Інтерв'ю Яценюка: "Я зробив усе, щоб іти з президентом"

23 жовтня 2014, 08:00

Крістіна Зеленюк Крістіна Зеленюк

В ексклюзивному інтерв'ю "Сегодня" прем'єр розповів про газову суперечку з Росією, відновлення індексації мінімальних пенсій і зарплат і дату формування нового Кабміну

Про газ

-АрсеніюПетровичу, зприходомхолодіввсякраїна живепереживаннями, будемоми згазомітепломвбудинкахчи ні.Чи можназупевненістюговоритипродомовленості зРФпро постачаннягазу за ціноюв $385?

-Домовленістьбуде,коли буде підписанийпротокол(допдокументдо базового контракту.-Авт.).Дляцього потрібноп'ятьпідписів:"Нафтогазу","Газпрому",Єврокомісії,МіністерстваенергетикиРФіУкраїни.Або,колибуде рішенняСтокгольмськогосудущодо встановленнясправедливоїцінинагаз.Очікуємотакожпроміжне рішенняСтокгольмськогоарбітражупро встановленнятимчасовоїцінигазуназимовийперіод.Цінув $385затисячукубівмипропонувалиРосії щечотиримісяці тому: у літнійсезон -це $325затисячукубів,взимовийсезон,коли попитмаксимальний,- $385.Заразпитання не стількив ціні,кскільки в тому,чи готова Росіявиконуватисвоїзобов'язанняі поставлятигаз.Чи все-такимета Росії-заморозитиУкраїну.У мененемаєніякихпідставвіритиРосійськоїФедерації.І поки небудутьпідписані відповіднідокументиі непочнутьсяреальніпоставкигазу, вважатиму,щогазове питанняне вирішене.

-Як тодібути зрезультатамипереговорівПетраПорошенка таВолодимираПутінавМілані? Обидвазаявилипро прогрес угазовій суперечці...

-Домовленостінікуди неприліпити.Реальнідомовленості – цеколивони чимосьзафіксовані,колиРосіявідкрутилавентильі починаєпоставлятигаз,амипочинаємоплатити.Апокице розмови,і дияволзавждикриєтьсявдеталях.Алеу насє спільна позиціязЄврокомісією(ЄК).Впонеділокяпровівпереговори звіце-президентомЄКГюнтеромОттінгером,у вівторокпройшлипереговоривБрюсселі.29 жовтня -наступнийраундпереговорів.Подивимося,що буде.

- Післяміланськоїзустрічіпрезидентговоривпро два видиборгузагаз: з однимУкраїнапогоджується, по іншому- єсуперечностіз російськоюстороною...

- Миговоримо,щорозраховуємоборгпо $268затисячукубів.Росіянирозраховуютьнашборгпоякійсь своїйцифрі:про $500ВолодимирПутін говорив...Судпоставитьостаточнукрапку.Буде більше,ніж$268-мидоплатимо.Буде менше,ніж$500-Росіядоплатить.

- Колибуде рішенняСтокгольмськогоарбітражу?

-ПроміжнерішенняСтокгольма -це забезпеченнягазомвиключноназимовийперіод- можнаочікуватидо кінця листопада,і вонобудедіяти якпроміжнедо моментувинесенняостаточногорішення Стокгольмськимарбітражем.Або жбудепідписано відповіднупроміжну угоду.

-Президентговорив, щоназакупівлю газу уРФнамдастьгрошейМВФіЄС...

-Дляоплатипоставокприродногогазу заразу наснарахунках$ 3,1млрд.Длятого,щоб себефінансовокомфортнопочувати,нампотрібнадодатковафінансова допомога.Джерелатакої допомоги-МВФіЄС.Я неможурозкриватидеталі цихпереговорів,алецеті джерела(фінансування.-Авт.),Наякімирозраховуємо.У поточнихумовахсаміми невпораємося.

ГРИВНЯІДОПОМОГА

-Питання зістабільністюнацвалютилогічнішезадаватичоліНБУВалеріїГонтарєвої. Івсеж, людей дуже цікавить, коливкраїністабілізуєтьсяситуація зкурсом?

- Виправильносказали.Кожен повинензайматисясвоєю справою:посадкамибандитів-прокуратура,арештомактивів- суд, курсом-Національнийбанк,економічною і соціальною політикою-уряд.Щостосується курсу...Об'єктивно,щострибки курсупов'язаніз військовимидіяминаДонбасі.Вкраїну,вякій війна,не приходятьінвестори.Якщоне приходятьінвестори- немаєдоларів.Немаєдоларів- єїх дефіцит.Якщо єдефіцит -скачекурс.Досить просталінійка.Алецялінійкадорогообходитьсяекономіці.Саме томумихочемо якомогашвидшепровестивибори,сформуватиновий уряд,ізапроситимісіюМВФвжевлистопаді,щобадаптуватипрограмуМВФдо сьогоднішніхнових реалій.Тому щописаласявонащевмирний час.Азараз вонавжепишетьсяпід військовуоперацію,колиАТОйдебільше півроку,колиу наснеймовірнізбиткинаДонбасі,якіобходятьсяукраїнській економіців мільярди.

-За словамиГонтаревої, МВФможе збільшитиобсяг допомогидляУкраїни...

- Нампотрібно будезбільшуватисумудопомоги.Цеоб'єктивно.

-Наскільки?

-Я неможуговоритипро ці цифри- такне проводятьсяпереговори.Приїдемісія,порахуєповністювесьбалансбюджету: скількимизберемо,скількинамдадутьдонори,які у насборговізобов'язання...З цього всьоговиводитьсязагальнакартина,іпісля-місіяприймаєрішення збільшитидопомогунастільки-то...

-Зараз можна зупевненістюрозраховуватинадодаткову допомогу?

- Засловапотрібно завждивідповідати.Збільшать- ми відразускажемо.

Просоціалку

- Чи можливовнайближчомумайбутньомувідновленняіндексаціїмінімальнихпенсійізарплат, адже цінивиросли, зростає соціальна напруга?

- У нас,якправило,передкожнимивиборамиробилиразовівиплатипоіндексації.Цечистобюджетнийхабар.Явамскажу,що зробивцей уряд.Зараз миробимовседлятого,щоб до кінця рокусформуватифінансову"подушку".Якщотака "подушка"буде сформованадлянайменшзабезпеченихверств населення,миподивимося, якийщевиддопомогинадати.Алещоб це невиглядало, як хабарпередвиборами,мипідготуємося...Прийденовийпрем'єр,йомубудещо робити.

-Розрахунокпоказує: якщо людинаотримуємінімальнупенсію -це35грнна день.Аз урахуванням ціні комунальнихплатежів – цезамежею прожитковогомінімуму. Якбутитакимлюдям?Є державнапрограма підтримкималозабезпечених, алелюдискаржатьсянате, що важкоотриматисубсидіїчерез бюрократію...

-Ми повністюспростиливсюпроцедуруотриманнясубсидій.Заразпідебагатомільйоннийвална отриманнясубсидій.Малозабезпеченіне відчуютьзмінв тарифахнаЖКГ.Мипередбачилидодаткових5 млрдгрннасубсидії,щобкомпенсуватирізницювтарифах.Хочупідкреслити:язаразподивлюся,як мивиконаємобюджет -у насвеликі втратипо Донецьку іЛуганську... Задвамісяцінедоотримано4 млрдгрн.Аленезважаючинаце,миформуєморесурсдлятого,щобближчедо зимидопомогтималозабезпеченим.

-Експертикажуть, що запасіввугіллядлянашихТЕСзалишилосянатиждень абоменше.З Донбасувугілля невивезтичерез зруйновані залізничні шляхіві опіртерористів. Який вихід?

- Мизакупиличастину вугіллязакордоном -вПівденно-Африканськійреспубліці.Наскількименівідомо,першапартіявугілляврозмірі84 тисячітоннвжепройшлаБосфор.Алецього невистачає(за оцінкамипрем'єра,до кінця року потрібноблизько4 млнтоннвугілля.-Авт.).Російськітерористинавмиснебомбилишахти,залізничнішляхи, щобне датиможливостітранспортувативугіллядоТЕС.
Окремохотівбивідзначити,щоявжекілька разівзвертавсядо Комісіїз регулюванняенергетикиі комунальнихпослуг,якане перебуває підурядомУкраїни- ми немаємонанихвпливу.Звертався,щобКомісіяприйняларішення про забезпеченняенергоринкугрошиманапокупкувугілля.ІнарештіКомісіявиконалаїїконституційнізобов'язання:прийняларішення, томущо протягом місяцячерез бездіяльністькомісії та їїпосадовихосіб мине моглизакупитивугіллянеобхідноїмарки.Зараз потрібнозробитивсеможливе,щобвивезтивугілляз територій,якіконтролюютьсятерористами.

КОНФЛІКТНАДОНБАСІ

- Як Виоцінюєтемінськідомовленостівід 5вересня?Думкапрезидента -в України немаєіншого виходу, як ітинамирне врегулюванняконфлікту.Вивважаєтетак само?

-Япідтримуюпрезидентав тому,щонампотрібенмирнийшлях – цеоб'єктивно.Щостосується самихмінськихдомовленостей:президентзробивкрокнашляху до миру.АлеРосіяпростоне виконаламінськідомовленості.Тобто,це класичнийросійськийкидок.12пунктівмінськихдомовленостейне виконаніРосійською Федерацією.Саме томузастілпереговорівтет-а-тетз нимисідатине можна.У нихвсі картикраплені.Пропозиція,наякомуяпостійнонаполягав:переговори зРосією потрібновестивиключноразом знашимизахіднимипартнерами- це ЄвропейськийсоюзіСША.На підтвердження цьому:мипровелипереговори(вНормандії,Мінську,Мілані.-Авт.),АРосіяне виконує основнібазовіпринципимінськогопротоколу.Базовийпринцип- цевідігнатитерористів,забрати своївійська,івідновитиконтрольнадкордоном.Ось зцього треба починати.Незважаючина те,щолюдидуженеоднозначносприйнялизаконипро особливий статусДонбасу таамністії,закони булиприйняті.Росіясподівалася,що цізакониприйняті небудуть.Іщо це станепідставоюдляподальшоїескалаціїіінтервенції.Україназробилавсе,щобпочатимирне врегулюванняконфлікту.Росія нехоче мирунідля Донецька,нідляЛуганська.Росіявикористовуєлюдейіідеологіюзаради своїхімперськихамбіцій.І їїне хвилюютьмільйонилюдей,якізараз страждаютьвДонецькуіЛуганськувідросійської військовоїагресії.Іщо найважливіше,Росіїбайдужіросіяни,якістраждаютьвід падіннярубляна30%,відінфляції,від втечііноземногокапіталуз Росії.Вони навітьзакрилифінансування соціальнихпрогрампо Криму(7 липняурядРФне передбачивфінансуваннясоцпрограмКриму іСевастополяна2015-й.-Авт.).І вони нехочуть,і ніколи небудутьдопомагатиДонецьком і Луганськом.

- Тобто, вонихочутьзаморозитиконфлікті зробити зДонбасудругеПридністров'я?

- Гірше,ніжПридністров'я.Тому щоПридністров'я немає кордону зРосією.ВонинаДонбасіхочутьзробитинавіть несіру,ачорнузону.Чорнузону,вякій будутьстраждатилюди.Плюсвзимку вонитамзроблятьгуманітарнукатастрофу.Ми навітьтехнічно незможемодоставлятитудигаз.Тому щоРосіянамвідключилапоставки.Тобто,вонихочутьзаморозитиДонецькі Луганськ.

-Неоднозначнийпроект -стінаміжУкраїноюі Росією.Алевінрухаєтьсяі Виговорили, щобудеоголошенийпублічнийтендернаїї будівництвонаукраїнсько-російському кордоні...

-Цене робилося23роки.Митільки отрималигроші відЄврокомісії:першийтраншв235 млнєвро-минікопійкищене витратили.Готуємо заразматеріалидляпублічноготендера.Роботивжепроводятьсязарахунок7 млнгрн,якіє в бюджетіДержприкордонслужби.

- Наскількивонавзагалінампотрібна?

-"Стіна" має кільказавдань.По-перше- безпека.По-друге- першийобороннийвалвід російськоїармії.По-третє- цезупинкапереміщеннярозвідувально-диверсійнихгруп.По-четверте-зупинканезаконноїміграції.По-п'яте- цезупинкапередачізброї тарадіоактивнихматеріалів.Шосте- введеннябезвізовогорежиму зЄвросоюзом.Країна,якане контролюєкордон,не отримаєбезвізовийрежимз ЄС.Ісьоме -економічнийаспект.Людиотримають роботу(ті,якібудутьтрудитисянадспорудою"Стіни".-Авт.).ФранклінРузвельт(32президентСША.-Авт.)в30-хрокахдляАмерикипридумавгромадськіроботиз метою зменшеннябезробіття.Нам,щобвиконатишістьпунктів іотриматисьомий -зарплатуі податки,потрібно будувати"Стіну".Ідискусійтутнавіть немає.Ми їїназиваємозараз нестіна,боназва"Стіна" недуже всімподобається.Яперейменувавїїв "Європейськийвал".

-Питання пробуфернузону.Деякіекспертизапитують,чому вона повиннапроходитипо українськомуДонбасу?Логічно булоб їїзробитинаукраїнсько-російському кордоні.Виходить,ми"здаємо" деякітериторіїДонбасутерористам?

-Чим швидшеросіянизаберутьсягеть,амивідновимоконтрольнадукраїнсько-російським державнимкордоном іповернемосянатериторії Донецьката Луганськаі почнемоїхвідновлювати,тимбільшешанстого,що ніякихбуфернихзон непотрібно.Буферназона -це легалізаціята інституціоналізаціязамороженогоконфліктунаДонбасі.

-Як взагаліоцінюєтеміланськийсаміт?

-У своєму життіяпровіввжепарудесятків,аможе, навітьсотнітакихзустрічей...

- Тобто, цесамітдляпубліки, асерйозніпитання вирішуютьсявіншому місці?

-Надіїбулиодні,арезультативийшли- як завжди.Менечастозвинувачують у тому,щояскептик.У питанніРосіїя нескептик,япростореаліст.ЯусвідомлююкінцевуметуВолодимираПутіна.Вінставзаручникомвласних,всередині Росії,націоналістичнихправихідей.У ньогонастав моментполітично-наркотичноїзалежності.Якщо тивідступаєш,натебепочненаступативсерединікраїниросійськийнарод.Якщо тинаступаєш,тиостаточнозаганяєшРосіювтотальнуізоляцію.Він бореться зУкраїноюза те,щоми вибралисвободу.Українане хочежитипід російськоюдиктатурою.Мимоглиббутипартнерами,алебачите- не вийшло.На жаль.Партнери,яківідправляютьвійська ікрадутьтериторії...НувінжевкравнашКрим – цепростограбіж.Кримтонаш,ане його.ВінвкравнашДонецькі Луганськ.Вінвкравмайбутнєу мільйонівдонеччанілуганчан.ЛюдидоньогожилинормальновДонецькуіЛуганську,правдаж?Не ходилитамбандитизавтоматамиіРПГ?Неграбувалий невбивалилюдей,якосьжемисправлялися?Так, у насбулирізні бачення:хтось говорив"заросійську мову",хтось -"заукраїнську".Комусьподобаласяоднаверсіяісторії,комусь -інша.Алевсеце буломирно,врамкахполітичноїдискусії.Вінпринісвійнунанашуземлю.Історіяспитає знього за це.І зросіянспитає,якіце підтримали.Яб ніколине підтримав,незважаючинаскладнівідносини зРосією,щобхтосьзавдавшкодиРосії.Начужійбідіщасливимне будеш.Шкода,що російськіпрезидентіполітичний класцього незрозуміли,уподібнюючисьнайгіршимтрадиціямРадянськогоСоюзу.Впринципі,їм потрібнопровестиобміндосвідомз ПівнічноюКореєю.

-Зустрічалисязпрезидентомпоповерненнюз Мілана?

- Так,бачився.

-ЩовінВамрозповідав?

- Визнаєте,я непередаюсвої розмови зпрезидентом.Вінзробив усе, щозміг.І нашізахідніпартнеритеж роблятьвсевіднихзалежне.Алевчому специфікавідносин зРосією?Потрібнорозумітиформатвідносинз росіянами.ПоведінкаЗахідного світуіУкраїнидужелегкопрораховується.Мидіємоза правиламилогікиі в дужечіткихрамках,втому числі,врамкахцінностей.Мирозуміємо,щотаке добре,ащотаке погано.Щоможнаробити,ащо не можна.Де можнапереходитимежу,адерисане переходить.Всьогоцього немаєу росіян.Інестандартні,аточнішенеадекватніпідходиРФускладнюютьпроцесмирноговрегулювання.Але нічого:якщо нафтастане$60забарель- їхвзагаліпопустить.Навіть$80забарель...

- Пронафту...Українціскаржатьсяназавищеніцінинабензин...

-Неправда... Вонизменшилися...

- Так...Всередньому -на30коп/літр...

-От непотрібно... (сміється-Авт.).

-Алелюдинарікають, щобензинповиненкоштувати по11-12грн/літр...

- На жаль,це ринок,частина зякогомонополізована,аіншою доводиться управлятивручномурежимі.Явамрозповімчесно,якзменшувалисяцінинанафтопродукти.Ясівнателефонідзвонивключовимоператорамринку.Ценеправильно, так?Ащо робити?Кажу:"Хлопці,вибіржубачили?"Brentвпав,знижуйтеціни.Вонискрипіли:п'ятниця,субота,неділя- потрохупочализнижуватиціни.Осьтакдоводиться управлятикраїною,що робити.

ЄВРОПЕЙСЬКАІНТЕГРАЦІЯ

-ПовноціннаімплементаціяУгодипро асоціаціюміжУкраїноюта ЄСрозпочнетьсяпісляратифікаціїдокументавсіма28країнами-членами ЄС.Процес можерозтягнутисяна роки.До тогож, РФмаєлобістськігрупивЄвропі, якіможутьнавмиснозаблокуватипроцес...

-Звичайно,Росія намагатиметьсязатягуватипроцесратифікаціїУгоди.У меневцьомунавіть немаєсумнівів.РатифікаціяУгодикраїнами-членамиЄС -остаточне наданняУгоді чинності.Вонибудутьробитивсе,щобнасвідірвативід ЄС.Доостанньогопатронабудутьборотися.Япам'ятаю,як Путінборовсяз СОТ (щодо вступуУкраїнидо СОТв2008-м. -Авт.)-програв.Ябувтоді основнимпереговірником.Вониборолисяза те,щобвСОТ першоювступилаРосія.Але першоювступилаУкраїна.ОднакРФвикористовувалавесьарсеналтиску,щоб цьогоне сталося.ВонивигралиситуаціюпоНАТО.Чому?Самечерез те,що висказали:аж надтотісністосункиокремихкраїн-членівЄСРосією.-Авт.),втому числі іфінансові.Ванглійській мові єдва визначення:"value"і "values"-"ціна" і"цінності".Такосьвибирати потрібноміж ціною іцінностями.Ящировірю в те,що нашіЗахідніпартнеривибирають"цінності",а не"ціну".

- Тобто, ми впевненорухаємосявбік європейськихстандартів іцінностей?

-Ау насвулицятількиводнусторонуіодиншлях.Іншогоне існує.

-Маюна увазінашу відповідністьєвропейськимстандартам, роботавцьому напрямку:які секториекономіки щепотрібномодернізувати?

-Явамскажупо-іншому- якіу насмодернізовані.Поки,тощоябачуреально,-це ринокпродовольства.Тутмиможемостатиномеромодин.Не всівЄвропіщасливіз цього приводу.Тому що всірозуміютьнашпотенціал.Заразпотрібнамодернізація нестількивирощування,скількипереробки.Тобто,заразосновнийакцентпотрібно робитинапереробціі високихстандартах.Це те,щодаєдодаткову вартість,доступнаринки ізовсім іншу ціну(кінцевоготовару.-Авт.). Я був у Полтаві на одному з молокозаводів... Хлопецьмолодий,йому47років -власникцьогозаводу. Вінкаже:"Всещоу нас тутвгривнях,у нихвсевєвроза вартістю".Тому щоякість. Ценемолочнісуміші, що несухемолоко,аякіснемолоко-екологічнийпродукт. Вінкаже:"Нампотрібно потрапитинаєвропейськийринок,і мибудезароблятивеликі гроші".Тому яб почавмодернізаціюзаграрноготапродовольчогосекторов. Мизамериканцямиіканадцями,втрьох,можемоконтролювативесьсвітовий ринокпродовольства,зернових,кукурудзи.

- Тобто, відстрочкадвосторонньої роботизонивільноїторгівлі зЄСдо початку2016-го вигіднаУкраїні?

-ЧастковавідстрочкаімплементаціїУгодимає тількиодинпозитивниймомент:мисвій ринокдляєвропейськихтоварів невідкрили,аєвропейськийринокдлянашихтоварівзалишилося відкритим.Алеядотримуюсяпозицій,якідекларувавмісяць тому.Нампотрібновживати додатковізакони (по переходунаєвростандарти-Авт.) – ібудемоімплементуватиУгоду,і наближатиУкраїнудо європейських стандартів.У нас іншоговиходу немає- намросійськийринок невідкриють.РФпочалазакриватисвійринок невчора,і непозавчора-10роківтому.Подивіться наструктуру: у наспадіння товарообігу,експортузРФ-на50% заостаннітри роки.Томупідемовінші країнисвіту.Потрібно підвищуватиякість.І самібудемо їстибільшякісні продукти, і іншимпродавати,інавітьзаробляти.І другийсектор -енергетика.Цеокремийпривіддлядискусій.Іелектроенергетика,ігаз...Є великіресурси.Язустрічавсяз низкою іноземнихінвесторів: потрібнозмінювати податковезаконодавство,максимальнозмінювати обсягивидобутку,і,такимчином,зменшуватиросійськузалежність.

- Дезбільшуватиобсягивидобутку? У Полтавськійобласті?

- Так,тамє.

-ТакякнаДонбасіз об'єктивних причинце покинеможливо...

-НаДонбасінемає газу,крімпокладівсланцевогогазуу Слов'янську...Якщоговоритивцілому,наДонбасіосновні обсягивидобутку -самевугілля.Розумієте,Росіяхоченасзаморозитичерезвідсутністьгазуіелектроенергії,заморозившитранспортуваннявугілля.І хто бмені що неговорив,япереконаний,що цеПутінськийплан.Івсещовінрозповідаєпро те,що готовийдопомогти -ценеправда.У ньогоінші цілі.

-За Вашимисловами, вкоаліційній угодіповиненбути тількиодинпункт- виконанняУгоди з ЄС...

-Документна800сторінок.У нас,знаєте,багато цікавихлюдей,якірозповідаютьпро реформи.Іколипитаєш:"Що Виконкретносбиратьробитивреформіенергетики?".Тільки нетак,щоб буловседобре.Язрозумів,щовседобре -конкретно.Або яквибачитесистемуохорониздоров'я?Щомибудемореформувати:вводимостраховумедицину,не запроваджуємо?Щовирозумієтепідпоняттям"страховамедицина"?Або:"Якимчиномвибудетезмінюватибюджетнета податковезаконодавство?".Післяслова"реформа"-пауза.Причому,тривала пауза,ботутпотрібно думати ізнати,що відповідати.Тому непотрібно нічоговигадувати: у нас єУгодана800сторінок.Іколихтось пропонуєпланреформ... Непотрібно іншогоплану.Цейпланреформсімроківписали.І ненайдурнішілюдивсвіті.БеремоУгоду ітамзрозумілонаписано,що потрібноробити.Угода підписана,ратифікована іповиннабутиосновоюдляугодипокоаліції.

ПРО ПОЛІТИКУ

-Є домовленість зБлокомПетраПорошенкобутивскладімайбутньої коаліції?

-Яособистозробив усе,щоб іти зпрезидентомоднимблокомі однієюпартієюще до оголошенняпро стартвиборчоїкампаніі. Нажаль, невишло. Мидомовилися провсе. Алеярозумію іповажаю те,щоу президентає політичнісоюзники. Вони прийнялитаке рішення,нущо ж...Мипішлиокремо. М'якокажучи,нелегкойтинавиборипартії (АрсенійЯценюкочолюєсписок"Народногофронту"-Авт.),народженоївденьофіційного початкувиборчоїкампаніі. Щоробити,такі умови,якосьборемося. Стосовнотого,як буде дал... Ідеяв тому,щобзалучитивсіздорові сили,щобкеруватикраїноюівиконувати те,нащосподіваютьсялюді. Заразголовнапроблема -тотальнакадровакріза. Дехтопереживаєза те,щовкраїніпроходитьлюстрація,івідпадезначначастинадосвідчених кадрів. Яповажаюбагатьох. Дійсноє частинагіднихлюдей. Аледумаю,вонизнайдуть своємісце. Алеє іншачастина...На жаль,ценеефективнікадрирадянськогозразка. Заразосновне питання-кадровенавантаження. Девзятилюдей?Не ті,якіпростохочуть,аті,хтоможезробити. Цейуряд формувавсянаМайдані,випам'ятаєте. Яможу тількиаплодувати,щомипрожилисіммісяців. Ведьуряд- це непрем'єр. Уміністрівповноваженьбільше,ніжупрем'єра. Прем'єр-міністр неможепідписатирозпорядження- у мене немаєтакогоправа.Будь-яке рішенняпідписуюнапідставіколегіального рішенняКабміну. Аміністр -може. Прем'єр-міністр неможепідписатиі комусьвиділитигроші,аміністр -може.Хтобудепрем'єром(післявиборів і формуванняновоїкоаліції -Авт.) – яне знаю.Побачимо. Ятакрозумію,що кожна політичнасилависуваєпрем'єромтого,хтоу неїномеродину списку.

-Президентговорив, щовсередині листопадавКиївприїдемісіяМВФ...

- Поки що невирішено,алемиочікуємо.Саме томудо моментуофіційного початкувиборчоїкампаніїязапропонувавпідписатикоаліційну угоду.

- Щобвестипереговори змісієюМВФ, потрібенновий Кабмін.Тобто, до середини листопадановий складРадивжевизначитьсяз новимскладом уряду?

-Так.

-Експертихоромговорять, що новукоаліціюсформуютьсамеБлокПетраПорошенко, "Народний фронт" і мажоритарники...
Визнаєте,яніколине займавсяроботоюполітичногоНострадамуса.Подивимосянарезультативиборів.Не такдовгозалишилося чекати.Яхочупобачитивкоаліціїлюдей,здатнихпроводитиреформи.Колиякіськазкарірозповідаютьпро те,щонас нецікавлятьлюди,насцікавлятьякісь незрозуміліпідходи... Яговорю,що підходинаписані.Менецікавлятьлюди,яківміють іможуть працювати.

-Чи схвалюєте Висміттєвулюстрацію?

-Цевзагалінеприйнятно.Ярозумію,можливо,це бувтимчасовийвихлопенергіїчерез те,щоне моглидобитисяреальноїлюстрації.Алеце неприйнятнодлядемократичної держави.

- Законідеальний? Аджевін непоширюєтьсяналюдей, якізаймаютьобрані посади: мерів, нардепів, депутатівмісцевихрад, суддівКонституційногосуду...

- У тійситуації,вякій вінприймався... Дивно,що він взагалібувприйнятий.Цейзакон23роки неприймався.Будутьшорсткостівпроцесіреалізаціїзакону -будемодумати,яквирішувати.Підлюстраціюпотрапляєблизько мільйоначиновників,якихпотрібноперевіритипротягомдвохроків.Ітамневідомо: когосьзвільнятьза її результатами,ахтось простопройдеперевірку.

- КоливРадубуде внесенийпроектбюджетуна 2015рік?

-Явважаю,що новий уряді новийпрем'єр-міністрповиннівнестизаконпро державний бюджетнановій податковійбазі.Мивсе підготували.Алепарламентвсезавалив- вони навітьне прийнялидо розгляду.Вонирозповіли,якевсе погане,навіть нечитаючи,щотамнаписано.Пакетизаконіву насготові.Миготові передатиїх до парламентудляневідкладногоголосування.Якщо у них єкращеідеї,нехайпокажуть,як кращезробити.

Реклама

В тренді
Зеленський розповів, що думає про майбутню зустріч Путіна та Байдена

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти