Анатолій Гриценко: "АТО в нинішньому вигляді може тривати нескінченно"

11 серпня 2014, 09:30

Віра Холмогорова

Інтерв'ю з нардепом, лідером партії "Громадянська позиція"

Про те,чому до цихпір незавершиласяантитерористичнаопераціянаДонбасі,хтовинену тому,що нашісолдатийдутьу бійбезбронежилетів, чи можливоповернутиУкраїніКримі чимможутьбути небезпечніпоспішніперевибориВерховноїРади"Сегодня"поспілкуваласяз народнимдепутатом,лідеромпартії"Громадянськапозиція",екс-міністромоборони Анатолієм Гриценком.

Реклама

- Анатолію Степановичу, зараздосить частозвучатьпрогнозиіобіцянки,щоАТОнаДонбасіповиннабутизавершена доДнянезалежності 24серпня.Чи реально це?І взагалічи варто "прив'язувати"бойовідіїдо конкретнихчислах?

- Підхід- завершитивійськовуопераціюдо конкретної дати збиткова за своєю суттю інеприйнятна.Мивжебачили,на жаль,приклади,коли дозазначеноїнаБанковійдатизвільнилиСлов'янськ,алеприцьомувДонецькпрониклидо тисячітерористів із важкимозброєннямібронетехнікою,і отрималище більшепроблем.Такогобути неповинно!

ЗавершенняАТОпотрібноприв'язуватидо її мети:натериторіїУкраїнине повиннозалишитися жодногодиверсантаітерориста.Колице відбудеться- залежитьвідкоординаціїдій усіхорганіввлади,населенняі тихвійськовихсил,якізадіянівоперації
.

- Однак,такзванаактивнафазаАТОтриваєвжене першиймісяць.Чому вона непринесладосівідчутногорезультату -терористизалишаютьсянаДонбасі,аукраїнськівійськовігинуть?

- Потрібно говоритипрямо: цедавновже неантитерористичнаоперація.Цезбройневідображенняросійської агресії.Ужедавноза фактомоперацієюкерує неголова антитерористичногоцентруСБУ,аначальникГенеральногоштабу.І головнісили, задіянівційоперації,це неспецпідрозділСБУ,аармійськівійськаплюсНаціональнагвардіята інші силовіструктури.Якщо ми церозуміємо,тостаєочевидним, чомувсежтакнеобхідне введеннявоєнного станунаДонбасі,щоянеодноразовопропонувавзробитипрезидентуУкраїни.

По-перше, введеннявоєнного станудастьчіткийсигналвсьому світу: єфактвійськовоїагресіїПутіна,іУкраїназаймається їївіддзеркаленням.Це невнутрішній конфлікт,якнамагаєтьсяпредставитиРосія,мовляв,мирніжителіДонбасуборютьсяза розширенняправмісцевогосамоврядування,-протиУкраїниРосіяведе війну,івесьсвітповинен цезрозуміти.

Друге,щодастьвведеннявоєнного стану- появачіткої системи управління,чіткої системивідповідальностікожного:президента,якВерховногоголовнокомандувача,далі -Генштаб,наосновіякого розгортаєтьсяСтавкаВерховногоголовнокомандуючого,далі -війська.Тодіпрезидентбуденестивідповідальністьза те,щовідбувається.І тоді непершийзамглавиСБУ,керівникАнтитерористичногоцентру(якдосі),апрезиденткраїни,володіючинайбільшимиправамиіповноваженнями,яквищапосадоваособа в державі,будеприймати рішення,віддаватинакази.Цедозволитьзробитивійськовуопераціюбільшефективною ізавершити їїшвидше.

Ужене кажупро те,що введеннявоєнного станудозволитькомандуваннюзадіятивсіресурси,які є на території,длявідбиття агресії.Немає води,немає медикаментів,немаєпродовольства?Тутжеза актому тихструктур,які є на території,їхвилучаютьв інтересахобороникраїни,швидко іефективно,апіслявійнирозраховуютьсяз бюджету.Нарешті,можнабудеввестикомендантськугодину,попередивши,щоз 22-ї годинивечора до6-їранкукожен, хтоз'явитьсянавулицяхзі зброєю,будезнищуватися
.

Реклама

- Але чи є вньомусенс зараз?Донецькне контролюєтьсяукраїнськимисилами,ау бойовиків"ДНР"комендантськагодинаякразвведена

- Ось,бачите,бойовикироблять те,що,виходячи та йогозавдань,є правильним!Інша справа,щозавданнябойовиківворожінашим.Алевони діютьлогічно,грамотно:вводятькомендантськугодину,вилучаютьнеобхідніресурсиу суб'єктівекономічної діяльності абоу громадяндлявиконання,повторюся,своїх ворожихзадач.Миповинніробити це,використовуючизаконодавчубазу,використовуючиправоназахистнаселення своєїкраїни.

Подивимосяз іншого боку:хтось хочездатиДонбас?Ядо їхчисла неналежу.Миповинні звільнитисвоютериторію,зробити цемаксимальношвидко,з мінімальнимивтратамидляекономіки,з мінімальнимижертвамивійськових іцивільних осіб.Зрозумійте,якщоопераціябудепродовженаза тим сценарієм,за якимйшладо цихпір,товонаможебутинескінченною.Тому щодосі неперекритадержавний кордон,іщоночіз РосіїнаДонбаснадходитьнова зброя,новатехнікай новідиверсанти.За таких умовзавершитиопераціютакшвидко,якобіцявпрезидент,- нереально.

Якщовійськоваопераціязатягнеться допізньоїосені-зими,виникнутьновіускладнювальні фактори,які потрібновраховувативжесьогодні.Тиждень томуяпублічнозвернувсядо президента і уряду:необхідновжезаразсплануватита затвердитипландислокаціїнашихвійськнасході інапівднікраїнипіслятого,як територіябудеочищенавіддиверсантів ітерористів.Тому що буде найбільш дурнимрішеннямтіугрупованнявійськ,якіприйшлинаДонбасз Миколаєва,Володимира-Волинського,з Бродів,Новоград-Волинського,Житомира, БілоїЦеркви,Львоватощо, післязавершенняопераціїпростовідвести назад.Тодіворогприйдезнову!Насході тапівдніповиннізалишитисяугрупуваннявійськнатривалий період.Значить,необхіднівійськові містечка,потрібновідбудуватибазидлярозміщеннявійськвхолоднихзимовихумовах,обладнатиполігонидлябойовоїпідготовки.Цезадачадляпрезидента,оскількивінстверджуєпландислокаціїсвоїмуказом,і це завданнядляуряду,оскількиматеріальне забезпеченняоборони -відповідальністьКабінетуміністрів.Наскількименівідомо,зараз цимпредметноне займаєтьсяніхто – нінаБанковій,нінаГрушевського
.

- Не такдавноПорошенкопровівмасштабнікадровіротаціївсиловому,насампередвійськовомублоці-помінявміністраоборони,начальникаГенштабу.Як цепозначилосянаармії?

- ЗамінаначальникаГенштабувплинулапозитивно,замінаміністраоборони -негативно.АрміяВалеріяГелетеяне сприйняла,цеміліцейськийгенерал,до того ж непідготовленийпрофесійнодо завданьтакогомасштабу,та ще йвумовах війни.Вважаю неправильним,що міністрГелетейпрактичновесь час знаходитьсявштабіАТО.Він не повинензайматися управліннямвійськамиібойовиминаказами,цезовсімне його завдання,цесферавідповідальностігенералаМуженко,начальникаГенеральногоштабу -ГоловнокомандувачаЗбройнихСил.Вінповиненкомандувативійськамиі зовсімне обов'язковобезпосередньозі штабуАТО.

15 вересня уВерховній Радіповиненбутивійськовийбюджетна 2015рік.Цимповинензайматисяміністроборони -щозакластив забезпеченняармії,їїкомплектування,підготовкуі розвиток.За моїмиданими,зараз серйозноцим незаймаєтьсяніхто.Відтак -будепровалз військовимбюджетоміпровалзармієюв 2015році.Ценеприпустимо!

Далі-державне обороннезамовлення.Не всізнають,щовпоточномуроцівін був прийнятий знеприпустимим,злочиннимзапізненням.ДокументпідписанийАрсеніємЯценюкомлише 2липня!Дорогоціннийдлязабезпеченняармії та іншихсиловиківчас-втраченоз виниКабміну!Піврокуне булоюридичнихпідставні уМіноборони,ні уінших силовихструктурукладати договори зпідприємствамиз виробництваіремонтутехніки.Грошінарахункахлежали,аїх не можнабуловикористовувати!Цезлочиннабездіяльністьпрем'єр-міністра ійого команди,перш за всепрофільногоміністраекономіки,оскількисаме він відповідаєза підготовкуДержавногооборонногозамовлення!

Томукадровіперестановкилише частковозмінилиситуацію.Явже не кажупро те,щосиловийблокбув оновленийлише частково,незважаючи,до речі,напередвиборніпублічніобіцянкининішньогопрезидента.Люди,яківиннів здачіКриму,люди, які неперекриливід проникненнябойовиківкордон,залишилисянасвоїхпосадах- іначальникДержавноїприкордонноїслужби,іглаваСБУ,ібагато інших.А мали бвідповістипередсудом!

Точнотаксамо повинніпонестивідповідальністьті члениКабміну,які своєюбездіяльністюпризвели дозагибелінашихсолдат.Поясню:щевберезніпотрібно булоскасуватидовгітендерніпроцедуриі закуповувативсе необхіднедляармії,від технікидоспорядження- негайно!Ане розміщувативгазетахоголошення,проводитимісяцямитендери

- Але жвносилисявідповідні проектидо Верховної Ради

Реклама

- Так.Алеце буловжевтравні місяці,не вберезні,колиРадавиділиланаАТОвісім мільярдів гривень.Цезлочиннийсаботаж- інакшеназватине можу.Тому щочерезбагатомісячногобездіяльність Кабмінунашісолдатине маликасок,бронежилетів,тепловізорів,приладівнічного бачення,справноїтехніки...

Чи зналивуряді, тойжепрем'єрЯценюк,силовийвіце-прем'єрЯрема,профільнийміністрШеремета,про те,щопроблемутендерівпотрібно термінововирішити?Так,знали.До нихнеодноразово,усноіписьмово,зверталисяміністри-силовики: відмінітьтендери!І за цюнедбалістьчленамуряду,втому числіпрем'єру,доведетьсявідповідати.Чи буде такавідповідальність?Не впевнений,щопрининішньомугенпрокурорі,аджевін тодісамсебе тежповиненвіддатипідсуд

- А яказараз реальнаситуаціяз постачанням армії?Міністерствооборонирапортує,щоу нихвсе є,аріднясолдатів іволонтерипродовжуютьвозитибронежилетиікаскивзонуАТО.

- Коли війна,проблему постачанняпотрібновирішуватишвидко, зколіс.Приклад: у частинахвійськоватехнікабезакумуляторів,і єзавод,на складіякогоакумуляторилежать.Питанняпоставкивирішується протягомдоби, зоплатоюпотім,грошіаджевбюджетівиділені.Позитивідляармії -технікайдевбій,ідлязаводу- людиотримують роботу.Але,щеразнагадаю,Державне обороннезамовлення булопідписаноЯценюкомне вберезні,алише 2липня,хочазамовленняцевумовах війниповиннібули сформоватиза24години,безпаперовоїтяганини, довгихлистуваньі погодженьпопошті.

Врезультаті українськесуспільство зновувиявилося ефективнішимдержави.Людисамірозібралисяв тому, якііснуютькатегоріїбронежилетів,чим вони відрізняються,де їхможна придбативкраїніізакордоном.Але йтутдержава почалалагодитиволонтерамперешкоди,зі своїмиліцензіямитадозволами,довгоїлистуваннямміжвідомствами.Анеобхідно було,скажімо,вказативолонтерамтрипропускних пунктиназахідному кордоні,десиділибофіцерСБУ- звідеокамероюдляфіксаціїта контролюпоставок,іармійськийофіцер-дляїх обліку танегайногорозподілупобригадам.Привезливолонтерибронежилети,каски,зброю-щозавгодно,офіцерСБУнакамерузафіксував,армійськийофіцерзв'язавсяз бригадою,ті приїхали,взяли наоблік,передалисолдатам.Алезамість простоїсхемидержаватижнямилистувалося,волонтерибігалипо кабінетах,приходилидо мене ідосі приходять,япідключався,допомагав,як і іншідепутати...

Ценеправильно:якщовседляфронту,вседляперемоги,товсівдержавній машиніповинніпрацюватиефективно.Алемибачимо,що ефективнішедержавивиявивсяцивільнийсектор,який,нагадаю, державізайогороботу ізаоборонукраїнивжезаплативподатки -азаразлюдизмушеніплатитизнов і знов

- До речі,про податки.Наскількибуде ефективноюнормапро введення"військовогозбору",коликожен працюючийукраїнецьбудевідраховуватинаармію1,5%від зарплати?Чи точногрошідоарміїдійдуть?

- Якщочесно,цеаморальнийз бокудержавикрок,хочаі виглядаєвін,напершийпогляд,цілкомобгрунтованим.Япропонувавінше рішення:вмирнихумовах100американськихмільярдерівдобровільновіддалиполовинусвоїх коштівдлявирішення важливих завданьдляАмерики-наекологію,медицину,науку,освіту.Намійпогляд,длянинішньоїУкраїни,вумовах війниіекономічного обвалу,було бвірнимісправедливимкроком із бокуукраїнськихмільярдерів- тежвіддатиполовинусвоїх коштівкраїні.Причому,першимце має зробитиглавадержави-президент-мільярдерПетроПорошенко.Упевнений,що такиййого крокстав биприкладомдлянаслідуванняусіма іншимимільярдерамикраїни.Ітоді не потрібнозбиратикопійки від зубожілогонаселення.

Теперпро використаннянароднихкоштівармією.Знову-такимаємосаботажуряду:людиперераховувалигрошінарахунокМіноборонивберезні,квітні,травні,червні,але- цігрошімісяцямилежалибезруху.Чому?Та томущоЯценюклише 2липня підписавдокумент,що визначає порядок використаннянароднихкоштів.Виуявляєте,лише2 липня?!Алюдивіддавалиостаннєармії,думаючи,щоце відразузабезпечитьсолдатутакаску,ібронежилет, і харчування, і лікування.Апотім виявлялося,що їхнього сина,чоловіка,брата,батьказакликаютьвармію,і йомутреба всімселомзбиратинацюкаскуібронежилет- знову5-7-10тисячгривень.Авсе тому,щобезглуздеібезвідповідальний урядмісяцяминароджувалодозвільнупапір,длянаписанняякоїпрофесіоналудостатньоодногоробочогодня!І за цехтось відповів?Ні,вурядіЯценюкавсі залишилисянасвоїхмісцях.На жаль,недовіралюдейдо владизновуповсюднонаростає.

Реклама

Тому,повертаючисьдо питанняпро1,5%військовийподаток- так,зберуть,можливо,півсотнімільйонівгривень,але жне факт,що нірозкрадуть.До менепотокомйдутьпідприємці,яківжене вірять іновомуГенеральномупрокурору,таквоникажуть:на митниці,якбрали хабарі,такі беруть,всудах,якбрали,такі беруть,так само як івпрокуратурі,і в податковій,повернення ПДВякбувз "відкатами",такі є.
ТеперВамбільшезрозуміло, чомуяпроголосувавза відставкуЯценюка?Меніздається,владазагралася звогнем,це дуженебезпечні ігри,коли йдевійна іморелюдейзі зброєю

В тренді
Зустріч у "нормандському" форматі може пройти на Донбасі на передовій

- Торкнусящеоднуболючу тему:армійськівтрати.Чи відомовам щосьпро реальніжертви середнашихвійськових,тому щоінформаціяпро те,що офіційнастатистикаїхзанижує,виникає доситьчасто.

- Не можуназватиточну кількість загиблихвійськовихі цивільних,алезнаютвердо- цечисловищеоголошеного.Знаюцевідлюдей,якимдовіряю.Вонидзвонятьі кажуть:сьогоднівнашій частинізагинуло12 осіб,вранцідивлюсязведеннязагиблихзадобу -тамцифра10.І цене поодинокийвипадок.

Є щеодинфактор -смертністьсеред отрималипоранення.Зазвичайвзведенняхназиваютьчислозагиблих іпораненихзадобу,аосьщо відбувається зпораненимидалі-нацьому увагуне акцентується,бонастає новийдень,з'являєтьсяновізведеннязагиблих іпоранених,за новідобу.Зберегтипораненогосолдатаживим -повинностатинадзавданнямдлявсіхкомандирівіначальників,цезміцнитьсилудухусолдатів і їхдовірувійськовому командуваннюі владивцілому
.

- Яквирішитицюнадзадачу?

- Підняти рівенькоординації танадійність зв'язкуміжвоюючимипідрозділами,посилити їхмедперсоналом,постачитипакетамипервинноїекстреноїдопомоги,скоротитичасдоставкипораненогозполябою долікувального закладу.

Пораненогозполяпотрібноевакуюватипротягом 1-2годин,максимум- 3-4,у насжебувало,щопораненихзмоглививезтилише через добу,атойдвоє.Цезменшуєшансидлямедиківврятувати життясолдата,особливо якщо немаєнеобхідної первинноїмеддопомогибезпосередньонаполі бою.

Дужеважливий івнинішніхумовахскладниймомент- транспортуванняпораненихпід безперервнимворожим вогнем.Колиябувміністромоборони,в2007 році,длятакихвипадківнамиколаївськомузаводібули розробленідва видиброньованихмашиндлядоставкипораненихзполябою.Миїх тодівипробувалинанавчанняхі планувализакупитидляарміїмінімально40такихмашин.Колиназміну прийшлиіншілюди,цяпрограмавМіноборонибулазірвана- вже не знаюз яких причин.

У ситуаціях,коли єтака можливість,потрібноздійснюватиевакуаціюпораненихвертольотами.Але йтутневирішенавладоюпроблема,оскільки до цихпірукрайнеобхідніарміївертольотипродовжуютьлітативАфрицівінтересахООН.Їхзвідтизап'ятьмісяців війнитакі невідкликали.Цепотрібнобуло зробити щевберезні!Крімтого, до цихпірчомусь неповернуливУкраїнуіншівійськово-транспортнівертольоти,якіорендуєприватнакомпанія"Українськівертольоти",вона з нимивжероків10літаєповсьому світу.Держава повинназрештоюзупинитицю приватнуоренду -і тодімиврятуємобільшепораненихсолдат.

Солдат,ідучивбій,повиненбутивпевнений у своємукомандирові,повиненбутивпевнений,щовразіпораненняйомубуденадана допомога,і країназробитьвсе,щобзберегти йогоздоров'я, його життя,авразі,якщо недайБог,вінзагине- подбатипро йогорідних іблизьких.Якщо вінбачить,що йоготоваришіотримуютьпоранення,ідобу-двічекаютьевакуації- як цезрозуміти?Абоколи менітелефонуютьмами,які не можутьтижнямизнайтитіласвоїхсинів -вонишукаютьпо госпіталях,вониїдутьтуди.Цебіда,безумовно.Повиннабутилюдяність:вонителефонуютьу військкомати,їхтам"відфутболюють",вонидзвонятьвштаби-ті нереагують,вонидзвонятьна"гарячілінії"- їхдзвінокфіксують,алепісляніякне реагують.Цюбездушністьпотрібновипалюватирозпеченимзалізом
!

- Як ідерозслідуваннякатастрофи"Боїнга-777"Малазійськихавіаліній?Наминулому тижніце питання обговорювалосяназакритомузасіданніВерховноїРади -бутиможе,вам,як народномудепутату,відоміякісь додатковіподробиці?

- Дляменеочевидно:западіннямцього літакаізагибеллю298мирнихгромадянстоятьРосіяіВолодимирПутін.Якимиінструментами,якими механізмами-це вторинне.Путіннесевідповідальністьза це.

У розслідуваннікатастрофи"Боїнга"буде міжнароднийфактор- тамнамісці працюютьіноземніполіцейські,іноземніексперти.Алевжезараззагальна думкасвітової спільнотивказуєнавідповідальністьРосії,а,отже,-Путіна
.

- Чи зможеце якосьвплинутинасвітовеспівтовариство,щобвонодопомоглазупинитиагресора?Адже покинайчастішеЗахідлишевисловлює "глибокустурбованість".

- Давайтепоставимо питанняпо-іншому:ачи можнатерпітиПутіна?Чи можна нестриматиПутіна?Путінапотрібностримати,Путіна требаізолювати,Путіна требавідсторонитивід керівництваРосією,щоб іЄвропа,ісвітмоглижитиспокійно.Цеагресор,це людина, якаруйнуєсвітовеправове поле,нав'язуючидві цінності- силуі гроші.

Всвітімають це зрозуміти,і перестатиз Путінимзагравати,припинитиспроби йогоумовити-умиротворити,якбезуспішноєвропейцінамагалисяробитивсі ці місяці.Світ повиненусвідомити:Путінє злоі загрозасвітовогомасштабу,і діятискоординовано,як колисьскоординовано-хоча тежусвідомившиіз запізненням-зупинилиГітлера.Якщоцього не відбудеться,тоПутін можедіяти щебільшнаглоіоскаженіло,вважаючи,що йомувсе дозволено
.

- Ачи є уУкраїнишансповернути Крим?Іу скільки,до речі,хочабприблизнонамобійшласяйого втрата?

- Япротитого,щобповертатиКримшляхомармійськоїоперації.Цебуде величезна кількістьжертвз обохсторін.Єшансповернути Крим-післяПутіна.ПриПутіні- нереально.

Щостосуєтьсятого,скількими втратили,колиздалиКрим,тоце приблизнотрильйонєвро.З усімабагатствами,портами,підприємствами,з військовоюінфраструктурою.Але єінший вимір,яка необчислюєтьсявгрошах-втретьомутисячоліттіу країнисилоюзабраливеличезнийшматоктериторії, мільйонилюдейживутьвумовахокупації.Ценеприпустимо!

ЗагрозаПутінаспрямована нетількинаКрим абонаДонбас,вінхочепереформатуватипід себевесьсвіт.Путінапотрібнозупинятивсіммиром.Дляцього іукраїнське керівництво маєзайматибільштвердупозицію.Якзастоломпереговорівз мирного врегулюваннявиявивсяМедведчук?Аразомз нимЦарьовітерористи з"ДНР"і "ЛНР"?Потім з'ясувалося,щоМедведчукапролобіювалаканцлерФРНМеркельна проханняПутіна.Меркельможелобіюватикогозавгодно,алеукраїнськийпрезидентповиненбувчіткозаявити:Медведчука- не буде,будепредставник, призначенийпрезидентомУкраїни,ане Росії.У діяхвлади мають бутилогікаіпослідовність.Післятого,якбув збитиймалайзійськийлітак,ПрезидентПорошенкопублічнозвернувсядо світових лідерів ізпроханнямвизнати"ДНР"і "ЛНР"терористичнимиорганізаціями- і роботавцьому напрямкупочалася.ПіслячоговМінськуз ініціативиукраїнськогопрезидентапроходятьпереговори,іпредставникитерористівзновусидятьзастолом.Як цезрозуміти?

- Алеперейдемовід війнидо майбутніх парламентських виборів.Наскільки вонизможутьзмінити політичнийландшафт?

- Перше:цейпарламентповиненбутипереобраний.У ньому немаєдієздатноїкоаліції.Навіть такоаліція,яканапаперііснувала,включалавсебелюдей,які до останньогоднябули поруч зЯнуковичем,які16 січняпроголосувализапакет"диктаторськихзаконів",якірозкрадаликраїну.У нинішніхскладнихумовахтакий парламентне маєправана існування,вцьому немаєсумнівів.

Друге -післяпереобраннянамне потрібен такийжепарламент,таммають бути новілюди,з новимицінностямиі новимиідеями.Чомунацьомуакцентуюувагу?Тому що,підтримуючирішенняпрезидентапереобратипарламент,я непідтримуюігрищайого команди звиборчимзаконодавством.

Зараз,поки ми звамирозмовляємо(8 серпня -"Сегодня")впарламентіпроходять"терки" – неможуназвати цеконсультаціями,бопро змістдискусійповиннізнатилюди,а тутвсепроходитьзазакритимидверима.Суть "терок":президентхочезамістьзапланованого26 жовтняпровестивибори5або 12жовтня,скоротившиїхфактичнодо місяця.По-друге,Банковапропонує встановитибар'єрдлядопускудо участівкампанії -12,5 млнгривеньзастави.Денашійї партії,яку зараз,за данимисоціологів,підтримують2 млнлюдей,взяти цімільйони?Вониє тільки у мільярдерівімультимільйонерів- у тих,хто ізараз представленийвРаді.Йтидо нихнапоклін?Ценеприйнятно,ігромадянимають усвідомитицю небезпеку.

Наступна"новація",якупрезидентхочеввестивзаконнаці вибори,нібито,з економіїкоштів -щобчленамвиборчихзаплатилитількиза одинденьроботи.Тобтокомісіїбудутьзбиратися,працюватикількатижнів,потім будеденьголосування,нічпідрахунків...Така "економія" призведедо того,щочленамкомісійзаплатятьбагатіпартії,з тимисамимимільярдерамиімультимільйонерамивспискахабозаспиною.

Йдеспекуляція:війна, томудавайтевиборишвидше ідешевше.Упевнений,що такі "дешеві"виборидужедорогообійдутьсякраїні.ЗамістьнеобхідногосуспільствомпоновленняРади можевідбутисяконсерваціянинішньоїполітичноїеліти та їїбрудної політики"терок","відкатів","домовленостей"і зрад.Цюзагрозудлякраїниповиненпрезидентусвідомити,бо якщо віні далібуденаполягатинаприйняттітакогозакону,томожуприпустити,щонастанечас,коливкраїністанетьсяновийвибух, щенебезпечний,ніж булов2004або навітьв 2013році.Івінзнесевсе івся
.

- Ачи зможевзяти участьу виборахДонбас?

- Ви згадалиДонбас,алезабулипро Крим.Президентнаполягаєназбереженнімажоритарнихокругів.У зв'язкуз циму мене питання: припустимо,Вихочетебалотуватисяповиборчому округузцентрому Феодосії.У васє шанстамборотися?Ні.Вихочетебалотуватисяза округом у містіДонецьку.Виможетесьогоднівеститамагітацію?Ні.Цеозначає,що проведеннявиборівіз збереженняммажоритарнихокругівюридично,по факту,зафіксуєвідсутністьпредставництвадекількохмільйонівгромадянвновому парламенті.Комуце вигідно?Путіну,длятого,щобкричатипотімнавесьсвіт,що частинаУкраїнивпарламентіне представлена,ідавайтестворимосвоїпарламентивДонецькійіЛуганськійобластях

Тому,якщокеруватисяінтересами країни,топрезидентзобов'язанийнаполягатинавиборахза партійнимисписками,безмажоритарнихокругів.Депутативід нашоїпартіївРаді(насчетверо) голосуватимутьза введенняпропорційноїсистеми,проти введеннябагатомільйонногозастави таіншихнебезпечних"новацій",про якіяговорив вище.

Насправді,є щеодинфактор,про якийсором'язливозамовчують,алевін є головнимрушійниммотивомпрезидента:швидке проведеннявиборів пов'язанез тим,щорейтинг,кажучиделікатно,у главидержавивнинішніхважкихумовахне росте.Обіцяногосвітуне настав,вжезрозуміло,що 1 вереснявшколине підутьбагато дітейнаДонбасі,плюснасуваєтьсязима,і 15жовтня невсі можутьотримативбудиноктепло,але гарантовановсі отримаютьновіплатіжкизакомунальніпослуги.Президентхоче швидкопровестивибори, до отриманняплатіжокінастанняхолоду.Думаю,щовцьому головниймотивнаближення дативиборівна5або 12жовтня.

Єпідстави вважати,що за відсутностідовіридо влади,приподальшомунакопиченніпомилокпопередунасчекає ціла низкаперевиборів,центральних імісцевих,не виключаю,достроковогопереобранняпрезидентаіпереобраноговжовтніпарламенту.Тому щоу людейє межатерпіння.Особливоу тих,хто заразвоюєнаДонбасіі знаходитьсяналініїфронту.І цимгратисяне можна,це можебутидуженебезпечнимфактором.

Вумовах війнивлада повиннаконсолідуватисуспільство,алезаразцієї консолідаціїне відбувається.Президент,якмільярдер,не віддавполовинусвоїхзаощадженьнаармію,президентськийсин -офіцерзапасуне призваний вармію,синиіншихдужевисокихчиновників непризвані в армію,в тойжечасмасовозакликаютьлюдейзнизу,безналежного забезпечення.З 1 травнямійсинпішов служити,якофіцерзапасу,тому що цечесно іправильно,у спікераТурчиноватеж єдорослийсин,алевінне пішов, уГелетеятеж єдорослийсин -вінне пішов,хочау генералаКоваля,йогопопередника,варміювідправилисяобидва сини,і заразвиконуютьзавдання в зоніАТО.Авізьмітьдепутатськийкорпус,суддівський,податковий,митний- їхнічада,як і раніше,сидятьпоказиноабовідпочивають,поки іншінаДонбасізахищаютьУкраїну,нерідкобезкасокібронежилетів.

Людиставлятьці питання,інанихне можнане відповідати.Якщо відповідьбудепереконливим,тодініякоїПутін зісвоїмипланамиагресіїнамне страшний
.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти