Як змінилася риторика Заходу по Україні, починаючи з Євромайдану

6 грудня 2014, 07:30

Інна Оносова

Потрібна більш жорстка позиція від США і ЄС по Україні, вважають депутати та політологи

Європейські та американськічиновникивпершепочали висловлюватисвоюсерйозну стурбованістьситуацієювУкраїнівперіодЄвромайдану.

Зжовтня 2013президентЄврокомісіїЖозеМануельБаррозувдекількохтелефонних розмовахз тодішнімпрезидентомВікторомЯнуковичемвказував на необхідністьврегулювати ситуаціюшляхом діалогуз опозицією.Длятого,щоб він відбувся, у періодреволюціївКиїввідЄС близькодесятиразів приїжджалаверховний представникіз закордонних справ іполітики безпеки КетрінЕштон.АпосолСШАДжеффріПайєтнеодноразово заявляв, що "засуджує застосуваннясили проти мирнихдемонстрантів".

Реклама

Припризначенніуряду прем'єр-міністраАрсеніяЯценюка27 лютогозахідні дипломатине давалийомуоцінок.Вони лишеговорилиз приводунеспокійноїситуації в Криму.Під часанексіїКриму Росієювлютому-березні2014президентСШАі всіпрезиденти країнЄСзробилирядзаяв, депідкреслювали:"Крим єневіддільною частиною території України","всеміжнародне співтовариство невизнає результатинезаконногореферендуму".Депутати Європейського парламентуухвалили резолюцію,засудивши діїРосії в Криму.Був категоричнийу своїх висловлюванняхіпрезидентСШАБаракОбама:"Таксамо, як миніколине визнавалиокупаціюі незаконнуанексіюБалтійських держав, ми небудемомиритисяз окупацієюРосієюукраїнських територійіз незаконноюанексієюКримуабобудь-якої частиниУкраїни".

Незважаючинаобіцянкиз боку чиновниківі політиківСША і ЄСпідтримуватисуверенітет і територіальну цілісністьУкраїни, вони не змоглидопомогти українській владізапобігтизбройному конфліктунаДонбасі.

Депутат з"Народногофронту"Сергій Висоцькийвважає, що позиціязахідних країнщодо ситуації в КримуінаДонбасізавжди булабезкомпромісною.

"З самого початкуЗахідговоривпро окупаціюіанексію Криму,про порушеннянормміжнародного права.У нихбезкомпромісна позиціяпо Криму,аза війнунаДонбасікраїни Заходупоклали відповідальністьнаРосію.ГенсекНАТОофіційновизнав перебуваннятамросійськихвійськ.Вони так само,як і ми,розуміють, щомирним шляхомконфлікт можна вирішити,тільки якщоРФвиведе свої війська зДонбасу.ТодіУкраїнавведетуди своївійська,проведефільтраціюбіографіїгромадяннанаявністьагентівФСБіГРУРосії.ДерждумаРФтакож повиннаприйняти рішенняпро повернення Кримувзаконне володінняУкраїни.Іншого варіантумирноговирішення цьогоконфлікту небачу",- сказавВисоцький.

За його словами,якщо Росіяу відповідь на вимогуЗаходутакне зробить,тоСША,ЄС протягомнайближчих декількохроківостаточнообвалятьціни на нафту,щопризведе до крахунинішнього режимувРФ.

Його однопартієць, депутатЛеонідЄмецьоцінюєполітичну підтримкуСША і ЄСповідношенню доУкраїниза останній рікяк доситьсильну.

Реклама

"ПозиціяЄС іСШАповідношенню до режимуВіктораЯнуковичабула однозначною-що це бувтоталітарний,деспотичний режимвкраїні, девідсутня свободасловаісвобода волі.І зовсімінша позиціяу нихповідношенню донинішньої влади, у якоїнадзвичайно багатопроблем -війна зРФ,проблеми в економіці. Від США іЄСзвучитьбагато слівпідтримки на адресуУкраїни", – підкреслюєЄмець.Він зазначає, що"сьогодні українськавлада перебуваєвдужетіснихвзаєминахз міжнародним співтовариством".

"США,ЄСбачатьвнасчеснукраїнуз потенціалом,яка здатнадопомогти собісамаібути повноціннимпартнером.Лишеб намвирішитипроблеми з Росієюі датиукраїнцям самимпобудуватисвою державу", – резюмуєЄмець.

ДиректорІнституту глобальних стратегійВадимКарасьов каже, що протягом2014чиновники, політикиСША і ЄСвсвоїй риторицісталивисловлювативсебільше "заклопотаності".

"Рік томубула ейфоріянадій та оптимізму-вони розглядалиєвропейське майбутнєУкраїни.Сьогодніключовариторикащодозахіднихєвропейськихчиновників доУкраїни-"з почуттямзаклопотаності".Вони не знають,що робити зУкраїною", – упевненийКарасьов.

Депутатвід "Самопомочі" СеменСеменченкоакцентує увагу на тому, що українська владанедостатньопрацюєз громадською думкоюнаЗаході."Нашіпоїздкиз іншимиКомбатвСША (вВашингтон)показали,щоможутьбути доданізначнобільші зусилля-ми повинніформувати громадську думкувСША,як це робитьРосія. Дляцього требаспілкуватися замериканськими конгресменамиілобіювативідповідні закони.В багатьох речах, по якихнамкажуть,що Західнасне підтримує, насправдіпростомималодляцьогопрацюємо.Наприклад,СШАі країни ЄСмоглиб надатинамлетальнузброю,розглянути питаннянашого вступувНАТО, надання УкраїністатусусоюзникаНАТО",- вважаєСеменченко.

Адепутатвід "БлокуПетраПорошенка"СергійКаплінзвинувачуєЄС у тому,що "європейцямзручно непомічатипроблемув Кримуі на сходіУкраїни".

В тренді
Чай з Гітлером пив не Бандера, а Молотов – націоналіст Іллєнко
Реклама

"Європізручнопозиціонувати себетакимчином,щобми самостійновирішувалиці питання.АлеЄвропа повиннатежнестивідповідальність, аджеми відмовилисявід ядерної зброївобміннаобіцянуколективну відповідальність.І самеце рішенняпривелодо тогогеополітичномуформату,якийми сьогодні маємо,і тимтруднощів,трагедій, які переживаєнашакраїна.Безумовно, зручновіддатиУкраїнунарозривРосії, алепісля цього можутьнівелюватисяінститутиміжнародної безпеки, міжнародногоправа,колективної безпеки", – говоритьКаплін.

За йогословами, "сьогодніЗахід повинензрозуміти, щоконфлікт невирішитьсяшляхом переговорів іпоступового входженняврежим виконаннямінськихдомовленостей"."У цьогоконфліктує тільки одне рішення- модернізованаукраїнська армія,оснащенавсім необхіднимі озброєнадо зубів.Це будеголовною умовоюдля вирішенняконфлікту.АриторикауСША,ЄСдипломатична", – сказавКаплін.

Він упевнений,що позиціяСШАта ЄС уситуації, що склалася навколоУкраїни, буде ідалі"дужегнучкою."Длянихполітичнакартамиру непочинається іне закінчуєтьсялишенашою країною.СШАмають величезнийспектрінтересіву світіітакихтем длядискусіїзРФу нихдосить багато. Тому вонироблятьнеоднозначні заявиіу нихнеоднозначнариториказ приводуУкраїни, аїхпозиціїчастозмінюються", – зазначаєКаплін.

Порядзі словами підтримкина адресуУкраїниу зв'язкуз анексієюКримуі ситуацієюнаДонбасі,з осеніпрезидентСША,керівництво ЄСі лідериєвропейських країнпочалижорстковідгукуватисяпро гальмуванняреформвУкраїні.ПрезидентЛитвиДаляГрібаускайтепід час свого візитувУкраїнувлистопадізаявила,щоміжнародних донорівтурбує,що "Україна досіне сталанашляхреформ",а "просоченікорупцієюдержавний апарат іправовасистема недадутьвУкраїністворити власнудержавність".

Керівник Центру прикладнихполітичних досліджень"Пента"ВолодимирФесенкозгоден з тим, що на даниймоментреформвУкраїніфактично немає."Представникиміжнародних фінансових організацій, нашідонорита партнеривЄС,СШАнаполегливо радятьнамактивізуватиреформи.Західні країниі міжнародні фінансовіорганізації надаютьсерйозну фінансовута консультативну підтримкуУкраїни.Абсолютна більшістькраїнвООНпідтрималиУкраїну, що було бнеможливимбез підтримкиСШАіЄС.Підписанняугоди прозону вільноїторгівлі з ЄСтеж можнарозцінювати якпідтримку",- говоритьФесенко.

Реклама

Він думає, щов американських таєвропейських політиківпокинемає конкретнихдовгостроковихпланів щодо змінисвоєї політикивУкраїні."Європейціві американцівнепокоїтьагресія Росіїнапострадянському просторі. Їхплани пов'язаніз проведеннямтакої політики,яказумілаб зупинитиагресію іпривестидо мирного врегулюваннянинішньої кризинасходіУкраїни", – зазначаєФесенко.

Втім, Фесенковпевнений, що якщобуде новийвитокагресії з боку Росії, тоСШАнададуть Українілетальнузброю."За поданнямзброївСШАйдутьсерйозні внутрішнідискусії.Частинаамериканської елітиза наданнялетальноїзброїУкраїна, ачастина елітина чолі зБаракомОбамоюзаймає дужеобережну позицію. Ситуація можемінятися, тому я бне сказав, щоце питання заразу роботі.Все буде залежати відтого,як далі розвиватиметьсяситуаціянасходіУкраїни", – прогнозуєФесенко.

Він каже, щоконференція донорів, яка повинна булапройтивУкраїнівосени,перенесенана лютийчерез те, що війнанасходіУкраїнитриває.
"Конференціядонорівпланувалася якфінансова підтримкадля відновленнясходу Українипісля війни.Були надіїнамінськийпереговорний процес, алемінськідомовленості булирозтоптаніРосією ісепаратистами.Авціломуполітична підтримкаЗаходуУкраїнисильна- ЗахідтисненаРосіюу зв'язкуз анексієюКримуі війною наДонбасі.Санкціїзробили серйозний впливнаРосію.Не було бсанкцій -була бпрямавійськова агресіяРосії",- резюмуєФесенко.

Після зверненняВолодимира Путінадо Федеральнихзборів РФ411конгресменів уамериканського парламентупроголосували зарезолюцію,яказасуджує діїРосіївУкраїну.Вони закликалипрезидентаСШАБаракаОбамузабезпечитиукраїнську арміюнеобхідною зброєютаобмундируванням.У свою чергуенергетична радаЄС-СШАоприлюдниласпільнозаявупід час засіданняу Брюсселі,вякомуЄвросоюз іСШАпообіцялибудутькоординувати діїз імплементаціїрежиму санкційпроти Росії ібойовиківвУкраїні, включаючисферуенергетики.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти