУкраїни .

Ятежпропоную ,івважаюважливим ,щожодна посадоваособаУкраїнине повинна матинедоторканність.Жодна .Ні судді ,ніпрезидент ,ніхто.Цеабсолютнонормально .Тому щоякщо тийдешнапосадуі чоготобоїшся ,токраще нейтинацю посаду ,відмовитисявід неї.Так, єскладнощіперехідногоперіоду ,алецьому кінцяі краюне буде.Уже23 роки.Депутатиабо кандидативесь часзаявляютьпро свої добрінаміри .Івсепочинається спочатку.Потрібнопривестивпорядокпарламент .

Необхіднодотримуватисявсімлогікипарламентської держави .Те ,щоробиться сьогодні- я невсерозумію .Нускажімо ,впарламентській державіпрезидентвноситьпропозиціюпро прем'єра.Інацьому йогофункціявзагальномуто ,зформуваннямкоаліції ,комітетівіт.дзакінчується .Ярозумію ,щопрезидент неможебутиосторонь цихпроцесів ,алепрямовпливати -нівякому разі .Потрібнознаходититакіформи.Вонидо речівзахідномусвітідавнознайдені.

Президентрозумієйогоповноваження ,парламентрозумієсвоїповноваженняівзаємодія- черезфракції ,через зустрічі зпрем'єром ,головоюВерховноїРади ,черездискусіївкінці- кінціввзасобахмасовоїінформації.Черезпрес- конференції...Президентвпливає ,він-всенароднообрана людина ,вінглавадержави .Але якщо цебуде( прямий вплив ) ,негайнопочнутьсяконфлікти .

Мивжевсецепроходили .Яслухаюскажемо, щопрезидентабоАдміністраціяпрезидентаговорить про те ,щовона записуєвреченніпро коаліцію ,щовАПбудутьуправління ,якіаналізуватимутьпопередньозакони ,вноситипропозиціїіт.д.Алецього робитине можна.У президентає можливістьза Конституцієюпісляприйняттязакону ,якийподаєтьсяпрезиденту ,-вінмає конституційнеправовноситизміниі відправлятинаповторне голосування .Але якщо цебудепопередньо ,тоце буде ,яквЦК .

Явамскажу ,як буловЦК :готувалисяякісь документив президіїВерховногоради ,абоу Верховній Раді .Їх ніхто невиносивна обговорення.СпочаткунаправлялиїхвЦК ,відділивЦКдивилися ,доповідалисекретаріату .Секретаріатробивзауваження ,направлявдо Верховної Ради .Верховнийрадаще дообговоренняприводиву відповідність іззауваженнямивЦКіприймалосявжете рішення, якезадовольнялоЦентральнийкомітет .Редакторжурналу" Перець " ,цікава людина ,дотепник- таквінказав :" Кудитийдеш ?Несуговнонааналізкалу " .Т.евсепотрібнонестивЦКдляаналізу .Тепер хочутьщобнесли...ТакбулоприЯнуковичі- економічнийвідділтамвсе спочаткупереглядав ,приводиву відповідність.Потімпередававдо Верховногосвітловбільшість.Не можнацього робити.

Потрібнопривестивпорядокполітичнулогікупарламентської держави .Тому щоконфліктнеминучий.Бо самез цього почавсяконфліктміж ЮщенкоміТимошенко .Томуяхотів би ,щоб ми всіце зрозуміли .Абомидотримуємосялогікипарламентської держави- такзаписановКонституції ,абодавайтевідмінятице -сказатислухайте...

Виходитьтак-якщоадміністраціяпрезидентазаймається- тодіпорядок.Якщохтось інший-порядку немає .Не можнатак ,це будеконфлікт .Явжецихконфліктівнадививсяі треба ,щобколисьпочалосявиконання Конституціїізакону -усіма: іпрезидентом ,іАдміністрацієюпрезидентаіКабінетомміністрів іВерховною Радою.ВерховнаРадаповиннавиконуватиКонституцію-поважатипрезидента ,апрезидент -виконуватиКонституцію ,поважатиВерховнуРаду .Інакше -конфлікт ,конфлікті щеразконфлікт .

ІгорБураковський: Імплементаціяугодиасоціаціїз ЄС -путівникдляукраїнської економіки

Нинішнямодельукраїнської економікиабсолютнобезперспективна .Івцьому сенсі ,якщо ми непроводимореформи ,ми фактичноставимопідзагрозу існуванняУкраїниякнезалежної держави .Цез одного боку.Навітьякщо небудевійськових ,або яких- небудьіншихінтервенцій ,тоз нинішньою моделлюекономіки мибудемовесь час перебуваєвперманентній кризі .Весь часбудемовідставативіднормальнихкраїн .Якісьогодні розвиваються ,в томучислізарахунокреформаціїтихчи іншихаспектівсвоєї економіки.Івсередній і довгостроковійсистемінинішнясистемане має майбутнього

У насдужеповільновідбуваєтьсяструктурнаперебудоваекономіки .У перебігубагатьохроків мивикористовуємоті галузі ,які мивикористовували щев часиСРСР:металургія ,хімія ,нефтехнологіческіевиробництва...

І нехайми щосьзаробляємо ,поставляючинаміжнароднийринок ,алеочевидно ,що країнарозвиваєтьсяпо- іншому.У насбюрократичнасистема ,приякійприватнаініціативаповсюдностикається зрізногородупроблемами -намагаючисьвнестиінноваційнийпідхід .Азтакимвеликимкорупційнимподаткомзрозуміло ,що навіть якщо мищотоновегарнепридумаємо ,вонопросто небудепрацювати.

Плюсу насврізнихсферахекономіки доситьсерйознийрівеньмонополізму .Причому вонибулистворені нетількиолігархами ,алечерез те ,що велика кількістьпідприємцівє членамивладиі у владібагатопідприємців ,аякщояможудомовитисяпро пільгизарахунокдержбюджету ,тоза таких умову мене немаєсенсузайматисяінноваціями-яотримаюте ж, щоСтівДжобс( зарахунок своїхайфонівіайпадів ) іБіллГейтс( операційноїсистеми).У насдуже велика кількістьспоживанняенергоресурсів ,причомуу насенергонефектівностьнавіть вище ,ніжвРФ ,якасидитьнагазі ,вугіллі ,нафтита іншихприроднихресурсах .

У томучисліцябезперспективністьполягає в тому ,щонасьогоднішнійденьдержава неможевиконувативсіх своїх ,а нетількисоціальнихзобов'язань .Якщопідрахувати ,повсім прийнятимзаконамі Конституції ,скільки маєдержававиділятигрошей-тоу наснацепростонемаєгрошей .

Іпотрібночесносказати ,щозайвихгрошейнемає.Можливостідляманевруістотнообмежені.Безлічкраїнпроходилиперіодобмеженихвитрат .Черезвідсутністьфінасуванняокремихнавітьдужеважливі статті-длятогощобоздоровитиситуаціюічерезпевнийперіодвідновитирухвперед ,ічерездеякий час-відновлюватиколишні стандарти .

Бюджетнийпроцесмінятинеобхіднотакимчином ,щобмаксимальнооздоровитидержфінанси- безцього країнаможестатиповноціннимбанкрутом ,ібудемомипроводитиреформи чине будемо,алеякщовбюджетній сферікриза ,тоясно ,що країнанічого незробить .

Щостосуєтьсяеволюціїі революціїтоявамприведунаочнийприклад.Якщо минаперехрестіпоставимосвітлофор ,де йогоніколине було ,тоцевжереволюція- аджетепермимаємочітке регулювання .Алепотрібен час ,покилюдизвикнуть ,що єсвітлофорі потрібнопіднятиголовуі подивитися, якийгоритьсвітло, неперебігатичерезвулицю

Таківекономіці- є те ,щоможназробити дужешвидко ,скажімо ,відмовитисявід більшостібюрократичнихпроцедур ,аякщо говоритипро боротьбу зкорупцією-якщоми ціпроцесизапустимоіпереконаємося ,що ціпроцесинезворотні ,цетеж дастьнезворотнийрезультат .

Імплементаціюугоди з ЄСцілком можнаназватипутівником .Цедужеважливийінструмент .Мизобов'язаніврамкахцьогодоговоруприйнятиприблизноімплементуватиприблизно350актівЄСвнашезаконодавствоіокремихсферахсферах ,технічногорегулюванняі зміни можутьбатьдостатньосущественнимі-алевідразухочусказати ,щоугода самапособі непрацює ,і якщоми йогоімплементуємо-тобуде позитивнийрезультат ,якщо ні -томиупустимочерговийшанс -аджезанасценіхто незробить .

Потрібенцілийрядінституційнихреформ .У томучисліреформиправоохороннихорганівісудовоїсистеми ,заходипоборотьбі зкорупцією .Звичайноважливареформаідержслужби ,оскількияке бкількістьпобажаньпро те ,що потрібнозробитине булонаписано ,алеякщо небудеефективноюдержслужби ,ефективноїдержбюрократії- реформиприреченінаневдачу .Останнє,що хотів бисказати ,що ми дійсноперебуваємовунікальнійситуації.З одногобокує дуже великийзапитназміни(нехайрізнілюдиїхпо- різномурозуміють) ,причому євисокийрівеньмобілізаціїсуспільства ,орієнтованостіназміни ,очікуванняназміниівимогитакихзмін .

Прицьому єдоситьвисокийрівеньмобілізаціїміжнародногоспівтовариства ,якеготоведопомогтиУкраїні ,алеефективновономожезробитиколивоночіткозрозуміє ,чого хочеУкраїнаі яквона буде церобити.Поки не будетакогозапиту з бокуУкраїни-тозамістьнасніхтонічого незробить .

МіжнароднеспівтовариствовпринципіобіцяєУкраїнічималігроші ,аледужебагато залежатиме відтого ,як мидомовимося ,і що миотримаємо .Надвосторонній основі ,абоможебутианалогновогоплануМаршалла .

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

66800.3

Bitcoin Cash (BCH)

440.2

Binance Coin (BNB)

604.58

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum Classic (ETC)

25.46

Litecoin (LTC)

78.98

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
56,97
56,50
49,56
27,54
57,01
54,51
52,01
24,98
57,36
56,32
52,73
25,59
58,79
56,99
55,09
27,48
59,00
57,00
51,90
26,23
61,88
59,41
55,49
27,66
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,75
25,27
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

40.44

Євро (€)

43.53

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти