Закрите засідання Ради: Очікується безпрецедентна відверта розмова з силовиками без кадрових рішень

4 вересня 2014, 09:00

Дар`я Нинько , Олексій Біловол , Інна Оносова , Віра Холмогорова

У Раді чекають обговорення планів оборони країни, координації силовиків, а також питань фінансів і енергобезпеки

Сьогодні ВерховнаРадапроведезасіданняз "питаньзахисту таобороноздатностікраїни"за участюсиловиків.Пленарне засіданняРадипройдевзакритомурежимі,ажурналістівпускатимутьлишевкулуаритретьогоповерху.Очікується,щовзасіданні візьмутьучастькерівникисиловогоблоку,представникиКабміну іНацбанку.

Кореспонденти"Сегодня.ua" дізналисяу депутатів,політологівта експертів,чогочекативідзакритогозасіданняРади.

Якрозповіланамлідерфракції"Батьківщина" СергійСоболєв,цяполітсилаочікує"мабутьвпершесерйозного івідвертої розмови зсиловиками".

"Найголовніше- можнаочікуватинарештівідвертої розмовипро те,що далі робитиі який вихідіз ситуації.Тому що говоритипро ценаток-шоуабонавідкритомузасіданніпарламенту -нічогоне значить.Розмова взакритомурежимідозволяє дужевідвертопоговоритипро те,про щоу відкритомурежимініхтоговоритине буде" -кажеСоболєв.

Побоювань,щохтось іздепутатів може"злити" цю інформацію,у нього немає.Такожлідерфракціївпевнений,щоРада небудеприйматикадровихрішень.

"Ніхто непроситьвидаватидержтаємниці... Приблизнотака розмова,алевіншомуформаті,був у кабінетіпрезидента,колибули присутніпрезидент,прем'єр,главаВРУі главифракційна початку цього тижня...Кадровихрішень небуде.Всі, хтозавтрадоповідає- цекадровапрерогативапрезидента,аледепутатинарештізможутьне лише почутисиловиків,алеі зробитивідповіднівисновки",-пояснюєвін.

Щебільше питаньу його партнерівпо колишнійкоаліції -з ВО "Свобода".

чекаюможливості,нарешті,ознайомитисяз реальнимстаном справ-відносно іконцентраціївійськРФнатериторіїУкраїни,і наскількивонизагрожують українськійбезпеці,медійнихнастроїв.І про теяккоординуютьміжсобоюНагвардія,військові,МВС,СБУ,розвідка- томущо,намійпогляд,саме проблемивкоординації -причини багатьохпоразок,котлів.Плюс,яхочуотриматиінформаціюпро енергетичну безпеку-мивходимов другуфазувійни- івкрай важливаенергетичнабезпекакомунальнихпідприємстввцей зимовийперіод,щоб недайБогне зірватиопалювальнийсезон",-говоритьвіце-спікервід"Свободи"РусланКошулинський.

Віндодав,що щехотівбиотриматиінформаціюпро НБУ івалютному ринкуоскільки будь-якіпроблеми у фінансовійсистемівідразувпливаютьнанастрій і,як наслідок,нарезультат війни.Такождепутаточікує отриматиінформаціюпро переселенців-хто кудивиїхав,"що це зачоловікиіз зониАТОщо невоюють,априїхали",як їхпрацевлаштували, який досвідКабмінплануєдля вирішеннятакихпроблем- наприкладГрузіяіВірменіявжезтакимстикалися.

Прицьомувінзастерігає,що "протягом двох тижнівбудуть найважчимидляукраїнськоїармії,враховуючи тойфакт,що українськийпарламентзбираєтьсясинхронноз європейськимратифікувати16 вересняугодупро асоціацію.Росіявикористовуємаксимальносвоївійськовікозирі,длятогощобнівелюватидипломатичнікозиріУкраїни",-каженардеп.

Аось уфракціїУДАРв особісекретарякомітетуВРз питаньнаціональноїбезпекиі оборониСергіяКаплінаособливихочікувань відзакритогозасідання немає."Горанародитьмишу",- таквідгукнувсяпро засіданнязсиловикамиодинз провіднихспікерівполітсили.

Причинанастільки різкоїреакції -звітміністраоборониГелетеяпередкомітетомівисновкиз нього.

"Мизаслухалисьогоднінакомітетіміністра,нічогоновогоя непочув",-пояснивсекретаркомітетуВРз питаньнацбезпеки.

Прицьомувінвиключивприйняття кадровихрішеньназакритомузасіданні.

"Чогочекативід засідання!?Голосівдлявоєнного стану,відставкиміністраоборони- немає.Імпічментупрезидента -немає і неможебути.Відставкиуряду -теж немає.Дане засідання-це політичнамайстерня-длятиххтощопочує,побачить,дізнається-зновутряхнекраїну своїми"професійними"висновками.Такщобудь-які очікуваннявідтогощобудь-якізакриті засіданняособливоцієї ВерховноїРади – цегрубосказатидіагноз.Можливонародимоякепостанову,алецевсефікція...",- додаєКаплін.

Щостосується загальногофону,томирні ініціативиКремляйогоне переконують.

згоден здумкою того,хто сказав,щожодному папірцю,написаномуросіянами,віринемає...Нампотрібно займатисятериторіальною обороноюі потрібночесносказатилюдям,що ми ненапорозі,анарейкахвійни.Інампотрібно повністюадаптуватиментальність,свідомість,щобдосягтимети.будесвіт, допокиармія, що небудеармії -країнабудепостійножитивстані війни.Є умене відчуттящо роківдесятьмижитимемовочікуванніпостійного відчуттяагресіїРФ.Така нашадоля.Але надаліце станеджерелом,локомотивомдляпроривувєвропейськілідери",-заявивнардеп.

Опонентивлади взагаліне бачатьсенсувзакритомузасіданні.Так,першийзамфракцііПРМихайлоЧечетовпереконаний,що "правдими непочуємо,тому що якщо мипочуємоправдупро кількістьзагиблих -товсьому керівництвукраїни- доведетьсяпіти увідставку".Щож домирнихініціатив-товінвважає їхжиттєвоважливими"тому щокоженмісяць війниприноситьтисячіжертв".Разом зтимнардепзаявляє,що поки небачитьпередумовдляприпиненнябойовихдій.

На думкуекс-регіоналаВладиславаЛук'янова,нині представляєгрупу"За мирі стабільність",яку експертивважаютьпроросійською,головне питаннязакритогозасідання – "хтобуденестивідповідальністьза тисячіжиттів,включаючимирнихжителів".Нардепзаявляє,що необхіднопереоцінитиситуацію ідуматипро наслідкивійни зРосією,"тому щоможнаотриматигарненькувзубучку".За йогословами,мир потрібен забудь-яку ціну."Тому щоУкраїнаризикуєстатинеєвропейською країною,аєвропейськимтупиком.Бо вжезаразвключилидрукарськийстанок, іекономіканамежі.Іподальше продовженнявійниможеобрушитиукраїнськуекономіку",-каженардеп.

Політологивважають,щонасьогоднішньомузасіданніРада необмежитьсядіалогомзсиловиками,атакож займатиметьсяфінансовимипитаннями.

"Требабудевирішити питанняпро фінансуваннявиборів.Будеобговорюватисяівійськово-політичнаситуація -начебто домовилисявзакритомурежиміпослухатизвітвійськовоговідомства.Хтось іздепутатівцейзвітсприйме,хтось -ні.Також підчас засіданнябудевиступ головиНБУ -буде достатньоскладна розмова.через те,що засіданнябудезакритим,будепоменшепіарудлятелекамер, і швидшебуде з'ясуванняситуації таперспективїїрозвитку",- вважаєполітологВолодимирФесенко.

На думкуполітологаКостяБондаренка,Раданазакритомузасіданні можевизначитипозицію стосовновійськового керівництва.

"Будутьвпершучергуговоритипро обороноздатність,про ситуаціювармії,про реальний стансправвкраїні,який приховуєтьсясьогодні.Ми незнаємо,щотамреальнозараз відбуваєтьсянасходіУкраїни.Наспостійногодуютьдезінформацієюі требарозібратися, чи дійсно єтисячівбитихсепаратистів.Томупарламенту требазаслухатиінформаціюпро реальну ситуацію.Втому числіпро те, якийу насзаразреальнийвійськовийбюджет,яківійськово-технічніможливості,скількиу насзалишилосялітаків,танків,ракет.Такожпарламентповинен будевизначитисвоюпозиціюповідношеннюдо військовогокерівництва",-сказаввін.

ПолітологВолодимирМатвієнковважає,щоназакритомузасіданнідепутатижодних рішеньне приймуть,авсі найбільшрезонансніна даний часзаконопроектибудутьрозглянутіу відкритомурежимінанаступнихпленарнихзасіданнях.

"Вонипоговорятьпро кількістьвтрат,умовахпостачаннязабезпеченнямвійськ.Щостосуєтьсявиборів,товонипройдутьза нинішнімвиборчим законом,і до йогозміноювониповертатисяне будуть.Не думаю,що є шансиприйнятизаконпро люстрацію.Думаю,щоратифікаціяугоди міжУкраїнаіЄСбудевже наступного тижня,навідкритомузасіданніпарламенту",-сказаввін.

КерівникЦентруінформаційної,соціальної таправовоїдопомоги учасникамАТОІгорМосійчуквважає,щоосновне рішення,якемала бухвалити ВерховнаРада- відставкаміністраоборониВалеріяГелетея.

заразперебуваювМаріуполі,детриває формуваннядобровольчихсилз числагородян,які готовізахищатимісто відагресора,і ні відкого нечуюжодного хорошогослова-ні відвійськових,ні відбійцівдобровольчихбатальйонівне чуюпро ньогожодного хорошогослова.Назасіданнімає бути отриманачітка відповідь,хтоприйняврішення відвестивідМаріуполявійська, чомумісто досіне отрималопідкріплення звійськовоїтехніки.Це мало бутирішенняМіноборони.Середдепутатів багатолюдей,яківідвертопідтримуютьсепаратистівнаДонбасі,алеядумаю,щошансдомогтисявідставкиє",-сказаввін.

Однакпредставникисиловихструктурвідмовляютьсякоментувати можливікадрові рішення.

  "У мененемаєправа,і цене питаннямоєїкомпетенції-коментуватирішенняВерховногоголовнокомандувача.ТутяможупосилатисятількинапозиціюпрезидентаУкраїни,який,якверховнийголовнокомандувач,озвучивсвоюпозиціющодо можливихкадровихротацій.І переконаний,що найближчим часоммипро цепочуємо.Повинен відбутисядетальнийаналізподій,щовідбулися останнім часом,іпісляцьогопрезидент,зробившисвоївисновки,вживерішучихдій",-сказавнамрадникміністравнутрішніхсправЗорянШкіряк.

На його думку,назакритомузасіданніРадарозглянеситуаціювІловайськуі посиленняоборонинасхіднихрубежах.

"Депутатськийкорпусмає правильне,логічнеіабсолютносвоєчаснебажаннявислухатипредставниківМіністерстваоборони,представниківГенштабущодо тих подій,якийсталися.Першза все,безумовно,мова підепро ситуацію,якасклаласявІловайську,атакож про планищодо посиленняоборонинасхіднихрубежах,атакожпосиленняоборониіпосиленнялініїфронтунаіншихнапрямках наступузбройнихсилРФ.Очікуємо,що це засіданнябудематиподальшіперспективи,якібудутьвиражатисяв ефективномупротистоянніпутінськоїагресіїнатериторіїУкраїни",-сказаввін.

Інші представникисиловихструктургеть відмовляютьсяговоритипро те,щосиловикирозкажутьдепутатамзазакритимидверима.

"ЗасіданнявРаді плануєтьсябутизакритим, томувиток інформаціїмаксимальновиключений",-сказавнамспікерінформаційногоцентруРНБОАндрійЛисенко.

Подібнийвідповідьдав іпрес-офіцерАТОЛеонідМатюхін.

Військовийексперт,президентАтлантичної радиУкраїниВадимГречаніновскептичновідноситьсядо закритогозасіданнюРади.

"Багато помилок булодопущено,багато зайвоїінформації булооприлюднено,тієї,якуоприлюднитибуло не можна.Алеі заразтежпереборщують: можливо,назакритомузасіданніВерховноїРади ібудутьозвучуватисяякісьсекрети,алесекрети,на мою думку, не длянашого парламенту.Черезпівгодинивонистануть відомі,комуслід.Япам'ятаю,якв90-тіроки проводилисязакриті засіданняз ядерного роззброєння,анезабаромвсе,про щотамговорилося,зналиамериканці.цього разутежбудуть повідомленітим,кому неповиннібути повідомлені",-сказаввін.

ЯКВИРІШИТИКОНФЛІКТ.Експертиназивають різнішляхи виходуз кризинаДонбасі,алесходяться в думці,що припиненнявійни,впершучергу,залежитьвід Росії.

"Варіантиврегулюванняє найрізноманітніші,аподальший розвитокподій,впершучергу,залежитьвід Росії.Песимістичнийваріант -це якщовонаможепіти даліДонбасу,коли російськівійськапочнутьвійськовідіїзайогомежами -спробуютьпробитисухопутнийкоридордоКриму.Але будь-якеперенесеннявійськовихдійзатериторіюДонбасупризведе доескалаціїконфлікту.Якпоказаласитуація,наступбойовиківпризводитьдо консолідаціїукраїнської влади тасуспільства.Війнапростопродовжиться, іне сотні,як зараз,авжетисячітрунпідутьдо Росії.Вона тодіотримаєнасвоєму кордоніновийАфганістан.Якщо Західзараз непоквапитьсязвведеннямсанкцій,томожебутиескалаціяагресії.Цепризведедо поставоквУкраїнузброї- немає відНАТОчи ЄС,авід окремихкраїн.ТодівУкраїніможепройтизагальна мобілізація,можерозвернутисяпартизанський рух.Цебудедужесерйозно, івійнатодізатягнеться.Алесподіваємося,щоу Путінавистачить розумуіза таким сценарієм-ескалаціїізатягуваннявійни -вінне піде.Іншийсценарій,якийможливий -цеперемир'я.Аленіякого мирунависунутихзаразсепаратистамиі Путінимумовахне буде.Позиціяукраїнської таросійської сторінкардинальнорізняться,алепроперемир'явониможутьдомовитися.Перемир'язамістьмиру – цеваріант,якийможе заразвлаштуватимайже всіх.Коли єнаступросійськихвійськнаДонбас,передумови доескалаціїконфлікту,думаю,щозвичайноне всі,алечастина українськогосуспільстваможеприйнятиперемир'я.Тим більше,щовоно не ємиром",-кажеВолодимирФесенко.

На думкуКостяБондаренка,припинитиконфліктможе тількипереговорнийпроцес.

"Починатийоготреба зприпиненнявогню,потім-обмінполоненимиідемілітаризованазона,запрошеннядеякихміжнародних представників,щобвонисталиміждвомавоюючимисторонами.Після цього требабуде встановитиконтрольнад кордоном,про щовжеговоривпрезидентУкраїнивМінську.Далітребабудеввестиамністіюдлявсіхучасниківбойовихдійз двох сторін.Тоді можнабуде визначитистатусДонбасувскладіУкраїни- чи то цебудеякасьсамовряднатериторіявскладіУкраїни, чи то -частинаУкраїнизширокимиавтономнимибюджетнимиповноваженнями,чи тобудутьзнайдені іншіформи.післяпершочерговихкроківнеобхіднобудеробити подальшікрокидляврегулюванняконфлікту.Але цевсе небудешвидко -названий мноюпроцесрозтягнетьсяна місяці,аможе навіть інароки.Карабахськийконфлікттриває вже більше20років,анашконфліктбільше схожийнаконфлікту БосніїіГерцеговинів1993-1995роках,якийтривавмайже 3 роки,поки йоговрегулювали",-сказаввін.

ВолодимирМатвієнковважає,що для припиненняконфліктунаДонбасітребаповернутися до статусу-кво.

"ПовернутиКрим,відвестиросійськівійськазсуверенної територіїУкраїни.Наце буде потрібномінімумпівроку,і це можезатягнутисянароки.Якшвидкоце відбудеться,будезалежатитільки від стануВолодимираПутіна.Навітьякщо ЗахідпоставитьУкраїнубільшпрогресивнувійськовутехніку,тоцепитання вже невирішить.Конфліктможевирішитисильниймиротворчийконтингент.Аленаучастьживої силивцьомуконфліктіЗахідпокине йде.Тому найближчіперспективиприпиненняданогоконфлікту,на жаль,туманні",- вважаєвін.

Нагадаємо,президентУкраїниПетроПорошенковважає,щоспільний зРосієюпланповрегулюваннюситуаціїнаДонбасістанеосновоюпереговорівтристоронньоїконтактноїгрупи"Україна-Росія-ОБСЕ"вМінську5 вересня,аза підсумкамисамих переговорівчекаєприйняттяреальнихкроківдлядосягнення миру.

Реклама

В тренді
Зустріч у "нормандському" форматі може пройти на Донбасі на передовій

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти