Депутати: Санкції проти Росії вводити потрібно, але законопроект треба допрацьовувати

12 серпня 2014, 18:10

Інна Оносова

Раді поки не вистачає голосів для ухвалення закону про санкції у другому читанні

ВерховнаРадаУкраїнинасьогоднішньомуранковомузасіданні243голосамисхвалилавпершомучитанні "Проект закону про санкції"якийпередбачає29обмежувальних заходіву співпраціміжУкраїноюта Росією.Під час представлення законопроектупрем'єрАрсенійЯценюкзаявив,що прийняттядокумента-відповідьнапитання,"цеукраїнськийпарламентабопарламентіншої держави".Прем'єрпідкреслив,що з 2005 рокуУкраїнане малаюридичної можливостіприєднатисядо санкційЄвропейськогоСоюзу,оскількивУкраїнівідсутнязаконодавчабаза,яка бдаваламожливістьзахищатиінтересиУкраїниі "разоміз західнимипартнерамитиснутинаагресорів іінтервентів,ким сьогодніє РосійськаФедерація".У своючергуспікерВерховноїРади ОлександрТурчиновзаявив,що депутати,якіне підтримуютьприйняття законопроектупро санкції,сприяютьагресії Росії.

Очікувалося,щоз таким настроємРадаприймезаконпро санкціїу другомучитаннівжесьогоднінавечірньомузасіданні.Проте пізнішедепутатз фракції "Батьківщина" ОлександрБригинецьповідомив,щозаконопроектпро санкціїрозглянутьвчетвер,як і законипро змінувиборчоїсистемиілюстрації,які сьогодніРаданавіть незмоглавключитидо порядку денного.

Опитавширяддепутатів з різнихполітсил,кореспондент"Сегодня.ua"з'ясувала,щоРаді покине вистачаєголосівдля ухвалення законупро санкціїу другомучитанні.Ряддепутатіввисловили думку,щозаконопроектнеобхідно суттєводоопрацювати,априхильникийого прийняттямотивувалисвоюпозиціюшвидшенеобхідністю введеннясанкційпроти Росіїяк таких,ніждовершеністюсамогодокумента.Вартовідзначити,що спробиз'ясуватиперелікюросібіфізосібз Росії,протиякихпланується введеннясанкцій,поки непринеслирезультату.

НароднийдепутатВалерійКарпунцов(УДАР)запевнивнас,що фракціїУДАР,"Батьківщина" та "Свобода"однозначнопідтримаютьзаконопроектпро санкціїу другомучитанні.

"Мивимагаємовіднашихміжнародних партнерівсанкційпротиРФ,асамі їхщене ввели.ЄвропісанкціїпротиРФтаксамоне вигідні,якУкраїна,алеми жвід Європиїхвимагаємо.Такщо й саміповиннійтинаціжертви.Однозначно,буде прийняттязаконопроекту в другомучитанні-голосів упарламентінацевистачає.Депутатипокажутьпатріотизм іпроголосують.Можливо,внесутьякісьнесуттєвіпоправки",-стверджуєКарпунцов.

Йогословапідтверджують іінші депутати зфракційзрозпалася влипнікоаліції.Зокрема,відкритоза прийняттяпропозиційЯценюкапро санкціїпротиРФзаявивлідер "Свободи" ОлегТягнибок,виступаючивпарламенті.

"Щостосуєтьсясанкцій-миповинніпідтриматиурядовийзаконопроект,алещеразнагадаю:щевтравні"Свобода"подала6законодавчихініціативоюпро введеннясанкційпроти Москви.Чомущетоді до насне прислухалися?Заразбула бвжеіншаситуація,алезанадтопізнодо насприслухаються.Однакмиповиннісконцентруватисяізатвердити необхіднізакони",-сказаввін.

Середпідтримуючихприйняття законупро санкціїдепутатівдеякітакож виступаютьз критикоюокремихнормпроекту.Зокрема,народнийдепутатОлесьДоній(група"СувереннаєвропейськаУкраїна")критикуєзапропонованийзаконопроектза складнусистемувведеннясанкцій.

"Ми сьогодніпроголосуваливпершомучитаннізазаконопроект,вякомуйдетьсяпро механізмвведеннясанкцій,алезтрирівневоїускладненоюсхемою:Кабмін-РНБО-президент,де все маєзамикатисянапрезиденті.Цезамістьтого,щоб деякісанкціївжевводити. Наприклад,місяць томуМЗСЛатвіїввеласанкціїпротикультурнихдіячівРосії,яківисловилисяза агресіюпротиУкраїни-Газманов,Кобзон,Валерія.авУкраїнідосі немаєтакого спискукультурнихдіячів,і цекомпетенціяне українськогопарламенту,ауряду",-обурюєДоній.

На думкуДонія,звведеннямсанкційне можназатягувати.

"Аджескандальновиглядає,щоУкраїнасподіваєтьсянасанкції відіншихкраїнпротиРФ,аледо цихпірсама неввеланіякихсанкцій.Підозрипро рівеньзацікавленостідеяких українськихможновладціввідзагальногобізнесу зРосієюпідтверджуються",- вважаєвін.

Депутатнагадує,щовпопередні рокиСБУщорічновизначаласписоклюдей,якимбуло заборонено в'їздвУкраїну,азараз цяпрактика незастосовується.

"Цебулисанкціїпроти конкретнихфізичнихосіб,які,на думкуСБУ,здійснювалиантиукраїнськідії.АзаразСБУтакого спискуне зробила,-ні протикультурнихдіячівРФ,якіпідтрималиокупаціюКриму,ні противласників,менеджерівкомпаній,якіпідтрималитероризм.така бездіяльністьукраїнської виконавчоївладиховається всеновимиі новимизаконопроектами.Азаборонанав'їздвУкраїнупо законопроектупропонуютьвводитипісля рішенняКабміну,потім -РНБО,потім -президента.Хоча заразСБУвжемає такеправо,алейогоне вводить.Виходить,щозараз хочутьускладнитисхемувведеннясанкційпротиРФ.Ідепутатамне даютьвідповідей, чомуСБУвже неввелосанкцій,азамістьцьогопропонуютьускладнюватисхемувведеннясанкцій",-резюмуєДоній.

Втім,деякідепутати-мажоритарникита представникидепутатськихгруп,безякихдляприйняттясанкційможе невистачитиголосів,покине збираютьсяголосуватизазаконопроекту другомучитанні.

НароднийдепутатЮрійМірошниченко(позафракційний) пояснюєцетак:"Я незбираюсяголосуватиза прийняттяцього законопроекту,багато інших депутатівтеж,аджебагато хто знашихколегговорятьпро втратиукраїнської сторони відтакихсанкцій.Ау влади невистачаєаргументівз приводутого,як компенсувативтрати економікиУкраїнивідсанкцій.Томувиглядає,що цесанкції непроти Росії,апротиУкраїни.вурядінавіть непорахувалиобсягиможливихвтрат,немаєінформації.Нампропонуютьголосуватизаці санкціїу другомучитанні,яківпершому- бездоповідіпо законопроекту,без обгрунтуванняібезобговорення.Явважаю ценеприйнятним",-говоритьМірошниченко.

Вформулюванняхіз запропонованогопроектузакону вінбачить загрозидлядемократіївУкраїніі можливістьдлязапровадження політичноїцензурипередвиборами.

"Деякінормизаконопроектудужесуперечливі. Наприклад,в24-мупункті йдетьсяпро правона заборонуполітичнихпартій,фондів,рухівта громадськихорганізаційвУкраїні.Причому тутцевзаконопроекті?"-обурюєтьсяМірошниченко.

Вінпідозрює,щотака заборона можебути введенийспеціальнопід майбутнівибори."Аджецепросто можестатиінструментомнечесноїконкурентноїборотьбинацих виборах-шляхом заборонитихчи іншихпартій.Крімтого,взаконопроектіповведеннюсанкційз'явилася таканорма,як"та інші пункти".Цедлязаконодавства єнеприйнятним,адженесевсобіможливістьбезконтрольногозастосуваннябудь-якихсанкцій.Такщо цейдокументтребадоопрацьовувати.Мипослухаємопо ньомудоповідь,іпісляньогобудемоприйматиостаточнерішення",-підкреслюєМірошниченко.

У депутатськійгрупіВіталіяХомутинниката АнатоліяКінаха("Економічний розвиток")також говорять,що їмбуде потрібно часнаретельне вивченнязаконопроекту.

Відзначимо,що представникифракціїПартіїрегіонівзовсім не збираютьсяголосуватизазаконопроектпро санкціїпроти Росії.

"Закономнампропонують дозволитиРНБОзастосовуватисанкціїпроти тієї чи іншоїкраїни,їїфізичнихабоюридичних осіб, неставлячиприцьомудо відомаВерховнуРаду.Тобто,мистверджуємоперелік з29санкцій,аот якіз нихзастосовувати іпротикого-будевизначатиРНБО.З нашоїточкизору, введеннясанкційсвітне наблизить.Воно небудесприяти припиненнюкровопролиття,алише ще більшезагостритьситуацію,можевикликатиподальшуескалаціюконфлікту.Влада повиннадумати,як,використовуючи допомогуєвропейськихпартнерів,США,вийтинапереговориз лідеромРФВолодимиромПутіним ",-заявивнардеп зПРМихайлоЧечетов.

Нагадаємо,післяприйняттяРадоюзаконупро санкціїобмежувальнізаходиплануєтьсяввестивідносно172фізичнихосіб та65юридичнихосіб,переважно-заснованихросійськимигромадянамита організаціями.АрсенійЯценюк
 оцінив втратидляУкраїнивідвведенихсанкційдляукраїнської сторони іагресивної політикиКремля у $7 млрд.

Реклама

В тренді
Рада без їдальні: де харчуються і які чайові лишають нардепи (відео)

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти