Підсумки дня, 18 вересня: Переговори з Обамою, загрози Медведєва, зустріч в Мінську та багато іншого

19 вересня 2014, 19:24

Головні події дня за п'ятницю за версією "Сегодня.ua"

ПереговориПорошенкоі Обами: пошукдипломатичнихшляхіві відмовавособливому статусі, атакожфінансова тавійськова допомогавід СенатуСША

ПрезидентУкраїниПетроПорошенкоздводеннимвізитомвідвідавСША.Після зустрічі зДержсекретаремДжономКеррі таспікеромПалатипредставниківДжономБейнером,і виступивКонгресіСШАглаваукраїнської державизустрівсязі своїмвізавіБаракомОбамою.

Після зустрічіБаракОбамазаявив,що ситуаціюнасходіУкраїнипотрібноврегулюватиза допомогою дипломатіїі переговорів."Мипродовжимо надаватисприяння умобілізаціїміжнародного співтовариствадляпошукудипломатичногорішення (кризи).Миготові підтримуватиУкраїнувпереговорахзМосквоюдлятого,щоб українськийнародбуввільним іпроцвітав",-сказавпрезидентСШАвБіломудомі.БаракОбамапозитивнооцінивзаконпро "особливийстатус"Донбасуізазначив,що Верховній Радібуло "нелегкоприйняти цейзаконопроект".

За словами Порошенка,президентСШАвідмовився надатиУкраїністатусосновногосоюзникаСШАбезчленствавНАТО.

Реклама

"ВідповідьпрезидентаОбамибула: ні",-сказавПорошенковефіріCNN,відповівшинапитання про те,якОбамавідреагувавназакликПорошенконадатиУкраїнітакийстатус.ПрицьомуПорошенкороз'яснив,щоОбамасказав"ні", томущо міжСШАіУкраїноювжеє особливийстатусдвосторонньої співпраці.За словами Порошенка,рівень співпраціміжкраїнаминабагатовище,ніж це можливопристатусіосновногосоюзникапозаНАТО.

Порошенкотакожповідомивпро те,що сторонидомовилисяпро наданняУкраїніз бокуСША$1 млрдфінансовихгарантій

"Мидомовилися зБаракомОбамою,щоУкраїнаотримає ще1 млрддоларівфінансовихгарантій відСША",- написавукраїнськоїпрезиденту своємутвіттерівнічнап'ятницю.

АосьКомітетСенатуСШАз зовнішніх відносинвчорасхваливзаконопроект "Актпідтримки свободивУкраїні2014",вякомуйдемова про наданняУкраїністатусуосновногосоюзникаСШАбезчленствавНАТО.Цейдокументсхвалилиодноголосно всі18членівкомітету.Взаконопроектітакож йдетьсяпро наданняУкраїні350 млндоларіввійськової допомоги,атакожрозширення санкційпроти Росії.

У документітакожйдеться про допомогувсферіенергетики.Так,взаконопроектіпрописано,щоСШАнеобхіднорозвиватиспівпрацю зУкраїноютанадатикороткостроковудопомогуна50 млндоларів.На думкусенаторів,це має сприятивирішенню питанняздефіцитомпалива таелектроенергіїв2014-2015роках.У перспективінайближчихтрьохроківдокументпередбачає ще50 млндоларівдля збільшення виробництваенергіїта покращенняенергоефективностівУкраїні.

Росіялякаєторговимиобмеженнями, аРоссільгоспнаглядготуєтьсязаборонятиукраїнські товари

Сьогодні прем'єр-міністрРФДмитроМедведєвпідписавпостановупро введеннямитдляукраїнських товарів.

"Хочуваспроінформувати,що сьогодніяпідписавпостанову, якоювводятьсяввізнімитанаукраїнські товари.Йдетьсяпро продовольство,продукції легкої таобробноїпромисловості,про інші товари",-повідомивМедведєв.

"Але цімитабудутьвведені,якщоУкраїнавсе-такипочне застосовуватиекономічністаттіУгоди(про асоціаціюз ЄС -ред.)ранішеназваноготерміну(1 січня2016 року -ред.),тобтопочнеабоюридичнуімплементацію,абопрактичне застосуванняцихположень",-додавпрем'єр.

ПрицьомуМедведєвзаявив,що Росія недопуститьдостроковоїдії низкиположеньУгодипро асоціаціюУкраїнизЄвросоюзом.

Яквідомо раніше,РФзажадала,щобвідстрочкаЗВТбулаюридичнооформлена.

У тойжечас заступникміністра закордоннихсправУкраїниЛанаЗеркальвінтерв'ю "Українськійправді"зазначила,що тількиЄС, відповідно до Договору,можедокументальнозакріпити"брюссельськідомовленості"про відстрочення введеннязонивільноїторгівлі зУкраїною.

ЛанаЗеркальтакожвисловила думку,що російськіколеги нерозуміють,що угодаміжУкраїноюі ЄС недаєможливостіукраїнській стороні прийнятиюридичнозобов'язуючийдокументз цього питання.

"Згідно з Угодою,обсягтимчасового застосуванняніякне регулюєтьсярішеннямиукраїнської сторони.Це-винятковакомпетенціяЄС.Аз листіввід російськогоМінекономікискладається враження,щотамплутаютьукраїнську угодудо договору міжМолдовоюіЄС.У молдавськомуугодідійснодіє іншийпринципвизначення обсягівтимчасового застосування",-зазначилавона.

Як би там небуло,алеРФвжепочала встановлюватиобмеженнядляукраїнської продукції.

Зокрема,Россільгоспнаглядповідомив,щозбираєтьсязаборонитиввозитинатериторіюРосії українськіовочітафрукти.Заборонувводятьчерез порушенняросійськихфітосанітарнихвимог.
"Мипроводимомоніторинг продукції, що надходить, і постійновиявляємо порушення,до того жє підозра,щопідвиглядом українськихдо нас надходятьфруктиз Молдавії",- повідомиливРоссільгоспнагляді.

За словамипредставниківРоссільгоспнагляду,вони неодноразовосповіщалиукраїнськусторонупро порушення іпросиливідреагувати.

У Мінськупроходятьпереговориз мирного врегулюванняситуаціїнаДонбасі, Путінкличедо ВідняаПорошенкопроситьвідвестивійська

СьогоднівМінську відбулосячергове засіданняконтактноїпереговорноїгрупи"Росія-Україна-ОБСЄ"поврегулюваннюконфліктунасходіУкраїни.ПредставникнапереговорахвідУкраїниЛеонідКучмаанонсував,що сьогоднімає бути прийнятийдокументдлязабезпеченнямінськогомирногопротоколувід 5вересня.

У тойжечас, президентРосійськоїФедераціїВолодимирПутін у телефоннійрозмовізканцлеромАвстріїВернеромФайманомзапропонувавпровестиу Віднінаступні можливіпереговорищодо врегулювання ситуації наДонбасі, передаєУНН зпосиланнямна виданняOesterreich.

"Заразситуаціявиглядаєкраще, ніж цебуло минулого разу, колияговоривз ним (Володимиром Путіним- ред.), алеми ще ненафініші. ВінпохваливактивнімиротворчізусиллянейтральноїАвстріїі бачитьВіденьхорошиммісцем для проведенняпотенційнихмирнихпереговорівпоУкраїні", -цитуєсловаФайманавидання.

ПрезидентУкраїни, всвоючергу, заявляєпро готовністьвестидіалогз кожним, хтобудеобрано 7грудня оорганивладивокремихрайонахЛуганської таДонецькоїобластей.Про цевінзаявив підчас виступупередаудиторієюнеурядовоїорганізації "Атлантична рада" у Вашингтоні.

Вінзазначив, що саме за допомогоювиборів можнастворити умовидляпідтримки діалогу.

Главадержавидодав, щозараз учасникинезаконнихзбройнихформувань"бояться виборівбільше, тому щопіслявиборівлюдиможутьпродемонструвати, комувонивіддалисвоїголоси".

Крімтого, Порошенкозаявив, що очікує відПутінавиконаннятрьохдуже простихречей.

"Перше -будь ласка, заберітьсвоївійськаз моєътериторії!Друге -закрийтекордондля постачання своїхвійськ, зброї, боєприпасів, наркотиків, бруднихгрошейі подібних речей. І третє -будь ласка, звільнітьвсіх заручників, всіх моїхгромадян", -заявив ПетроПорошенко.

Прицьомувіндодав, що все іншедля вирішеннякризинасходіУкраїнидержава здатназробитисамостійно протягомдужекороткогочасу.

Нагадаємо, ВерховнаРаданазакритомузасіданні 16вересня прийнялапрезидентськийзаконпро введенняособливого порядкусамоврядуваннявокремихрайонахДонецькоїта Луганськоїобластейтерміномнатри роки, атакожпро проведенняпозачерговихмісцевихвиборів у цихрегіонах7 грудняпоточногороку.

У груднівідбудетьсядонорськаконференціяпоУкраїні- МЗС

ДонорськаконференціяпоУкраїнівідбудетьсявгрудні.Про цезаявляєзаступникміністра закордоннихсправУкраїниЛанаЗеркаль.

"Відбудеться (донорська конференція- ред.), безумовно. Зараз воназаплановананагрудень.Вній візьмутьучасть іЄС, ікраїни(не тількиєвропейські), іміжнародніорганізації", -сказалавонавінтерв'ю"Європейськоїправді".

За словамидипломата, заразУкраїнаготує стратегіюреформ, якабудезав'язананаУгодіпро асоціацію, і представитьїї під часдонорськоїконференції.

"І, звичайно, окремимфокусомбуде фінансуваннявідновленняінфраструктуриДонбасу", -зазначилаЗеркаль.

Відповідаючинапитання, йдеться про наданняУкраїнігрантівчи також ікредитів, замміністразаявила:"Йдеться виключно продонорськиі, тобтобезповоротні засоби".

Ранішеповідомлялося, щозбитоквід бойовихдійнасходіУкраїнистановить12 млрдгрн.

Прем'єр-міністрАрсенійЯценюквжедоручивМінфіну створитиспецфонддлявідновленняДонбасу.Однак, за словамипрем'єра, грошіз бюджетувиділятимутьсятількивтому випадку, якщовсі територіїбудутьповністю підконтрольніукраїнськимвластям. Решта коштів будезалучатисязарахунокспонсорів ідержав-донорів.

РосіяготуєтьсявідправитинаДонбастретій"гуманітарний вантаж", Червонийхрестне збираєтьсябрати в цьомуучасть

Українане отрималавід Росіїофіційнихдокументів щодотретьогогуманітарногоконвою, який, за попередньою інформацією, будевідправленийдо Луганська.Про цеповідомивспікерІнформаційно-аналітичного центру Радинаціональноїбезпеки іоборони АндрійЛисенко.

Ранішеповідомлялося, що за допомогоютретьогогуманітарногоконвоювУкраїнубудепереправленоблизькодвохтис. тоннвантажу:продукти харчування, питнавода, предмети першоїнеобхідності.

У МіжнародномукомітетіЧервоногоХреста(МКЧХ) не бачатьсенсубрати участьу підготовцітретього російськогогуманітарногоконвоюдляжителівсходуУкраїни

"Під часпереговорівпо першому і другомуконвояммипідкреслювали, щоУкраїнаіРосіяповинні дійти згодиз усіх технічних питаньпроходженняавтоколони, включаючирольМКККякгуманітарної організації", - повідомиларосійському виданнюИТАР-ТАСС прес-секретар МКЧХАнастасіяІсюк. Воназазначила, що "остаточних угоддосягнуто не було, і обидваконвоївідправилисябезсупроводуМКЧХ"
.

КартаАТОна12-0019 вересня

Реклама

19-09_

Безвізовийрежимз ЄСвідкладається, але нечерез військовідій

ВМіністерстві закордоннихсправУкраїнизаявили,щореалістичноюдатою отриманняУкраїноюбезвізовогорежиму зЄвропейськимСоюзомєсамітСхідногопартнерствавРизі,який відбудетьсявтравні2015 року.Про цевінтерв'ю"Європейськоїправді" повідомилазаступникглавиМЗСУкраїниЛанаЗеркаль.

За їїсловами,на1 січня 2015заплановано лишезапускпроцедуривидачібіометричнихзакордонних паспортів.

"Але скасуваннявізовогорежимунеможлива,покиЄС неоцінить,як відбуваєтьсявидача,як працюєсистема,наскількизахищеніпаспорти серійноговипуску.Ця оцінкавимагаєчасу",-розповілаЗеркаль.

За словамиЗеркаль,факторвійни невплиненарішення ЄСпро безвізовий режим,якщоУкраїназапевнить,що "жодна людина,незаконнозайшов натериторіюзі сходу,не зможеотримати українськийпаспорті поїхатибезвізивЄС".

Нагадаємо, ранішевміністерстві закордоннихсправУкраїниповідомляли,щонаціленіна отриманнябезвізовогорежиму зЄС з 1січня 2015 року.

Польщавідмовилася постачатизброювУкраїну

Польщане плануєвтручатисявконфлікт уУкраїніі не має намірупостачатиКиєвуозброєння.Про цезаявилавп'ятницюновийпрем'єр-міністр ПольщіЄваКопач.

вважаю,що ми неповинніставатиактивнимучасником цьогозбройногоконфлікту.Польщаповиннавестисебеяк розумнажінка: головне – ценашабезпека,нашакраїна,нашбудинок інашідіти",-заявилаКопач.

"Цене означає,щомибудемознаходитисявсторонівід рішеньЄС.Навпаки,якщо більшаєвропейськасім'явирішитьдопомогтиУкраїні,миобов'язковоповиннібудемовзяти в цьомуучасть",-додалавона.

Константиновочолив"Держраду" Криму

КолишнійкерівниккримськоїорганізаціїПартіїрегіонів іНДАРКВолодимирКонстантиновобранийкерівником"Держради"півостровапершогоскликання.Сьогодні йогокандидатуруодноголоснопідтримали всі75депутатів.

Яквідомо,КонстантиновіАксьоновбулиголовнимиорганізаторами"референдуму"16 березняпісляякого обидвасталикерівникамимісцевого відділення"ЄдиноїРосії".

Нагадаємо,за підсумками"виборів"14 вересня впарламент Кримупотрапили представникиЕРіЛДПР.

Шотландія"показалаприклад" всім сепаратистам

Проти оголошеннянезалежностіШотландіїнареферендумі,якийпройшоввчора,виступили55,3%жителів цьогорегіонуВеликобританії.Про цесвідчатьостаточніофіційнірезультатипідрахункуголосів.За незалежністьпроголосували44,7%шотландців.

В тренді
Війну в Україні відчує кожна країна Європи – головне з інтерв'ю Зеленського

Ще допублікаціїостаточнихпідсумківреферендумупрем'єрШотландіїАлексСелмондвизнавперемогупротивниківвідділенняШотландіївід Великобританії.

зжалемсприйняв результати,алемиприймаємозаконнийвибіршотландськогонароду.Яхочувідзначити,що значна кількістьлюдейпроголосувала занезалежність.Явизнаюрезультатиіобіцяюдаліпрацювативконструктивному ключі",-сказавСалмонд.

Британськийпрем'єрДевідКемерон,зі свого боку,привітав рішенняшотландцівне оголошуватинезалежність.

ГазовіПереговориу форматі "Україна-ЄС-РФ" пройдуть 26вересня в Берліні

Україна,РосіяіЄврокомісіяпогодили проведеннятристоронньої зустрічіз газових питаньна 26вересня в Берліні.Цепідтвердилапрес-секретарміністерстваенергетики тавугільноїпромисловостіУкраїниОленаМіщенко.
"Цядатавлаштовуєвсі сторони",-процитувалавонаглавуМіненерговугілляЮріяПродана.

Ранішезвучалирізні датипередбачуваноговідновленнятристоронніхгазовихпереговорів увересні,алевони небулипідтверджені всімаучасникамипроцесу.

Сьогодніпро ту ждатою,26 вересня,повідомивглаваМіненергоОлександрНовак.

"26вересня в Берліні",-сказавНовак,відповідаючинапитання про терміни проведеннятристоронньої зустрічіРосії,ЄС іУкраїнипо газу.

Українавжеотримала відСвітового банку $2,5 млрднареформи

Наданиймомент,ВсесвітнійбанквиділивУкраїні$2,5 млрдз обіцяних$ 3,5млрд цього рокунарозвитокекономікита соціального сектору.Про цеповідомилавіце-президентСБпоЄвропі та ЦентральнійАзіїЛораТак.

Прицьомувонауточнила,що громадяниУкраїниоцінюютьдіяльність свогоурядупонайвищому стандарту,вимагаючиефективного управління,прискоренняекономічного зростання,створення більшогочисларобочихмісцькращої якості,вдосконаленнянаданняпослуг та підвищеннярівня життядопорівнянного зЄвропою.

"Длязадоволення цихвимогвластямУкраїнинеобхідноприскорюватихідреформ,щобвідчутнівигодивідїхреалізаціїотримували всіукраїнці,а нетількижменькаобраних",-зазначилавіце-президентСБ,підкресливши,щочерез відсутністьперетвореньзакількароківсформувалисязначнімакроекономічнідисбаланси.

Представник СБвпевнена,що рішенняНацбанкуУкраїнипро перехід догнучкої політикиобмінногокурсупослужитьвідновленнюконкурентоспроможностіідозволить заповнитивалютнірезерви.

За словамивіце-президентаСБ,іншіпріоритетнінапрямки включаютьвсебереструктуризаціюгазовогосектораі проведеннявсеосяжноїреформидля впорядкуваннярегулюванняпідприємництвавУкраїні.

Новийрекорд:курсдоларамайже досяг15грн

Вп'ятницю, 19 вересня2014 рнаукраїнськомуміжбанківськомуринку цінинаамериканськувалютузросли.

Сьогоднінаміжбанківськомувалютному ринкуУкраїниторгиподоларуСШАвідкрилисянаступнимикотируваннями14,1-14,4,до12:00звузивсяспред14,2-14,4грн/дол.До закриттяторгівціновірівні зрослидо14,6-14,9грн/дол.

Якповідомлялося,історичниймінімумнаміжбанкубувзафіксовано 26серпня:котируваннятодідосягли14,3-14,7грн/дол.

Ринокєвро-гривнявідкривсянаступнимиіндикативнимикотируваннями-18,175-18,5645,до12:00ціни склали18,2805-18,542грн/євро.До закриттяторгівціновіпоказникипішли вгору -18,76-19,15грн/євро.Рублевийриноквідкривсякотируваннями0,3672-0,3750,до12:00ціни концентрувалисявдіапазоні0,3692/0,3748.До закриттяторгівцінипіднялися0,3738-0,3820.У Росіїкурсдолар-рубльзнизився,афіксингСЕЛТза результатамиторгівсклав38,4250(-0,0225).

.png_06

Курсдоларанаміжбанкуб'є рекорди.Дані:kurs.com.ua

Міжтим,28% тих, хто брали участьвопитуванніСегодня.ua(всьогоучасть взяли8645осіб)вважають,що наступного рокукурсдолара досягне25грн.На те,що доларопуститьсядо рівня12грн/дол,сподіваютьсялише10%опитаних.

Разом зтим,за данимиНаціональногобанкуУкраїни(НБУ)середньозваженийкурснаміжбанкувп'ятницюдо13:00склав13,49грн/дол.Обсяг ринкусклав$5260000,тодіякнатой жечасднемраніше – $2810000.

ЦінинабензинвУкраїни від 19 вересня

Сьогодні цінинабензинпрактичноне змінилисяв порівнянні з вчорашнімднем.СередняцінаА-92назаправкахУкраїнистановить16,46грн/л,аА-95-16,69грн/л.Про цесвідчатьданіконсалтинговоїгрупи"А-95".

У Харківськійобласті "двійка"і "п'ятірка" продаються16,54грн/лі16,77грн/лвідповідно.У Сумськійобласті"другим"заправляютьпо16,19грн/л,а"п'ятим" – по16,32грн/л.

Реклама

.png_07

Бензин як і ранішенайдешевшийвЧернігівській іСумськійобластях,анайдорожчий -вЛуганськійіДонецькій.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти