Підсумки візиту Ангели Меркель: Україна готується до переговорів в Мінську

23 серпня 2014, 19:09

Інна Оносова

Меркель заявила про бажання врегулювати ситуацію в Донбасі дипломатичним шляхом, виступила за цілісну Україну з Кримом і пообіцяла 500 млн. євро допомоги

СьогодніканцлерНімеччиниАнгелаМеркельвКиєвізустріласязпрезидентомПетромПорошенком.Знаковийвізитдо КиєваМеркельзробиланапередоднітристоронніхпереговорів(ЄС-Україна-ТС)вМінську 26серпня,аособистій зустрічілідерівУкраїнита НімеччинипередуваличисленнітелефонніпереговориМеркельяк зпрезидентомУкраїни,такі з главоюКремля.Однієюіз знаковихзаявМеркельпіслясьогоднішньої зустрічіз Порошенкомбуло запевнення,щоНімеччината ЄСбудутьспільно з українськоювладоюробитивседлявирішення конфліктунаДонбасідипломатичнимшляхом.

"Мипідтримуємомирніпереговори,якіпройдутьвМінську,ісподіваємося,щонанихбуде прогресхочабнакроквперед.Миобговорювали цютемузпрезидентом.Явважаю,що це -можливість просування",-сказалаМеркельнапрес-конференції білябудинку з химерами,де їїприймавпрезидент.Всвоючергу,ПетроПорошенковисловивнадіюнауспіхпереговорів уМінську 26серпня під часзустрічіз лідерамиЄвразійськоїтрійки(РФ-Білорусь-Казахстан) іпредставникамиЄС.

дужерадийпродовженню нашогоінтенсивногодіалогуі щеразпідкреслюю,щозаостаннідвамісяцімималипонад 20телефоннихрозмові декільказустрічей.Ценайактивнішийукраїно-німецькийдіалогзавсі часи",-сказавПорошенко,звертаючисьдо канцлераНімеччини.

Крімзаявипро бажанняврегулюватиконфліктдипломатичнимшляхом,канцлерНімеччини такожпідкреслила,що ЄСвиступаєзаєдинунеподільнуУкраїнуврамкахтихтериторій,вякихвонабулавизнананезалежноюв 1991році.Крімтого,булаконкретизованасума,якуукраїнський урядзможевцьомуроцізалучитиу західних країндлявідновленняДонбасу.

"20важко пораненихукраїнськихвійськовослужбовцівзарахунокнімецької сторонибудуть прийнятівНімеччині.Це- початокспеціальногофонду,який буде оголошенийнадонорській конференціївЄС,дебудуть надані500 млн.Євроспеціального плануна відновленняінфраструктуриДонбасу.Ми всіпам'ятаємопланМаршаллаповідновленнюпіслявоєнної Європи.Ясьогодні можусказати,що цепланМеркель",-пояснивпрезидентПорошенко.

ЕкспертипозитивнооцінюютьвізитМеркельіпідготовкудо проведенняпереговоріввМінську.

"Результати візитуАнгелиМеркельдосить позитивніідлянасважливо,що це відбуваєтьсянапередодніДнянезалежності,в75-турічницюпактуМолотова-Ріббентропа.Німеччиназараз намагаєтьсяперекреслитите, щовона тодіділилаЄвропу,і показує,щовинеслауроки.З бокуНімеччині мибачимоспробум'якоюсилоювирішитицей конфлікт,підштовхнувшибокудо перемир'яідеескалації,поширюючинаРосіюсанкції.Алепокищонаросійську сторонуце не дієі вонапродовжуєескалацію.Але також єсилаНАТО,членамиякогоє Німеччина іСША,івона також повиннабрати участь у вирішенніконфлікту.ЯкщонаРосіюпродовжуватимутьтисксанкціями,з використаннямвійськовихсил,до чогоготуютьсяСШАіНАТО,тоРосіяможепітинаперемир'я.Якщож цього небуде,тоРФможесаботуватидомовленості іпродовжитипоставлятиозброєння,як вонау великих обсягахробить зараз.Алеяочікую,щовМінськуна зустрічібудепредметнадискусія",-кажеполітологОлександрПалій.

За йогословами,якщоУкраїні вдастьсяотримати 500мільйонів євро, у країниз'явитьсяможливістьвідновитижиттєвоважливіоб'єктинасході."500мільйонів євро -це великасума.Длявідновленнятеплоі водозабезпечення,реконструкціїключовихоб'єктівфункціонуванняміст цьоговистачить,арештаруйнування будутьвідбудовуватисяпо ходу.Аледлятого,щоблюдизмоглитамжити,цихгрошейвистачить зголовою.Німеччиназараз хоче,щобвизналиїїважливу участьу відновленні миру.Бо75років томувона зСРСРрозпалювалавійну,азаразвиступаєв іншійіпостасі.Німеччинатакимчиномувінчуєсвій вплив,тому що заразМеркелькаже,якперша особавЄвропі,ізнімаєтьсямасапитаньз німецькоголідерствавЄвропі.Деякі йогобоялися,алезаразбачать,щойого не требабоятися.ДляНімеччиницесьогоднієможливістюутвердити своєморальнелідерствовЄвропі",-пояснюєПалій.

За йогословами,пропонованийНімеччиноюваріант врегулюваннякризинаДонбасіприйнятний.

"Німцікажутьпро те,що потрібно встановитиконтрользаукраїно-російським кордономі потрібноперемир'я,вумовах якогобудутьвестисяпереговори.Накордонібудуть розміщеніспостерігачіОБСЄ абоООН,якізбережутьконтрольнадмістами.Українськасторонапропонуєвідштовхуватисявідженевськихдомовленостей,щоббуло роззброєннявсіхнезаконнихформуваньібудеамністіядлятих,хтоне вчинивстрашнізлодіяння,не грабуваві невбивав.Російськібойовикибудутьприбрані,післячого пройдевУкраїніконституційнареформа,завдяки якіймісцевимрадамбудуть данібільші повноваження.Нелегітимні"ДНР" і"ЛНР",членияких прибули зРФі завтоматамизахопилидержустанови,повиннібутиприбрані,алеРосіянамагаєтьсяз нихзробити якийсьсуб'єкт.Цяситуаціянезрозуміла,коли іноземцітамзаразз себезображаютьДонбас",-кажеПалій.

ЙогоколегаполітологКостьБондаренкобачитьу пропонованихМеркельваріантахврегулюванняукраїнської кризивміннянімецькогоканцлерабалансуватиміжСШАіРФ.

"АнгелаМеркельсьогодніприїхалазчіткимпосилом:мирунеобхіднодосягатиза допомогоюкомпромісу.ЦейсигналвонапередалаПорошенкуівін дуже важливийпередзустріччюПорошенка з Путіним26 серпня.Такщоядумаю,щосутьвізитув тому,щобпередатиконсолідовану думкуЄС зприводутог,якдалі необхіднорозвиватиситуаціювУкраїні.Меркельє постійнимкомунікаторомміжпрезидентомСШАБаракомОбамою іпрезидентомРФВолодимиромПутіним.Вонаміжнимибалансує,розуміючи,щоНімеччинане можевіддатиперевагуні одній, нііншій стороні.Німеччиназанадто залежнавідпартнерськихвідносинз обома країнами.вданійситуації вонаможе датисигнали українськомукерівництвувідносноготого,чогочекатинайближчим часом.Порошенкозадумаєтьсяпіслясьогоднішньої зустрічіібудеприймати для себеостаточнерішеннящодо поведінкивМінську,враховуючи думкуМеркель",-відзначаєБондаренко.

Вінзвертаєувагуна те,щопитання Кримуне підніматиметьсяпід часпереговорів уМінську26 серпня,незважаючина те,щоАнгелаМеркельпід чассьогоднішнього візитупропівостровіговорила,називаючиКримневід'ємноючастиноютериторіїУкраїни.

ПолітологВадимКарасьовназиваєсьогоднішнійвізитАнгелиМеркельдо Києва нетількидемонстрацієюпідтримки НімеччиноюУкраїни,а йключовиметапомпередмінськоютристоронньою зустріччю.Він припускає,щоМеркельзнаєпро позицію,яку займатимеВолодимирПутінна зустрічі,і намагаласязПетромПорошенкоузгодитикомпроміснийплан,який можебути прийнятий26 серпня вМінську.

"АджеузгодженняостаточнихпозиційУкраїнибудевженатристоронніхпереговорахуформаті "Європейськийсоюз -Митнийсоюз -Україна".Меркельзараз на боціУкраїни,алене рахуватися зпозицієюПутінавона теж неможе.У Мінськубуде запропонованийваріантповернутися до статусу-кво,якій існувавдо початку подійнаДонбасі.Путін повиненвідмовитисявідНоворосії,самопроголошених"ЛНР"і "ДНР",забираєдо Росії своїхгромадян,арештувмонтуєвнову,мирнувладунаДонбасі,яка багато в чомубудестарою.Донбасповернутьпідконтрольукраїнськихбізнесменів,якіконтролювалиДонбасдо Майдану,алевжебезсім'їЯнуковича.Цейваріант можевлаштуватиіПетраПорошенка,іВолодимираПутіна",-розповідаєполітолог.

Втім,дипломатРоманБезсмертнийдотримується протилежної думки-вінвважає,щоМеркельніпро що зПутіним недомовляласяпередсвоєю поїздкоюдо Києва.

"Кремльнамагаєтьсяпопуляризувативсвітіінформаціюпро те,що БерлінузгоджувавсвоюпозиціюзМосквою,аленічогоцього небуло.Насьогоднітамнамагаються якосьзберегтиекономічне співробітництво,якенамежі повногорозвалу.І цепотягнезасобоюпоглибленняекономічної кризи нетількивРосії,вЄвропі,алеівсвіті",-кажеБезсмертний.

За йогословами,вМінськубудерозглядатисятри варіанти вирішенняконфлікту.

"Перший зних -цепроектЄС,іАнгелаМеркельвньомупровіднафігура.Німеччина,Франція,Великобританія,Польщатут- ключовігравці,якімайже закінчилиформування своєїспільної позиціїпоросійсько-українській війні.Другийпроект -відООН,який кількаразбезуспішнонамагалисязапустити.ТретійпроектрозробляютьвУкраїніз урахуваннямдинамікипроцесу,яказмінюєтьсявДонбасі.ціпроектимістять набірдипломатичних,внутрішньополітичнихізовнішньополітичних,економічних,військовихінструментів,і в кожному зпроектівціінструментирізні.у проектіООНдомінуютьвиключнодипломатичні,політичніінструменти,авпроекті ЄС,якийМеркель,очевидно,сьогодніобговорювала зпрезидентомУкраїни,наголосробитьсянаекономічну і військовускладову.авукраїнському проектідомінуєвійськоваскладова",-розповівБезсмертний.

Алевінвпевнений,щовМінськусторони переговорівпокине готовіприйматиті домовленості,якихМеркельсьогоднімогладосягтиз Порошенком.

"Думаю,що під чассвоєї зустрічі зПетромПорошенкомМеркельпромовлялаєвропейськийваріант.ТепервМінськубудуть спробипро щосьпоговорити,аленапереговораху Мінськуне будуть готовіобговорюватипроекти тапрограми врегулюванняконфлікту.Поки йдутьпробнідіалогиі зустрічі,якіпокажуть, чи можливийвпринципідіалогабо ж ні.На моюдумку,наданомуетапідіалогмайженеможливий.Напругавситуаціїпродовжуєрости,ситуаціявполітичнихі дипломатичнихскладовихвжедавновийшлазарамкиукраїно-російськоївійни.Ядужепесимістичнодивлюсянаможливістьвирішення цієївійнинаданомуетапі",-відзначаєБезсмертний.

Безсмертнийвважає,що ефективнимипереговори можутьстати,колисвоюпозиціюпокажеСША.

"Позиціяі погляднадану ситуаціюз бокуСШАзнаходиться окремо,іСШАпродовжуютьформуватисвоюпозиціюдо даного конфлікту.Вониблизькі до того,щобвідновитиідею "знищенняімперіїзла",алединамікуукраїно-російськоївійнитребарозглядати зточкизорумоментуактивногоучастівцьому процесіСША.Аленаданомуетапітамщевиробляютьсвоюпозицію.АсьогоднішнійвізитканцлераНімеччиниярозцінююякодиніз штрихіввиробленняглобальноїсвітовоїпрограмизупинкиросійської агресії.Бо вонастосується нетількиУкраїни,алеі всьогоцивілізованогосвіту",-резюмуєвін.

Відзначимо,щокрім зустрічівМінськунанаступному тижнізаплановано виступПорошенка назасіданніРади ЄС уБрюсселі 30серпня, демає розглядатися питанняпосилюваннясанкційпротиРФ.АщечерезтижденьПорошенковізьме участьу самітіНАТОвБританії.За словамиглавиукраїнсько-німецькоїміжпарламентськоїгрупивБундестазіКарла-ГеоргаВельмана,за результатамисамітуУкраїнаможеотриматиконсолідованувійськовудопомогу відЄС іНАТО.

Реклама

В тренді
Зеленський розповів, що думає про майбутню зустріч Путіна та Байдена

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти