Формат переговорів Україна-ЄС-Росія треба поміняти – депутати

19 серпня 2014, 14:00

Інна Оносова

Депутати радять залучити до нинішнього формату переговорів США і Великобританію

Українапокладаєвеликі надіїнапереговоривформатіУкраїна-ЄС-Росія,сподіваючись,що цедопоможеврегулювативійськовийконфліктнасходіУкраїни.Однак підсумкичерговогораундупереговорів,якийвідбувся 17серпня в Берліні, міністр закордоннихсправУкраїниПавло Клімкінохрестивяк "відсутністьпроривний результат".Міністр закордоннихсправРосії СергійЛавроввважає,щопевного результатунапереговорахвдалосядосягти.Однак,по суті,післязустрічініякихзмін не відбулося.АПавлоКлімкінзаявив,щоУкраїнасподіваєтьсянадопомогуНАТОвпитанні врегулюванняконфлікту.

ПолітологКостьБондаренкопояснюєвідсутність результатуберлінськихпереговорівтим,щоне було досягнутоспільної позиції,від якої можнабуло бвибудовуватидомовленості.

"Небулобаченняваріантіврозвитку таситуації,і, відповідно,якщо сторониїдутьнапереговоринепідготовленими,товониприреченінапровал.У підсумкукожнасторонаприїхала івисловилабачення17 серпня.Українине погоджуєтьсясідатизастілпереговорів зЛНР іДНРісприймаєїх виключнояктерористів,на відмінувід Росії.ПозиціяРосії з цьогоприводу непідтримана.ПозиціяЄС:робітьщозавгодно,аленампотрібен мир,самірозберіться,хто правийі винен,ізапропонуйтенампланмирноговрегулювання",-кажеБондаренко.

Вінпояснює:передзустріччю17 серпнятребабулопровестибагатосторонніпереговориміжУкраїноюі Росієюдляузгодженняїхніх спільнихпозицій,потіморганізуватипереговориміжУкраїноюта ЄС,міжУкраїноюіСША,міжЄС іРосією.І тількипісляцьогозбиратисявБерліні.

"Цетребазробитивстислітерміниз тим,щоб сторонихочаб розумілигранькомпромісукожноїзі сторін,і щобкожнасторонарозумілаточкиперетину,навколо яких можнавибудовуватимирнийплан",-говоритьБондаренко.

На його думку,провестипереговоривтакомуформатісторонамзаважаєабо власнапринциповість, абонадіяна те,щовтрутитьсящеоднасерйознасила -США.

"Влада розраховує,щовтрутитьсящеоднасерйознасилаівирішитьціпроблемизанас.У менескладається такевраження,щоУкраїнадосі чекає,щоприйдутьабо США, абоЄС,і вирішатьвсі проблемизамістьних.Це повторенняпомилкиСимонаПетлюри,якийсподівався,щоскороприйдеАнтантаі допоможеУкраїніпобудувати їїдержавність.Але насправдініхтоне прийде ітребашукатирішення виходячиз існуючих зараздопустимихкомпромісів",-кажеполітолог.

Бондаренкопоки не можеспрогнозувати,коли можепройтинаступнийраундпереговорів.

"Але вониповинніпройтимаксимальношвидко,встислітерміни.Поки тойформат,вякому проходятьпереговори,не є ефективним.Якщо наступнийраундпереговорівзновунічогоне дасть,тобудезновупризначенийчерговийраунд.Ітак донескінченності- такіпереговорибудутьвимотуватитерпіннягромадськості,особливозакордоном,іресурсивсерединіУкраїни.Аджемине можемо заразотримати тікредити,наякімисподіваємося- дотихпір,поки небуде миру",-підкреслюєполітолог.

У фракції "Батьківщина"тежнегативнооцінюютьрезультатипереговорів.

"Переговорипровалилися.Напевно, 17серпня бувпростопроміжнийетап.Радуєсамфакт,щовжезібралисяі хочаб почалидіалог.Аленаконкретнірезультатинадіїмало",- вважаєнароднийдепутатАндрійПавловський("Батьківщина").

Він упевнений,що нинішнійформатпереговорівбезперспективнийі немаєніякої надіїна досягненнявньомурезультату.

"Требапроводитипереговоривформатібудапештськихдомовленостей,якігарантувалиУкраїнітериторіальнуцілісність.АгарантамицієїцілісностівБудапештів 1994 роцівиступалиСША,Великобританія,РосіятаУкраїна.Цічотири країни,дві з яких єлідерамизахідногосвітуу військовійсфері,повинніпровестипереговориз приводуУкраїниіїї територіальноїцілісності",- вважаєдепутат.

Необхідністьзалучатидо переговорівСШАПавловськийпояснюєтак:"Німеччинаі Франція єдужезалежнимивід російськихенергоносіївкраїнамиі як тількинанихРосіяприкрикнеіпригрозить,щопозбавитьїхенергоносіїв,товонивідразуж починаютьзайматиякусьнейтральнупозицію,вчерговийразлишевисловлюючисвою "заклопотаністьситуацією,обурення,шок".Замістьтого,щобреальночимось допомогтиУкраїні.Томуядумаю,щопрезидентуПетруПорошенкотребазробити заявуз приводутого,щоУкраїнавиступаєініціаторомзміниформатупереговорів з метоюзалучитидо нинішньогоформатупереговорівСШАяк світовоголідераі Великобританію,якапродовжуєсуттєвовпливатинасвіт.Авжепісляцього требавизначатидату,предметобговорення іумовинаступноїпереговорноїзустрічі".

У фракціїУДАР,наяку заразвпарламентіспираєтьсяпрезидентПетроПорошенко,кажуть,щоформатпереговорів можнабудепомінятилише за згодоюЄСта Росії.

"Наступніпереговори можутьпройтидо кінцясерпня.ІніціативазапроситиСШАнапереговориповиннабутиініціативоювсіхучасниківпереговорів.Одного бажанняУкраїнидля розширення спискупереговорниківмало -має бути згодавсіхсторін.Покисторони невизнали,щовонивичерпаливсі своїможливості, питанняпро розширення колапереговірниківвиникати небуде.ХочатемаУкраїнизвучитьнавсіхрівнях,втому числінарівніпрезидентаСША,Японії,Канади.на жаль,поки небудерезультатівпереговорівіполітичного рішення,Українабудезмушенашукатирішенняцьогоконфлікту виключноу військовійформі",-каженароднийдепутатПавлоРозенко(УДАР).

ВінназиваєнинішнійформатпереговорівсвоєріднимметодомтискунаРосію."Позитивно,що переговорипроходять у форматі,коли присутняУкраїнаіРосія,атакожінші світовілідери,якіможуть переконатисявдотриманніабовнедотриманніобіцянок.Зустріч 17серпня недаларезультату,аджеРосіяне хоченікомунічогообіцяти.Вона,як мибачимо зінформаційноїкампанії,заперечуєсамфактпостачаннязброєюзбройнихформувань.Очевидно,що поки небудутьвирішеніосновні питання,не можнабудеговоритипро якийсьврегулюванніукраїнської кризи",-говоритьРозенко.

Вінвважає,що заразпорапереходитинаінший рівеньпереговорів -напереговоринарівніпрезидентів.

"Зустрічміністрів закордоннихсправ -це крокдо зустрічіпрезидентів урозширеномуформаті.Росіянаціленанаподальшудестабілізацію,хочасанкціїболячеб'ютьпоїї економіціі воназацікавлена,щобсанкції небули розширені,і щоб вонизнімалися",- додаєРозенко.

У Партіїрегіонів такожупевнені,щоформатпереговорівтребаміняти.

"Наступнийраундпереговорівмав би відбутисявжевранці 18серпня.Бо покийдуть переговори,наДонбасігинутьлюди.Явважаю,що вирішитиситуаціювіснуючомуформатіпереговорівне можна.Потрібнащеякмінімумоднасторонапереговірників-США.Вони єповноцінноюстороноюданого конфлікту.ЯкщоРосіяможепідштовхнутисепаратистів,ополченцівдо припиненнявогню,тоамериканцімають100%впливнаукраїнське керівництвоі можутьпідштовхнутидо мирногоформатупереговорів.Одиннімецькийполітологсказав:Америкабудевоюватиз Росією доостанньогоукраїнця.Такот треба,щобвона припинилаце робити",-каженароднийдепутатПартіїрегіонів ДмитроСвяташ.

Втім,вінне вважаєраундпереговорів17 серпня вБерлініпровальними."Є заяваукраїнської сторони,якавважає,щоминапереговорах непросунулисянікуди,і російськийсторони, якатакожбезособливого оптимізмудивитьсянаціпереговори.Всі сторониприйшлидо думки,щотребадокладативсіх зусильдляприпиненнявогнюізавершеннявійськовихдій.Аяким чиномце відбуватиметься-станезрозумілонанаступному раундіпереговорів",-резюмуєвін.

Нагадаємо,навчорашньомубрифінгуза підсумкамиберлінськихпереговорівміністр закордоннихсправ ПавлоКлімкінзаявив,щоРосіяне готовавзятинасебеповний рівеньзобов'язаньщодозабезпечення присутностіОБСЄ,щодоефективногоконтролюнадукраїно-російським кордоном,і неготовавизнатифактипостійногоперетину кордонуінайманцямиіважкою технікою,які фактиобстрілівз російської території
.

Реклама

В тренді
Чиновників саджатимуть за брехню в деклараціях: Рада зробила перший крок

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти