Іноземці – у владу: визнання безсилля або гарантування реформ?

29 листопада 2014, 07:30

Інна Оносова

Менеджмент в Антикорупційне бюро і Кабмін потрібно шукати, в першу чергу, в Україні, вважають депутати і експерти

ПрезидентУкраїниПетроПорошенкозапропонуваввнестизміни до законодавства, дозволившипризначатиіноземцівчленамиКабміну,атакож висловивсяза призначенняіноземцяглавоюНаціонального антикорупційногобюро.Цей органбудезайматисярозслідуваннямидіяльності всіхвищих чиновниківвиконавчої влади, вищого керівництвасудів, прокуратури.Ініціативипрезидентавжевикликали хвилюкритики,втому числі,з боку представниківкоаліції."Сегодня.ua"розпитавдепутатів усіхфракційта експертівпро їхнє ставленнядо даної ініціативи.

Реклама

Так, депутатвід "БлокуПетраПорошенка"СергійКаплінупевнений, щоспочатку требашукатигіднихлюдейна керівні посадивсередині країни.

"Ми можемознайтивкраїніталановитих людей, яківпоралися бз багатьма завданнями.Іноземцівтреба запрошуватилише в окремих випадках, як виняток- там, депитання стосуютьсяперейняття досвідупобудови системи.Алевідповідна пропозиція(за призначенняміноземця- прим.Ред.) невиносить вироквсьомуукраїнському менеджменту внашій країні, мовляв, виявляється, щовУкраїні немає жодногонекорумпованогофахівця,апотрібноговорити проперейманняметодологіїборотьби з корупцією,реформування.Такпотрібно розставитиакценти.Яб дуже нехотів, щобпісля успішнихреформвУкраїніхтось закордономговорив, що цеїхня заслугаі успіх.Україна- ценашвеликий дім, де є ізнайдутьсядостойні люди, якіпроведутьуспішні реформи,втому числі-антикорупційнуреформу", -говоритьКаплін

Пропозицію президентаПетра Порошенкавін вважаєсвоєріднимкомпромісомз розділеннявладиз прем'єр-міністромАрсеніємЯценюком.

думаю, що такерішення пов'язане зтим, щоб ніхтоз оточенняпрезидентаі прем'єрапринциповоне очолювавподібнуструктуру,бувмаксимальнонезалежним.Все жборотьба з корупцією- це дужекомплекснаробота, яка вимагаєзміни системи.Потрібнопризначитидосвідченої людини, який ранішезаймався темоюборотьби з корупцією.Грузинськийдосвід тутє досить позитивним-думаю,щоможна запроситихтосьз професіоналівз країн, що потрапиливпершу п'ятіркунайменш корумпованих.Прізвищецієї людинитут,думаю,не має принципового значення", – говоритьКаплін.

Реклама

Депутатвід "Народногофронту"АнтонГеращенковважає екс-президентаГрузії Михайла Саакашвілінайкращою кандидатуроюнапосаду головиАнтикорупційногобюро.

"Якщо говоритипро пропозицію "БлокуПетраПорошенка" братиіноземців, тояйогосприймаютак, що спочатку потрібнорозібратися.ЯкщоСаакашвілівзятиглавоюАнтикорупційногобюро, тону можнанаце подивитися.Ядумаю,щопрезидентмав на увазісамегрузинськихреформаторів", – сказавГеращенко.

Депутатвід "Народногофронту"ЛеонідЄмецькаже, щопредставники української владивирішили пітипобільш легкомушляху реалізаціїреформ, запрошуючиіноземцівна керівні посадив Кабмін.

"Питання призначенняіноземціввукраїнську владунеоднозначне.З одного боку, требавітатиможливістьдляпрофесіоналів, яківсвоїх країнахвжепобороликорупцію,організували роботувідповідних міністерств, відомств, урядів,реалізувати свійдосвіднапрактицівУкраїні.Але, з іншогобоку, виникає питання: невжеу нассеред45 мільйонівукраїнців немаєлюдей, здатних виконатиті ж функції?Але жє ризик, щомитакихлюдейзнайдемоне відразу.Тому, якщоми йдемолегшим шляхом, то,може, і єсенс запроситиіноземцівз досвідом роботи, паралельношукаючичесних,професійних інекорумпованихукраїнців,які зможутьїх замінити, коливони поїдуть зУкраїни.А,може, цііноземціі залишаться, ставшигромадянамиУкраїни", – говоритьЄмець.

Втім,він підкреслює, що"Народнийфронт"ще не визначивсяз голосуваннямзазміни до законодавства, що дозволяютьіноземцямвходитивукраїнську владу."Давайтеспочатку подивимося, що це заіноземці -поки що яне чувконкретних пропозицій.Іпрезидентаджеможевбудь-який моментнадати їмсвоїм указомстатусгромадянина України, – додав він.

Реклама

ДепутатвідРадикальноїпартії ІгорПоповкаже, щойого політичнасилапідтримує ініціативуглави держави.

"З ініціативоюзалученняіноземцівОлегЛяшковиступавще кількамісяців тому.Організаційнотам єрядскладнощів -починаючи звимогищодо знаннядержавної мовиі закінчуючидопускомдо державної таємниці.Людинабеззнанняхоча бросійської мовипростофізично незможе працюватинацій посадіне можна,щоб вінвсесприймавтількиз перекладу.Томутака людина, швидшеза все, будез пострадянських країн.Грузія,Литва,Словаччина вжезапропонували співпрацюз цього приводу,хоча конкретнікандидатурищене називали", – говоритьПопов.

За його словами,Радикальна партіяготоваголосувати зазміни до законів,якідозволятьіноземцямобіймати керівні посадивУкраїні.Разом зтим, за йогословами, покищо в Українилишенегативний досвідперебування іноземцівнависокихпосадах.

"Президентнагадав, щоза минулої владиіноземціу наскерувалиМіноборони,спецслужбами, хочаце особливо йне афішували...Докандидатурііноземцянапосаді головиАнтикорупційногобюроу менебагато застережень-силакомпромату,яка буде зосередженаврукаху цієї людини,будепорівнянна тільки зповноваженнямипрезидентаУкраїни.Томуця людинамає бути патріотомУкраїни, що невідстоюютьінтереси інших держав.Прізвищапоки що неназивалисяніякі", – резюмуєПопов.

Відповідно до прийнятогоу вереснізаконупро діяльністьАнтикорупційногобюропередбаченийскладний порядокпризначенняйого керівництва.Дляпроведення конкурсуформуєтьсякомісіянапаритетних засадах- потрилюдинивідпрезидента,парламенту іуряду. Депутатвід "Самопомочі" ЄгорСоболєвкаже, щовзяти участьу конкурсі на заміщенняданої посадипотрібнозапросити іноземця,якийбудеукраїнцемза походженням.

В тренді
Позбавити ОАСК повноважень: які скандали тягнуться за Київським адмінсудом
Реклама

"Нампотрібнанацій посадінезалежна людина, яка не будепов'язанийз жодноюфінансово-промисловою групою, що небудевплутавсяні в якукорупційнусхему.Ідея запросититаку людинуз-за кордонуможе дати дужехорошийрезультат.Ми зсамогопочатку формуваннякоаліціївиступали за те,щобвеликій кількостіталановитих, успішнихукраїнців,якіпоказалисебеврізних професіяхврозвинених країнах,запропонуватиповернутисянабатьківщину, працюючинаУкраїні... Мипропонуємо використовуватитакий підхідприформуванніКабміну,органів правосуддявсієї нашоїзгнилоїдержавноїмашини, якупотрібно будуватизаново", – говоритьСоболєв.

Різконегативнооцінили ініціативупрезидентав"Батьківщині" та "Опозиційномублоці".

"Серед45 мільйонівукраїнців можназнайтичесних і порядних, які зможутьочолитиАнтикорупційнебюрота правоохоронні органи", – заявивдепутатвід "Батьківщини" СергійВласенко.

Депутатвід "Опозиційного блоку" ВадимРабиновичзаявив,що він "вшоці відпропозиції про те,щоякогось іноземцятреба взятиуправлятиАнтикорупційнимбюро"."Ця посадамає бутидлясвого народу- не требазапрошуватиіноземцівна державнуслужбу", -сказавРабинович.

ДиректорІнституту глобальних стратегійВадимКарасьов вважаємінусомпризначенняіноземцянатаку посадувизнанняпредставниками української владивласного безсиллявборотьбіз корупцією.

"ПризначенняіноземцяголовоюАнтикорупційногобюроє непрямимабо навітьпрямимвизнанням того, щоу наснемаєвідповідних кадрів, людейвідповідногомасштабу, ітого,що українські громадянине здатніпобороти корупцію.Це-пряме визнаннябезсиллявлади, суспільства. Але тодідлячогоорганізовувалиреволюціюгідності?Якщо мивизнаємо,що негіднісаміпобороти корупцію,і не маємогідних кандидатівнатакувідповідальну посаду. Тому мені здається,що подібні заявисумнівні,їх требабільш ретельнопродумувати- тим більше,більшпредметнообговорюватиприїхреальному втіленні", – говоритьКарасьов.

Політологнагадує,що посададиректорабюроє адміністративноюдержавною посадою-ця людина будедержслужбовцемпершого рангу.

"Плюстутєдиний- така людинатеоретично,гіпотетичноможе бути вільнийвід різного родукланових,лобісткою, сімейнихузі прихильностей.Алеядумаю, що цейплюсдужеумовний.Тому щоУкраїнабагата талановитими, гідними, чеснимилюдьми,якіможуть очолититакеАнтикорупційнебюро.Якщо іноземецьнавітьприймеукраїнське громадянство, товін не так вжедобре знаєкраїну, традиції тапрактикикоррумпированияполітиків ідержавних чиновниківдлятого,щоб мимоглибути впевнені в тому, що такого родукадровийхідпрезидентадасть своїантикорупційнірезультати", -сказав Карасьов.

Він упевнений, що не потрібнозаразмінятиукраїнське законодавствопід питанняпрацевлаштування іноземцівв українській владі.

"Можназмінити законодавство, призначитиіноземця, але цього,мені здається,робити не потрібно.Аджеми тодіперетворимо Україну намісцедля працевлаштуваннявідставнихчиновниківз Грузії, Польщі, іншихсхідно-європейських країн.І ще невідомо,наскількирезультативною булаїхдіяльністьнавідповідних посадахвїхніх країнах.Адже незрозуміло, чому вонине всвоїх країнаххочутьповернутьсянадержавні посади, а знайшлиУкраїну", – сказавКарасьов.

ДиректорІнституту політичних, соціологічних і маркетинговихдосліджень ім.Т.Шевченка ВолодимирБондаренкокаже, що багато чогов подальшомубуде залежати відособистості людини,якупризначать.

"Якщо мовайде простатуснулюдинуз визнанняму світовому співтовариствісвоєю безкомпромісністю, тоце можнавітати.Але якщо цебудеякийсь чортз табакерки, щобвін лишеббувне українцем-тоце ганебно.Яце негативнооцінюю.Щоб невиявилося, як під часприватизації українськихкомпаній:іноземне підприємство, обіцяючиінвестиції,потім недаєінвестицій,апропонує лишесвійбренд.Це обертаєтьсяшахрайством.Ядумаю,щопризначитиможутькогось ізГрузії,хто проводивподібні реформи-МихайлоСаакашвілі є найбільшімовірнимкандидатом", – додаєБондаренко.

Главакорпорації стратегічногоконсалтингу "Гардарика" КостянтинМатвієнко вважає, щопредставники української владизапропонувалиініціативупризначатиіноземціввКабмінчерез те, що поки що неможутьзнайти потрібнихлюдейвУкраїні.

"Очевидно, представники владивважають, щоу нихдуже маленькалавказапаснихі вони не можутьзнайти адекватнікадривУкраїні.Тому вонишукають їхза кордоном.Але цеконтрпродуктивнапрактика.Ми не можемонадавати негромадянамУкраїнивиконавчіповноваженняв українській владі.Та йнемає необхідності надавативладніповноваження негромадянам України.Якщо ми говоримопро поліпшення інвестиційного клімату, тодостатньо виконуватирекомендації міжнароднихфінансових організаційі немає ніякої необхідностіце реалізовуватиіноземцям, представившиїмвиконавчіповноваження",- впевненийМатвієнко.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти