Твiй вибiр – це твоє майбутнє

5 ноября 2009, 11:31

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Олега Рябоконя

1. Обираємо Президента – порядок денний

Реклама

1.1. Полiтико-економiчна система цiлковито вичерпала себе i перебуває у конфлiктi з суспiльством. Зараз, пiдкоряючись законам самозахисту, вона намагається закритися вiд впливу громадян i встановити максимально можливий контроль за ресурсом, що весь час зменшується.

1.2. В таких умовах системi влади потрiбен внутрiшнiй арбiтр або Президент-директор, який буде вирiшувати, кому i скiльки належить державного ресурсу.

1.3. Такий розвиток подiй призведе до того, що нашi громадяни будуть обмеженi в доступi навiть до тих мiнiмальних державних послуг (медицина, освiта, iншi галузi iнфраструктури), якими ми користуємося сьогоднi. Корупцiя значно подорожчає, а тиск на економiку зросте.

1.4. За таким порядком денним, хто б iз вихованцiв системи не прийшов до влади, буде грати саме цю роль. Сила системи полягає в тому, що кожен, хто стає її частиною, починає грати за її правилами.

Реклама

1.5. Ми пропонуємо iнший порядок денний. Ми не хочемо "рулити" цiєю системою та ставати її частиною, ми пропонуємо нову модель органiзацiї нашого суспiльства.

1.6. Наша мета – поза рамками сьогоднiшньої системи влади. Наша мета – створення громадянського суспiльства шляхом самоорганiзацiї, де кожен громадянин впливає на життя країни i несе за це вiдповiдальнiсть перед суспiльством i нащадками.

1.7. Нам потрiбна влада Президента для того, щоб об'єднати громадян, готових побороти порочну владу i захистися вiд свавiлля цiєї системи.

1.8. Влада Президента потрiбна, щоб, в рамках iснуючої Конституцiї, допомогти прорости громадянському руху, за допомогою якого громадяни побудують нову Україну.

2. Iснуюча система-паразит приречена

Реклама

2.1. В СРСР держава була всесильною, а громадянського суспiльства не було. Усi соцiальнi питання громадяни вирiшували за допомогою держави. СРСР розвалився вiд такого перевантаження. Перший час пiсля колапсу держава вiдступила, i утворився вакуум. На жаль, через вiдсутнiсть досвiду, громадяни не скористалися з цiєї ситуацiї для самоорганiзацiї i втратили час. На замiну однопартiйнiй системi прийшла система корупцiї i неконтрольованої влади, де громадяни розглядаються як "бiомаса" або "чернь".

2.2. З того часу система влади постiйно розросталася, i з часом ми всi стали залежними вiд неї. I ця залежнiсть невпинно зростає.

2.3. Сьогоднi система влади настiльки всеохоплююча, що людина й кроку не може зробити без держави. Коли ви хочете щось зробити, з'ясовується, що iснує безлiч правил i норм, якi виконати просто неможливо. Вам дозволять працювати, але ви завжди будете "виннi" за правилами системи, а отже – контрольованi. В цьому й полягає суть системи тотального контролю i впливу.

2.4. Ця система стосується всiх без виключення – i багатих, i бiдних. Люди намагаються уникати труднощiв i тому пiдкоряються правилам системи. Це, в свою чергу, призводить до того, що повнiстю деградують i висмiюються такi людськi риси, як: честь, гiднiсть, служiння людям.

2.5. Система весь час змушує людей iти проти своєї совiстi i волi. Людина конфлiктує сама з собою. Це робить її нещасною. Як результат – нещаснi родини, зростання наркоманiї i алкоголiзму, секс-рабство, вимирання населення. Суспiльство, в якому процвiтають такi "цiнностi", приречене.

Реклама

2.6. Бiльше того, ця система приречена економiчно. Ми не платимо податки, а тi що платимо, розкрадаються можновладцями у повнiй вiдповiдностi до правил системи! Ми платимо хабарi – але ж вони не використовуються на розбудову державних благ! Усе це заважає розвивати нашу державу – не будуються дороги, не пiдвищуються справжнi зарплати; наука, освiта, спорт, армiя, медицина i охорона правопорядку – усе в занепадi саме з цiєї причини. Не вiрте тим, хто вам каже, що в нашiй державi буде краще за iснуючої системи – це просто неможливо!

2.7. Саме з цих причин система влади в Українi приречена. Вона трiщить по швах i вже найближчим часом розвалиться. Ми повиннi бути готовi до такого розвитку подiй i до того часу створити умови для зародження й розвитку громадянського суспiльства – головного фундаменту процвiтаючої України!

3. План дiй

3.1. За наступнi п'ять рокiв ми повиннi побудувати альтернативу iснуючiй системi влади шляхом створення умов для самоорганiзацiї громадян.

3.2. Для цього кожен з нас повинен стати членом спiлки, спiльноти, домоуправлiння, тобто громадського об'єднання, яке буде захищати законнi iнтереси своїх членiв (учасникiв) у державних та громадських органах.

3.3. Поодинцi – ми слабкi i беззахиснi перед сильною системою влади, об'єднавшись – ми станемо силою, яка доведе слабкiсть порочної системи.

3.4. Активiзацiя громадських об'єднань призведе до того, що ми поступово виключимо державу як посередника мiж нами i перейдемо до прямої кооперацiї один з одним. Домовляючись мiж собою, ми тим самим обмежуємо рамки потреб, якi нам необхiдно вирiшувати за допомогою держави. Таким чином, система влади втрачає над нами контроль. Деякi з наших потреб, такi як, наприклад, медичне обслуговування, освiта (дитячi садки, школи, професiйнi училища), охорона прибудинкових територiй – вже сьогоднi можуть бути задоволенi безпосереднiми угодами мiж громадськими радами та вiдповiдними приватними установами.

В тренде
Разумков мало что знает о вакцине Covishield: услышал о ней несколько дней назад

3.5. Шляхом прямої кооперацiї громадяни будуть створювати економiчнi блага, якi розподiлятимуться безпосередньо мiж ними, а не виключно мiж учасниками системи влади.

3.6. Взявши вiдповiдальнiсть на себе, ми наведемо порядок у своєму будинку, своєму дворi. Об'єднавшись з iншими будинками, ми наведемо порядок в мiкрорайонi. Пiсля мiкрорайону, мiста – наведемо порядок в країнi.

3.7. Ми будемо фiнансувати нашi об'єднання, i тому будемо мати повний контроль за використанням коштiв, а також навчимося фiнансовiй дисциплiнi.

3.8. З часом це дозволить вдосконалити систему оподаткування. Лише частина з наших коштiв буде витрачатися на загальнодержавному рiвнi, водночас, бiльшiсть коштiв ми витрачатимемо на потреби наших громад.

3.9. Контролюючи фiнанси, отримаємо дiєвий механiзм контролю за якiстю державних послуг.

3.10. Маючи вплив на рiшення державних органiв, контролюючи державний бюджет, виховавши цiлу низку високопрофесiйних громадських управлiнцiв, ми завершимо формування громадянського суспiльства, яке замiнить собою порочну систему влади.

3.11. Ми будемо використовувати всi законнi можливостi аби досягти своєї мети.

3.12. Вже сьогоднi законодавство України дозволяє нам створювати громадськi об'єднання, якi мають право одержувати вiд органiв державної влади i управлiння та органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, необхiдну для реалiзацiї своїх цiлей i завдань, вносити пропозицiї до органiв влади i управлiння.

3.13. Першим кроком має бути введення обов'язкового отримання згоди громадськостi на виконання державними органами будь-яких дiй, що безпосередньо впливають на iнтереси громадських об'єднань. Особливо це стосується питань розробки сiльських, мiських i державних бюджетiв i звiтування щодо них.

3.14. Для цього органи державної влади повиннi бути зобов'язанi всi свої рiшення узгоджувати з громадськими радами.

3.15. Щорiчно органи державної влади повиннi укладати суспiльнi угоди з громадськими радами, де будуть зазначатися конкретнi заходи, часовi рамки, розмiри витрат та джерела їхнього фiнансування, а також вiдповiдальнiсть органiв державної влади в разi невиконання угоди.

4. Президент повинен очолити рух формування громадянського суспiльства

4.1. Роль глави держави у формуваннi громадянського суспiльства полягає в тому, щоб сприяти прискоренню прийняття законiв i указiв, якi допоможуть сформувати громадянське суспiльство. Президент дасть можливiсть забезпечити мирний характер процесу самоорганiзацiї i не дозволить системi розвалити його.

4.2. Якщо я стану Президентом, першочерговими заходами будуть:

* опублiкування всiх статей бюджету секретарiату Президента, органiв державної влади, пiдконтрольних Президенту, а також забезпечення повного доступу громадян до всiх статей видаткiв цих органiв на щоквартальнiй основi;

* введення обов'язкової декларацiї доходiв, в тому числi у виглядi безоплатного користування майном, i видаткiв всiх державних службовцiв та членiв їх сiмей;

* прийняття нової кадрової полiтики європейського рiвня, яка дозволить кожному громадянину обiймати керiвнi посади в державi на пiдставi конкурсу за чiткими професiйними i особистими критерiями;

* iнiцiювання введення додаткових повноважень громадським радам при державних органах влади i управлiння, органах мiсцевого самоврядування;

* перевiрка вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам суддiв, якi призначаються Президентом на посаду суддi вперше.

Ти можеш утриматись, ти можеш проголосувати, взявши думку, нав'язану тобi, але виключно вiд тебе все залежить! Не вiд мене, вiд тебе! Твiй вибiр – це твоє майбутнє. Сам вiдокрем фальш вiд правди i зроби свiй вибiр!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять